Deterytorializacja ciała versus podmiotowość. „Inny” Jurija Mamlejewa

Main Article Content

Anna Katarzyna Przybysz

Abstrakt

The aim of this article is to emphasize the main character’s struggle with her own subjectivity. The author of the present paper tries to show that the events in the girl’s life affect her attitude to her own body. The variability in the relationship me and my body is perceived as one of the stages of acquiring self-awareness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybysz, A. K. (2018). Deterytorializacja ciała versus podmiotowość. „Inny” Jurija Mamlejewa. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 207-217. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.16
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Literatura w języku polskim:
 2. Brzeziński M., Transgresje cielesności, [w:] źródło elektroniczne: http://www.michalbrzezinski. org/artist/critical-writings/discussions-and-criticism/transgresje-cielesnosci (4.06.2015).
 3. Dzionek M., Labirynt / sieć / rhisome, [w:] źródło elektroniczne: http://www.anthropos. us.edu.pl/anthropos2/texty/dzionek.htm#sdfootnote23sym (02.06.2015).
 4. Foucault M., Wykład z 13 stycznia 1982 roku (część pierwsza), [w:] idem, Hermeneutyka pod-miotu, przeł. M. Herer, Warszawa 2012.
 5. Jakubczak M., Wyzwalanie się od Ja, [w:] eadem, Sens ja. Koncepcja podmiotu w filozofii in-dyjskiej (sankhja-joga), Kraków 2013.
 6. Jung C. G., Rozdział V: Chrystus — symbol Jaźni, [w:] idem, Aion. Przyczynki do symboliki jaźni, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997.
 7. Kropaczewski K., Mechanizmy reifikacji w utworach Fiodora Dostojewskiego, [w:] Tekst− Rzecz−Egzystencja w literaturach słowiańskich, pod red. B. Stempczyńskiej, J. Tymie nieckiej-Suchanek, Katowice 2009.
 8. Migasiński J., Percepcja i ciało, [w:] idem, Merleau-Ponty, Warszawa 1995.
 9. Wilkoszewska K., Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000.
 10. Literatura w języku rosyjskim:
 11. Детерриториализация, [w:] А. Грицанов., М. Можейко, Постмодернизм. Энциклопе-дия, [w:] źródło elektroniczne: http://www.e-reading.club/chapter.php/127706/ 97/Gricanov_-_Postmodernizm.html (05.06.2015).
 12. Мамлеев Ю. В., Дорога в бездну, [w:] źródło elektroniczne: http://rvb.ru/mamleev/ 01prose/2stories/5end/01-2-5-12.htm (28.04.2015).
 13. Мамлеев Ю. В., Другой, Щeлково 2007.
 14. Нагорная Н. А., Сновидения в постмодернистской прозе, [w:] źródło elektroniczne: http://www.literary.ru/literary.ru/print.php subaction=showfull&id=1206018300&archive=1206184559&start_from=&ucat=& (02.06.2015).
 15. Пелевин В., Ананасная вода для прекрасной дамы, Москва 2013.
 16. Подорога В., Тело без органов, [w:] źródło elektroniczne: http://www.anarhvrn.ru/ anarh/xaoc/noorgan.html (02.06.2015).
 17. Понцо А., „Другость” у Бахтина, Бланшо, Левинаса, [w:] Бахтинология: Исследования, переводы, публикации. К 100-летию со дня рождения М. М. Бахтина (Проблемы бах-тинологии), Санкт-Петербург 1995.
 18. Literatura w języku angielskim:
 19. Deleuze G., Guattari F., A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia, trans. B. Mas-sumi, Minneapolis, London 2005.