Moskiewska „czernucha”. Wstydliwa strona miasta?

Main Article Content

Aleksandra Zywert

Abstrakt

The article is an attempt to answer the question of the way noir functions in the contemporary prose devoted to Moscow and the extent to which it affects the city’s literary image. The paper interprets selected works by Vladimir Sorokin, Roman Senchin and Sergei Kuznetsov. The analysis conducted by the author of the paper leads to the conclusion that the presence of the so-called “black naturalism” in the Moscow texts does not spoil the image of Russia’s capital, but complements it with new elements (previously hidden, but present since the old days). Therefore, Moscow becomes more real, tangible, flesh and blood as well as suitable for the worldwide tendency to create megapolises.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zywert, A. (2018). Moskiewska „czernucha”. Wstydliwa strona miasta?. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 259-272. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.21
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Literatura w języku polskim:
 2. Chosiński S., Ciemna strona Moskwy, [w:] źródło elektroniczne: http://esensja.stopklatka. pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=14486 (12.03.2014).
 3. De Sade D., Olbrzym miński, [w:] idem, Dzieła zebrane. Apendyks, tłum. J. Łojek, D. Dąb-rowski, Lublin 2008.
 4. Kozielska B., Globalopolis — cywilizacja miast, [w:] Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, pod red. R. Borkowskiego, Warszawa 2003.
 5. Kulińska L., Bieda w czasach globalnej obfitości, [w:] Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, pod red. R. Borkowskiego, Warszawa 2003.
 6. Pierowski M., Mistrz i miasto. Kijowskie konteksty Michaiła Bułhakowa, tłum. I. Kuźmina, A. Jezierska, Poznań 2004.
 7. Skotnicka A., Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław 2001.
 8. Starobiniec A., Szczelina, [w:] eadem, Szczeliny, tłum. E. Skórska, Poznań 2007.
 9. Supa W., Biblia a współczesna proza rosyjska, Białystok 2006.
 10. Toporow W., Miasto i mit, wybrał, przełożył i wstępem opatrzył B. Żyłko, Gdańsk 2000.
 11. Wołodźko-Butkiewicz A., Od pierestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współ-czesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004.
 12. Zarzycka-Bérard E., Powojenna odbudowa Moskwy, Warszawy i Berlina, tłum. M. Ochab, „Zeszyty Literackie”, Warszawa–Paryż 2012, nr 1 (117).
 13. Literatura w języku rosyjskim:
 14. Зорин А., Круче, круче, круче. История победы: чернуха в культуре последних лет, „Зна¬мя” 1992, № 10.
 15. Исупов К. Г., Диалог столиц в историческом движении. От Рима к Вавилону, [w:] Москва — Петербург: pro et contra. Антология, cост. К. Исупов, Санкт-Петер-бург 2000.
 16. Липовецкий M., Растратные стратегии, или Метаморфозы „чернухи”, „Новый Мир” 1999, № 11, [w:] źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/novyi_mir/1999 /11/lipowez.html (12.03.2014).
 17. Паперный В., Культура Два, Москва 2006.
 18. Пирогов Л., Мeртвые души и доктор Сенчин, [w:] źródło elektroniczne: http://lgz.ru/ article/N45--6249---2009-11-11-/Mёrtvые-dushi-i-doktor-Sеnchin10732/?sphrase_id= 77872 (12.03.2014).
 19. Сенчин Р., Московские тени, [w:] źródło elektroniczne: https://www.litmir.co/br/?b =161393 (12/03.2014).
 20. Сорокин В., Эрос Москвы, [w:] idem, Москва, Москва 2001.
 21. Тимофеева О., Владимир Паперный: На дворе очередная „Культура Два”, правда, с „Фейсбуком”, „Новая газета” 29.01.2013, [w:] źródło elektroniczne: http://www.novayagazeta. ru/arts/56485.html (12.03.2014).
 22. Чанцев А., Метафизика боли, или Краткий курс карнографии, „НЛО” 2006, № 78, [w:] źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/78/cha24-pr.html (12.03.2014).