Widzialny symbol wiary. Motyw ikony w twórczości literackiej Fiodora Dostojewskiego

Słowa kluczowe

icon
motif
Fyodor Dostoyevsky
Orthodox Church
cult
iconoclasm

Jak cytować

Walczak, D. (2018). Widzialny symbol wiary. Motyw ikony w twórczości literackiej Fiodora Dostojewskiego. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 253–262. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.21

Abstrakt

The present work is devoted to the analysis of the icon motif in the works of F. M Dostoyevsky (1821 – 1881). The author of this paper tries to prove her own thesis that the famous writer’s opinion of his literary characters depended distinctly on their attitude towards icons. In this paper Dostoevsky's books such as The Landlady, Netochka Nezvanova, Demons, The Adolescent, The Meek One and The Brothers Karamazov are analyzed.

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.21

Bibliografia

W j. rosyjskim:

Аверинцев С. С., Золото в системе ранневизантийской культуры [w:] Idem, Поэтика ранневизантийской литературы, Санкт-Петербург 2004, s. 404 – 425.

Боград Г. Л., Произведения изобразительного искусства в творчестве Ф. М. Достоевского = The works of art in the books of F.M. Dostoevski, New York 1998.

Герцен А. И., Былое и думы, Москва 1982, Т. II.

Достоевская А. Г., Воспоминания, ред. С. В. Белова, В. А. Туниманова, Москва 1981.

Достоевский Ф. М., Бесы [w:] Полное собрание сочинений в Ф. М. Достоевского в тридцати томах (dalej: ПСС), Т. X, Ленинград 1974.

Достоевский Ф. М., Бесы. Глава «У Тихона». Рукописные редакции [w:] ПСС, Ленинград 1974.

Достоевский Ф. М., Братья Карамазовы [w:] ПСС, Т. XIV – XV, Ленинград 1976.

Достоевский Ф. М., Выставка в Академии художеств за 1860 – 1861 год [w:] ПСС, Т. XIX, Ленинград 1978, s. 151 – 169.

Достоевский Ф. М., Кроткая [w:] ПСС, Т. XXIV, Ленинград 1982, s. 5 – 36.

Достоевский Ф. М., Неточка Незванова [w:] ПСС, Т. II, Ленинград 1972, s. 142 – 268.

Достоевский Ф. М., По поводу выставки [w:], ПСС, Т. XXI, Ленинград 1980, s. 68 – 77.

Достоевский Ф. М., Подросток [w:] ПСС, Т. XIII, Ленинград 1975.

Достоевский Ф. М., Преступление и наказание [w:] ПСС, Т. VI, Ленинград 1973.

Достоевский Ф. М., Село Степанчиково и его обитатели [w:] ПСС, Т. III, Ленинград 1972, s. 5 – 169.

Достоевский Ф. М., Хозяйка [w:] ПСС, Т. I, Ленинград 1972, s. 264 – 321.

Зеньковский В. В., История русской философии, Т. I, Москва - Ростов-на-Дону 1999.

Лепахин B. И., Икона в творчестве Достоевского [w:] Idem, Икона в русской художественной литературе, Москва 2012.

Лепахин В. И., Икона в творчестве Достоевского [w:] Idem, Икона в русской художественной литературе, Москва 2012.

Опочин Е. Н., Беседы с Достоевским, ,,Звенья”, Т. VI, 1936.

Сидяков Ю. Л., О иконе (образе) в творчестве Достоевского, http://www.trediakovsky.ru/o-ikone-obraze-v-tvorchestve-dostoevskogo [dostęp: 25.11.2017]

Тарасов О. Ю., Икона и благочестие. Очерки иконного дела в Императорской России, Москва 1995.

W j. polskim:

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Kobrzeniecka–Sikorska G., Ikona, kult, polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej połowy XVII wieku, Olsztyn 2000.

Paprocki H., Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997.

Stempczyńska B., Dostojewski a malarstwo, Katowice 1980.

W j. angielskim:

Gatrall J. J. A., The Icon in the Picture: Reframing the Question of Dostoevsky's Modernist Iconography, ,,The Slavic and East European Journal”, Vol. 48, No. 1 (Spring, 2004), s. 1 – 25.

Ollivier S., Icons in Dostoevsky's works [w:] Dostoevsky and the Christian Tradition, ed. G. Pattison and D.Oenning Thompson, Cambridge 2001, s. 51 – 68.