O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Dziś, gdy instytucja uniwersytetu znalazła się w samym centrum dyskusji dotyczących społecznego i gospodarczego rozwoju nowoczesnych społeczeństw, teoretyczny namysł i empiryczne badania jej przekształceń mają znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Bardzo trudno jednak ujmować jej transformacje w oderwaniu od transformacji, jakim poddawana jest cała tkanka społeczna, w której uniwersytet jest osadzony. Nowoczesny uniwersytet – podobnie jak, szerzej, całe szkolnictwo wyższe – podlega dzisiaj bowiem dokładnie takim samym presjom jak inne nowoczesne instytucje społeczne. Dzieje się tak na całym świecie, również i w Polsce. Uważamy, że w tej sytuacji istotnego znaczenia nabierają zwłaszcza międzynarodowe badania porównawcze szkolnictwa wyższego.

Chcielibyśmy, aby przyjmowane do druku teksty prezentowały podejście dyscyplinarne i metodologiczne związane z naukowymi badaniami szkolnictwa wyższego (czyli higher education research). W polskim kontekście duże znaczenie ma koncentracja na drugim członie tego określenia, a mianowicie research. Zamierzamy publikować tutaj wyniki badań naukowych, podobnie jak przez ostatnie dwie dekady funkcjonowania pisma  – a nie akademickie polemiki. Chociaż pola badawcze zajmowane przez ten obszar wiedzy w świecie są dosyć ściśle zdefiniowane, a same badania mają rozległą tradycję teoretyczną, w Polsce ta subdyscyplina nauk społecznych (oraz nauk o polityce publicznej) – w wersji znanej w krajach Europy Zachodniej – dopiero zaczyna się rozwijać.  Ma jednak dużą tradycję w Polsce powojennej, do której warto nawiązywać.

W związku z tak określoną rolą pisma, publikowane teksty nie będą brać udziału w publicystycznych dyskusjach, polskich czy międzynarodowych – chociaż być może do tych pierwszych będą się pośrednio przyczyniać. Nie będą też bezpośrednio odpowiadać na bieżące problemy szkolnictwa wyższego. Naturalnym odbiorcą publikacji z obszaru badań szkolnictwa wyższego jest wspólnota badawcza, która tym obszarem świata społecznego zajmuje się naukowo i zawodowo. Odbiorcami pisma mogą być również, rzecz jasna, naukowcy zajmujący się badaniami szkolnictwa wyższego jedynie okazjonalnie, z perspektywy swoich dyscyplin, oraz – jak w całym świecie – tzw. refleksyjni praktycy. Mogą być też nimi naukowcy, których interesują transformacje szkolnictwa wyższego w Polsce, Europie i na świecie; lub w Polsce – w kontekście Europy i świata.

Począwszy od numeru 1-2/2019 czasopismo przyjmuje do druku wyłącznie polskie tłumaczenia tekstów opublikowanych w poprzednich 2 latach w prestiżowych czasopismach z obszaru badań szkolnictwa wyższego, naukometrii i ilościowych badań nauki. Prosimy o kontakt z Redaktorem Naczelnym w kwestii proponowanych prac.

Proces recenzji

Nadsyłane lub wypracowane w zespole teksty nie mogą być wcześniej publikowane lub równolegle złożone do druku w innym miejscu. Artykuły podlegają wpierw ocenie redakcyjnej, ewentualne uwagi przekazywane są autorowi w postaci not naniesionych na plik tekstowy i krótkiego komentarza. Autor w razie potrzeby przygotowuje poprawioną wersje tekstu. W następnej kolejności jakość tekstu oceniana jest przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów kompetentnych w danej dziedzinie wiedzy, posiadających stopień lub tytuł naukowy nie niższy niż autora tekstu. Przy recenzji artykułów i kwalifikowaniu ich do publikacji w czasopiśmie brane są pod uwagę takie kryteria jak: znajomość literatury przedmiotu, znaczenie naukowe artykułu, warsztat naukowy i metoda, klarowność wywodu, spójność argumentacji, uzasadnienie konkluzji. Formularz wypełniany przez recenzentów naukowych do pobrania tutaj. Autor otrzymuje informację o przyjęciu do publikacji wraz z raportem recenzenckim uzasadniającym decyzję i zawierającym ewentualne sugestie poprawek i modyfikacji. Po przygotowaniu przez autora ostatecznej wersji tekstu przekazywany jest on do korekty i w dalszej kolejności do publikacji w odpowiednim numerze „Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Formularz recenzji

Wszystkie teksty przed publikacją są kontrolowane w systemie antyplagiatowym OSA (www.osa.amu.edu.pl).

Recenzenci

Lista recenzentów 2014
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr Piotr Górski, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Marcin Król, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Magdalena Łukasiuk, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Tomasz Sobierajski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Lista recenzentów 2013
dr Dominik Antonowicz, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Polska
dr hab. Jolanta Arcimowicz, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Lidia Białoń, Wyższa Szkołą Menedżerska w Warszawie, Polska
dr Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Marek A. Cichocki, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Madgalena Dudkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. dr hab. Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Marcin Król, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
prof. dr hab. Jacek Kurczewski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. inż. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
dr hab. Barbara Lewenstein, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Beata Łaciak, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Stanisław Macioł, Szkoła Główna Handlowa, Polska
dr Barbara Minkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Polska
dr hab. Paweł Możdżyński, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Tomasz Olczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Wojciech Pawlik, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Mariusz Piotrowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Jan Piskurewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
dr Łukasz Rogowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
dr Marcin Sińczuch, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Tomasz Sobierajski, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Alicja Sosnowska, Warszawa, Polska
dr Dorota Szawarska, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Joanna Śmigielska, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Paweł Tomanek, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Uniwersytet Warszawski, Polska

Zasady etyki

W redakcji „Nauki i Szkolnictwa Wyższego” przestrzegamy najwyższych standardów pracy naukowej. Zarówno redakcja, jak i czytelnicy tekstów mają prawo wiedzieć, jakie podmioty zaangażowane były w powstanie opublikowanego na łamach naszego czasopisma materiału, a także mieć pewność co do uczciwości i rzetelności autorów.
Autorzy tekstów nadsyłanych do publikacji mają obowiązek informować Redakcję o udziale innych autorów czy wyspecjalizowanych podmiotów („ghostwriting”) w powstaniu publikacji (również badań będących jej podstawą). Należy także unikać sytuacji przyznawania autorstwa w wypadkach, gdy udział danej osoby w powstaniu tekstu był znikomy lub żaden („guest authorship”). Autorzy i autorki zobowiązani są również do ujawnienia źródeł finansowania zgłaszanej publikacji.
Informacja o współautorach, współpracownikach i innych zaangażowanych (również finansowo) podmiotach powinna zawierać szczegółowe dane na temat charakteru i skali ich udziału.
Wyłączną odpowiedzialność za podane informacje (lub ich brak) ponosi autor/autorzy zgłaszający manuskrypt do publikacji. Wychwycone przejawy nierzetelności naukowej i zwykłej nieuczciwości (jak plagiaty) będą dokumentowane i upubliczniane (z powiadomieniem odpowiednich instytucji włącznie).

Polityka otwartego dostępu (Open Access Policy)

Nauka i Szkolnictwo Wyższe od 2015 roku jest czasopismem z otwartym dostępem (Open Access). Użytkownicy mają prawo czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać i zamieszczać linki do pełnych tekstów artykułów tegoż czasopisma oraz korzystać z niego w każdym innym, prawnie dopuszczalnym celu. Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów, udzielając jednocześnie czasopismu prawa doich rozpowszechniania na warunkach licencji CC-BY-NC-ND 4.0 (od 2015 roku).

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Czasopismo Nauka i Szkolnictwo Wyższe nie pobiera żadnych opłat za publikację (nie są pobierane ani "article processing charges" ani "article submission charges").

Czasopismo Nauka i Szkolnictwo Wyższe nie wypłaca autorom żadnych wynagrodzeń za opublikowane teksty.

Autorzy zachowują swoje prawa autorskie (copyrights) bez żadnych ograniczeń.

Autorzy zachowują prawo do publikowania swoich artykułów bez żadnych ograniczeń.