Nowy algorytm podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich. Pierwsze skutki zmian i wstępne wnioski
PDF

Słowa kluczowe

dotacja podstawowa
algorytm
finasowanie uczelni
Polska

Jak cytować

Lewicki, J. (2018). Nowy algorytm podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich. Pierwsze skutki zmian i wstępne wnioski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 171–187. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.6

Abstrakt

Działalność dydaktyczna stanowi około 60% przychodów uczelni publicznych w Polsce. Pod koniec 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmodyfikowało zasady podziału tej dotacji. Kluczowymi zmianami dla szkół akademickich było powiązanie wysokości przyznawanych środków z liczbą studentów przypadających na nauczyciela akademickiego oraz uwzględnianie posiadanych przez uczelnie kategorii naukowych. Obowiązywanie nowego algorytmu podziału dotacji w 2017 roku skutkowało dużymi zmianami w wysokości dotacji dla wielu uczelni, które podjęły działania dostosowawcze, na przykład zmniejszając nabory na kolejny rok akademicki. W 2018 roku nowa ewaluacja nauki spowodowała kolejne zmiany w podziale dotacji.
https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.6
PDF

Bibliografia

Białek-Jaworska, A. (2017). Koszty działalności dydaktycznej szkół wyższych i źródła ich finansowania w świetle danych zastanych (ss. 114–190). W: U. Sztanderska i G. Grotkowska (red.), Koszty kształcenia wyższego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Białek-Jaworska, A. i Żukowski, M. (2017). Prawne uwarunkowania kształtowania kosztów kształcenia i ich finansowania w szkołach wyższych (ss. 75–113). W: U. Sztanderska i G. Grotkowska (red.), Koszty kształcenia wyższego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Cieśliński, J.L. (2016). Algorytm podziału dotacji podstawowej dla polskich uczelni akademickich. Nauka. 1: 159–180.

EUA. (2017). University Autonomy in Europe III Country Profiles. Brussels: European University Association. http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/university-autonomy-in-europe-iii-country-profiles.pdf?sfvrsn=8 [20.01.2018].

European Commission, EACEA, Eurydice. (2018). The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en [20.01.2018].

GUS. (2017). Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Górniak, J. (red.) (2015). Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III. Warszawa: FRP, KRASP.

Jurek, W. (2015). Koszty i jakość kształcenia w podziale funduszy publicznych przeznaczonych na finansowanie szkolnictwa wyższego (ss. 87–95). W: J. Wilkin (red.), Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych: Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część IV. Warszawa: FRP, KRASP.

Kędzierski, M. i Koleśnik, P. (2018). Reforma szkolnictwa wyższego już się rozpoczęła. http://cakj.pl/2018/01/25/reforma-szkolnictwa-wyzszego-juz-sie-rozpoczela/ [10.06.2018].

Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Lewicki, J. (2016). Uczelnie publiczne czekają zmiany zasad finasowania, obserwatorfinansowy.pl. 14 listopada. https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/uczelnie-publiczne-zmiany-zasad-finansowania/ [6.01.2018].

Mirowska-Łoskot, U. (2017). Rok akademicki 2017/2018: Uczelnie przykręcą śrubę studentom. gazetaprawna.pl. 23 stycznia. http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1012777,rok-akademicki-2017-2018-mniej-miejsc-dla-studentow.html [8.01.2018].

MNiSW. (2017a). Informacja na temat funkcjonowania nowego algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz ocena dotychczasowych rezultatów jego wprowadzenia. Materiał dla Podkomisji stałej [Sejmu] ds. nauki szkolnictwa wyższego. Warszawa.

MNiSW. (2017b). Raport z konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12290652/12383174/12383178/dokument258272.pdf [10.01.2018].

Modzelewski, P. i Dwórznik, M. (2017). Ewidencja i zarządzanie kosztami w szkołach wyższych (ss. 191–228). W: U. Sztanderska i G. Grotkowska (red.), Koszty kształcenia wyższego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pakuła, W. (1994). Wybrane problemy gospodarki finansowej szkół wyższych w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 3: 88–97.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich, Dz.U. 2015, poz. 998.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki. Dz.U. z 2010 nr 65, poz. 413.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. z 2016, poz. 2016.

Sztanderska, U. i Grotkowska, G. (2017). Wprowadzenie. W: U. Sztanderska i G. Grotkowska (red), Koszty kształcenia wyższego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdrojewski, D. (2017). Niektóre uczelnie przyjmą mniej studentów. Przez zmiany zasad finansowania szkół wyższych. polsatnews.pl. 17 stycznia. http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-01-17/niektore-uczelnie-przyjma-mniej-studentow-przez-zmiany-zasad-finansowania-szkol-wyzszych/ [8.01.2018].