Zmiany w wyższym szkolnictwie rolniczym na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Main Article Content

Edward Pierzgalski

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogólne tendencje zmian zachodzących w wyższym szkolnictwie rolniczym. Likwidacja PGR-ów oraz wprowadzenie mechanizmów rynkowych w rolnictwie spowodowały znaczne zmniejszenie zainteresowania kierunkami studiów związanych z produkcją rolniczą. Większą popularność zyskały natomiast kierunki związane z tzw. otoczeniem rolnictwa, jak technologia żywności czy żywienie człowieka. Ograniczenie środków budżetowych na działalność dydaktyczną oraz rezygnacja z centralnego sterowania rekrutacją na studia wprowadziły element konkurencyjności między uczelniami. Zmusza to szkoły wyższe do zreformowania systemu kształcenia w kierunku jego unowocześnienia, dostosowania do oczekiwań studentów i wymagań pracodawców. Autor charakteryzuje doświadczenia zebrane w okresie dwóch lat od wprowadzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zreformowanych programów studiów połączonych z próbą przejścia na zindywidualizowany system studiowania. Jednym z ważniejszych wniosków wynikających z dokonanej analizy jest stwierdzenie, że w uczelniach wielowydziałowych, prowadzących studia na wielu kierunkach, przy obecnej autonomii wydziałów w zakresie kształtowania programów nauczania tendencje do samowystarczalności pod względem działalności dydaktycznej są wprawdzie racjonalne z punktu widzenia jednostek wydziałowych, lecz mogą prowadzić do nieracjonalnego gospodarowania kadrami i środkami finansowymi w skali uczelni, nie mówiąc o niebezpieczeństwie obniżania jakości kształcenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pierzgalski, E. (2016). Zmiany w wyższym szkolnictwie rolniczym na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 116-125. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4355
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Edward Pierzgalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Edward Pierzgalski - profesor i prorektor ds. dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od 1968 r. pracuje w Katedrze Melioracji Rolnych i Leśnych tej uczelni. W latach 1990-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska. Opracował wówczas koncepcję 3-letnich zawodowych studiów inżynierskich w zakresie kształtowania i ochrony obszarów wiejskich. Zainteresowania badawcze: podstawy hydrauliczne systemów regulacji stosunków wodnych; technika i technologia nawadniania oraz nawożenia za pomocą mikronawodnień.