Ocena jakości w szkolnictwie wyższym - model francuski
PDF

Jak cytować

Staropoli, A. (2016). Ocena jakości w szkolnictwie wyższym - model francuski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 85–94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4366

Abstrakt

Autor omawia rolę procesu oceny jakości w systemie francuskiego szkolnictwa wyższego na tle przemian, które się dokonały w tym systemie i które przygotowuje się na przyszłość W tym kontekście stawia pytania dotyczące nie tyle przyszłości francuskiego szkolnictwa wyższego, ile raczej szkolnictwa wspólnej Europy. Jedną z takich kwestii jest możliwość godzenia narodowej tradycji zawartej w systemie szkolnictwa wyższego danego kraju z elementami systemów innych państw. Różnice te uwidaczniają się m.in. w systemach ewaluacji szkół wyższych stosowanych w poszczególnych krajach, co Autor uwypukla omawiając cechy francuskiego modelu oceny jakości szkół wyższych.

PDF