Polityka naukowa w Polsce - dziedzictwo, stan obecny, perspektywy
PDF

Jak cytować

Kozłowski, J. (2016). Polityka naukowa w Polsce - dziedzictwo, stan obecny, perspektywy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(9), 14–47. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4384

Abstrakt

Artykuł jest próbą spojrzenia na problemy polskiej polityki naukowej z perspektywy rządu, nie zaś ze - stosowanej dotąd - perspektywy środowiska naukowego. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej autor omawia przebieg dyskusji na temat modelu innowacji oraz wpływ tych dyskusji na politykę naukową, w drugiej formułuje fundamentalne pytania polityki naukowej, w trzeciej - przedstawia genezę obecnej sytuacji w tej dziedzinie.

PDF

Bibliografia

Auriol L ., Radosevic S. 1996 R&D and lnnovation. ActMties in Central and Eastern European Countries: Analysis Based on S&T Indicators, OECD, Paris, maszynopis.

Balcerowicz L. 1995 Research and Education in the Post-Communist Transition, w: Western Paradigms and Eastern Agenda: a Reassessment, Transformation ot the National Higher Education and Research Systems of Central Europe, vol. 8, Institute for Human Science, Wien, January.

Basic... 1996 Basic Science and Technology Statistics, OECD, Paris 1996.

Biała Księga 1996 Polska - Unia Europejska. Nauka i Technologia, Urząd Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, opracował zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wierzbickiego.

Gibbons M. i in. 1994 The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London.

Glikman P., Kwiatkowski S. 1991 Determinanty i kierunki polityki naukowej Polski, PWN, Warszawa - Łódź.

Handbook... 1994 [The] Handbook of Industrial innovation, ed. by M. Dodgson, R. Rothwell.

Hubner P. 1987 Upowszechniany obraz nauki - „Dyskusja o nauce" w latach 1971-1976, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 2.

Hubner P. 1988 Metody reformowania nauki polskiej - „Dyskusja o nauce” w latach 1971-1976, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3-4.

Hubner P. 1992 Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953. Geneza systemu, 1.1-2, Warszawa.

Jabłecka J.,1995 Changes in the Management and Finance of the Research System in Poland: A Survey of the Opinions of Grant Aplicants, „Social Studies of Science", vol. 25.

Jazukiewicz Z. 1996 Dobrze, a nawet gorzej (stan polskiej elektroniki), „Przegląd Techniczny”, nr 39.

Karpiński A. 1992 Przemysły wysokiej techniki w Polsce, „Prace Instytutu Technologii Elektronowej CEMI”, z. 1/3.

Kozłowski J. 1996 Polska nauka w świetle danych statystycznych, w: Nauka w Polsce w perspektywie XXI wieku. Materiały z konferencji naukowej Komitetu Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa.

Kozłowski J. 1997 Nauka: Polska a Unia Europejska, w: Problematyka przestrzeni europejskiej, EUROREG, Warszawa.

Kwiatkowski S., Wasilewski L. 1993 Polska sfera B+R na tle polskiej nauki, techniki i gospodarki, Warszawa, maszynopis.

Kwiatkowski S. 1990 Społeczeństwo innowacyjne, Warszawa.

Kwiatkowski S .1994 Klucz do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju tkwi w gospodarce, wywiad przeprowadziła J. Jabłecka, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 3.

Kwiatkowski S. 1995 Nauka - technika - gospodarka w Europie Środkowej. Priorytety badań naukowych, w: Nauka - technologia - gospodarka, Warszawa.

Lewandowski K. T. 1996 Geniusz z kulą u nogi, „Przegląd Techniczny”, nr 47.

Main... 1996 Main S&T Indicators, OECD, Paris, vol. 2.

Marketing... 1995 Marketing nauki. Raport końcowy, opr. P. de Motgolfier, M. Domańska, M. Wójcik, SCI-TECH PHARE, Kraków, maszynopis.

National... 1993 National lnnovation Systems. A Comparative Analysis, ed. by R. Nelson, Oxford.

Nauka... 1996 Nauka w Polsce w perspektywie XXI wieku, Materiały z konferencji naukowej Komitetu Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa.

Nieciuński W. 1997 Chory układ, „Wiadomości Kulturalne”, nr 2.

Orłowski W.M. 1996 Mity, szanse i zagrożenia, „Gazeta Bankowa”, nr 44.

Overview... 1988 An Overview ot the Framework for Technology for Development, United Nations - Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, vol. 1.

Paszyński A. 1997 Zdaniem A. Paszyńskiego, „Gazeta Bankowa”, 26 stycznia 1997.

Raport... 1996a Raport o stanie JBR - MPiH. Materiał z badań insytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych MPIH, red. K. Tott, SCI-TECH PHARE, Warszawa, maszynopis.

Raport... 1996b Raport o stanie polskiego przemysłu w roku 1995, Warszawa.

Review... 1995 Review of Recent Developments in Science and Technology in Hungary, OECD, mimeo, Paris.

Reviews... 1996 Reviews of National Science and Technology Policy. Poland, OECD, Paris.

Salomon J.J., Lebeau A. 1993 Mirages of Development. Science and Technology for the Third World.

Science... 1996 Science and Technology in Germany, ed. by W. Krull and F. Meyer-Krahmer.

Scientific... 1992 Scientific Research in France: Problems in Administration, Evaluation and Planning, ed. by B.A. Orsi, M. Lesage, F. Merloni, Baden-Baden.

Smith K. 1996 New Views of lnnovation and Challenges to R&D Policy, w: R&D Decision. Strategy, Policy and Innovations, ed. by A. Belcher, J. Hassard, S. J. Procter, London - New York.

Stehr N. 1994 Knowledge Societies, London 1994.

Tamowicz P. 1994 Transformacja sektora badawczo-rozwojowego, czyli jak stworzyć instytucjonalne podstawy rynku technologii, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, wrzesień - październik, maszynopis.

Tamowicz P. 1995 Zegar reform zatrzymał się w roku 1990, „Rzeczpospolita”, nr 256.

Technology... 1992 Technology and the Economy. The Key Relationships, OECD, Paris.

Thomas T.J. 1992 Canadian Competitiveness: Two Recent Studies, Library of Parliament.

TisdellC.A. 1981 Science and Technology Policy. Priorities of Gomnments, London - New York.

Wasilewski L. 1994 Modele polityki innowacyjnej, w: tegoż: Modele strategii jakości firm przemysłowych, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.