Kondycja finansowa państwowych szkół wyższych i nakłady na kształcenie

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

W artykule została przedstawiona kondycja finansowa państwowych szkół wyższych różnych typów na podstawie dokonanej przez autorkę analizy wielkości struktury przychodów oraz kosztów działalności operacyjnej. Celem analizy było sprawdzenie, w jakim stopniu obniżenie przychodów dotacyjnych zostało zrekompensowane wzrostem przychodów pozadotacyjnych w poszczególnych typach szkół oraz jak kształtowały się nakłady na jednego studenta przeliczeniowego (w latach 1992-1995).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Kondycja finansowa państwowych szkół wyższych i nakłady na kształcenie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(9), 80-88. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4388
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, zastępca dyrektora Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Naukoznawstwa PAN. Zajmuje się ekonomicznymi problemami nauki i szkolnictwa wyższego, w tym polityki naukowej i technicznej, a w ostatnim okresie głównie finansowaniem szkół wyższych oraz mobilnością pracowników nauki.

Referencje

 1. Ainsworth P.F. 1992 Les Universites en Grande Bretagne et l ’aide financiere directe aux etudiants, w: 24-eme colloque franco-allemand.
 2. Chmielecka E. 1996 Kadencja 1993-1996 w opiniach rektorów (synteza wywiadówj, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 8.
 3. Dąbrowa-Szefler M. 1995a Podstawowe cechy systemów finansowania szkól wyższych w krajach OECD, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 4. Dąbrowa-Szefler M. 1995b Warunki skutecznego systemu finansowania państwowych szkół wyższych w Polsce, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 1-2.
 5. GUS 1996 Finanse szkół wyższych w 1995 r., Warszawa.
 6. Neave G. 1992 Ressources limitees, „L'Enseignement Superieur en Europe”, nr 1.
 7. OECD 1990 Financing Higher Education. Current Patterns, Paris.
 8. OECD 1993 Depenses publiques, cóuts et financement de I’education: Analyse de tendances 1970-1988, Paris.
 9. OECD 1995 Indicators. Education ata Giance, Paris.
 10. Otten Ch., Savenije B. 1996 Decentralizacja budżetu a efektywność szkół wyższych, w: Finansowanie i zarządzanie szkolnictwem wyższym. Polska - Flolandia (tłum. z ang.), Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Pratt J., Hiller Y. 1991 New Funding Mechanism in Higher Education. Bidding for Funds in the PCFC Sector, University of London, Institute of Education, London.
 12. Szkolnictwo wyższe... 1995 Szkolnictwo wyższe i nauka. Stan - perspektywy - zamierzenia. Rada Ministrów, Warszawa.
 13. Turner D. 1996 Les nouvelles modalites du financement de Tenseignement superieur en Europę, „Gestion de l’Enseignement Superieur”, vol. 8, nr 1.
 14. Wagner A. 1996 Le financement de 1’enseignement superieur: nouvelles methodes, nouveaux problbmes, „Gestion de l’Enseignement Superieur”, vol. 8, nr 1.
 15. Walford G. 1991 Changing Relationship between Government and Higher Education, w: The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe.
 16. West P.W.A. 1996 Le financement des universites: un defi pour les responsable, „Gestion de l'Enseignement Superieur”, nr 1.
 17. Williams G. 1991 The Effects of the New Funding Mechanism in Unimsities.
 18. Williams G. 1992 L ’Enseignement Superieur britannigue et les nouvaux mecanismes de financement. Quelques aspects macroeconomiques et de management institutionnei, „Enseignement Superieur en Europe”, nr 1.
 19. Williams G. 1994 Reforms in Higher Education Finance, referat przedstawiony na XII Konferencji Generalnej członków IMHE-OECD, podaję za A. Wagnerem (1996).