Wpływ oceny jakości na szkolnictwo wyższe w Holandii

Main Article Content

Mark M. Frederiks
Don F. Westerheijden
Peter J.M. Weusthof

Abstrakt

W 1988 r. Związek Uniwersytetów Holenderskich (VSNU) zapoczątkował wprowadzanie systemu oceny jakości kształcenia, który obejmuje samoocenę placówki oraz ocenę dokonywaną przez zewnętrzną komisję, wizytującą każdy kierunek studiów. System ten działa w skali całego kraju, w roku 1990 został nim objęty sektor nieuniwersytecki szkolnictwa wyższego. Oceny dokonywane przez zespoły wizytujące mają na celu przede wszystkim polepszenie jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Nie można oczekiwać, aby w efekcie zastosowania systemu szybko nastąpiła poprawa jakości kształcenia, ale po kilku latach powinno już być widoczne, jaki jest jego wpływ na działania instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinie jakości. Właśnie tą kwestią zajmują się autorzy. Przedmiotem ich szczególnego zainteresowania są takie zagadnienia, jak działania związane z kierowaniem jakością (quality management activities), wykorzystywanie wyników przeprowadzanej oceny, a także stopień satysfakcji poszczególnych kierunków studiów z wprowadzonego systemu oceny jakości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Frederiks, M. M., Westerheijden, D. F., & Weusthof, P. J. (2016). Wpływ oceny jakości na szkolnictwo wyższe w Holandii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 180-195. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4486
Dział
Tłumaczenia
Biogramy autorów

Mark M. Frederiks, Uniwersytet Twente w Enschede

Mark M.H. Frederiks - pracownik naukowobadawczy Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente w Enschede (Holandia). Uczestniczy w pracach zespołu badań nad kierowaniem jakością szkolnictwa wyższego w CHEPS.

Don F. Westerheijden, Uniwersytet Twente w Enschede

Don F. Westerheijden - pracownik naukowo- badawczy Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente w Enschede (Holandia). Jest koordynatorem zespołu badań nad kierowaniem jakością szkolnictwa wyższego w CHEPS.

Peter J.M. Weusthof, Uniwersytet Twente w Enschede

Peter J. M. Weusthof - pracownik naukowo-badawczy Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente w Enschede (Holandia). Uczestniczy w pracach zespołu badań nad kierowaniem jakością kształcenia w CHEPS.

Referencje

 1. Baldridge J.V., Curtis D.V., Ecker G., Riley G.L. 1977 Diversity in Higher Education. „Journal of Higher Education”, vol. 58.
 2. Becher T. 1989 Academic Tribes and Territories. Intellectual Enguiry and łhe Cultures of Disciplines. Milton Keynes (UK): SRHE/Open University Press.
 3. Birnbaum R. 1988 How Colleges Work: the Cybernetics of Academic Organization and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 4. Hild J. 1989 Organizations. London: Harper & Row.
 5. Clark B.R. 1983 The Higher Education System. California: University of California Press.
 6. Cooley W.W., Bickel W E. 1986 Decision-Oriented Educational Research. Boston: Kluwer-Nijhoff Publ.
 7. Cornett P. 1987 Accreditation-Related Self-Study in Allied Health and Nursing Education. Rutgers University. Frederiks M.M.H., Westerheijden D.F., Weusthof P.J.M. 1993 Interne Zorg en Externe Prikkel. Onderwijskwaliteitszorg in Nederlandse Universiteiten en Hogescholen. Zoeterneer: SDU.
 8. Goedegebuure L.C.J. 1992 Mergers in Higher Education: A Comparative Perspective. Utrecht: Lemma.
 9. Groot T.C.LM. 1988 Management i/on Universiteiten: Een Onderzoek naar de Mogelijkheden voor Doelmatig en Doeltreffend Universitair Bestuur. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 10. Harris E. 1984 A Multi-Case ot the Self-Study Component o f the Regional Accreditation Process: Identifying Influential Factors. Syracuse University.
 11. Inspectie Hoger Onderwijs 1992 De Bestuurlijke Hantering von de Resultaten van de Externe Kwaliteitszorg 1989 in Het Wetenschappelijk Onderwijs, rapport 1992-8. Zoetermeer, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
 12. Jongbloed B.WA, Westerheijden D.F. 1994 Indicators of Quality in Europę: Performance Indicators and Quality Assessment in European Higher Education. W: New Directions of Institutional Research (w druku).
 13. Kells H.R., Kirkwood R. 1979 Institutional Self-Evaluation Processes. „Educational Record”, vol. 60, nr 1.
 14. Lieshout RH. 1989 De Harde Kern van de Zaak. „Acta Politica”, nr 4.
 15. Lieshout M.C.M. van 1992 Visitaties: Een Schakel in de Kwaliteitszorg. W: Jochems W., Pilot A. (eds.): Visitaties: Gee Stilte na de Storm. Groningen: Wolters-Moordhoff.
 16. Ministerie van O&W 1985 Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit. Gravenhage: Staatsuitgeverij.
 17. Mintzberg H. 1979 The Structuring of Organizations: A Synthesis ofthe Research. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 18. Scheerens J. 1987 Het Evaluerend Vermogen van Onderwijsorganisaties. Enschede: Universiteit Twente.
 19. Scriven M. 1973 The Methodology of Evaluation. W: Worlhen B.R., Sanders J.R. (eds.): Educational Evaluation, Theoryand Practice. Wadsworth: Wadsworth Publishing Company.
 20. Scriven M. 1974 Evaluation in Education: Current Applications. Berkeley: McCutchan.
 21. Vroeijenstijn T., Acherman H. 1990 Control Oriented versus lmprovement Oriented Quality Assessment. W: Goedegebuure L.C.J., Maassen P.A.M., Westerheijden D.F. (eds.): Peer Reviewand Performance Indicators. Quality Assessment in British and Dutch Higher Education. CHEPS, Utrecht: Lemma.
 22. Wijnen W.H.F.W., Bie D. de, Brouwer C.T.A., Vos P., Wolfhagen H.A.P. 1992 Te Doen of Niet te Doen?Advies over de Studeerbaarheid van Onderwijsprogramma’s in het Hoger Onderwijs. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.