Innowacyjność w szkolnictwie wyższym -zarys problematyki

Main Article Content

Maria Wójcicka

Abstrakt

W artykule przedstawiono występujące w literaturze przedmiotu główne nurty rozważań problemu innowacji w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji edukacyjnych. Omówione zostały trzy zagadnienia: 1) podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, 2) konsekwencje dla zmian struktury organizacyjnej szkolnictwa wyższego oraz 3) czynniki wpływające na powodzenie innowacji. Tezę, iż szanse akceptacji przez środowisko akademickie mają te nowe idee, które wyrastają ze znajomości specyfiki, zakresu oraz warunków podatności na zmiany instytucji szkolnictwa wyższego, przedstawiono na przykładzie reform systemowych, wprowadzonych w krajach Europy Zachodniej pod koniec lat sześćdziesiątych oraz w latach osiemdziesiątych. Zmiany w szkolnictwie wyższym, inicjowane wewnątrz instytucji szkolnictwa wyższego i najwyraźniej widoczne na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, zostały zilustrowane wynikami badań przeprowadzonych w Polsce w latach 1993-1995.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójcicka, M. (2016). Innowacyjność w szkolnictwie wyższym -zarys problematyki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 7-17. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4531
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Maria Wójcicka, Uniwersytet Warszawski

Maria Wójcicka - doktor habilitowany w zakresie pedagogiki szkoły wyższej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemami przemian strukturalnych w systemach kształcenia ponadśredniego, relacji między studiami akademickimi i nieakademickimi, a ostatnio - analizą mechanizmów zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (porównania międzynarodowe).

Referencje

 1. Barnett H.G. 1953 Innovations. The Basis ofCultural Change, New York.
 2. Becher T., Kogan M. 1980 Process and Structure in Higher Education, London, Heinemann.
 3. Bok D. 1986 Higher Learning, Cambridge, Harvard University Press.
 4. Cerych L., Sabatier P. 1986 Great Expectations and Mixed Performance. The Implication of Higher Education Reforms in Europe, European Institute of Education and Social Policy, Trentham, Trentham Book.
 5. Clark B.R. 1983 The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National Perspective, Berkeley, University of California Press.
 6. Davis R.H., Strand R., Alexander L.T., Norrul Hussain M. 1982 The Impact of Organizational and lnnovation Variables on Instructional lnnovation in Higher Education, „Journal of Higher Education”, vol. 53.
 7. Dill D.D., Friedman Ch.P. 1979 An Analysis of Frameworks for Research and lnnovation and Change in Higher Education, „Review of Educational Research”, vol. 3.
 8. Ekiert-Grabowska D. (red.), brak roku wydania Współczesne tendencje w kierowaniu zmianą edukacyjną. Antologia II, TERM, MEN, Warszawa.
 9. Gellert C. 1993 Structures and Functional Differentiation: Remarks on Changing Paradigms of Tertiary Education in Europe, w: Gellert C. (ed.): Higher Education in Europe, Jessica Kingsley, London.
 10. Goedegebuure L.C.J., Westerheijden D.F. 1991 Changing Balances in Dutch Higher Education, „Higher Education Policy Studies”, Publication no. 103, Enschede, CHEPS.
 11. Hage J., Aiken M. 1970 Social Change in Complex Organizations, New York, Random House.
 12. Hefferlin J.B. 1969 Dynamics of Academic Reform, San Francisco, Jossey-Bass.
 13. Hopkins D., Ainscow M., West M. 1994 Making Sense of the Educational Change, w: School lmprovement in the Era of Change, London - Cassel.
 14. Kerr C. 1982 The Uses ofthe University, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
 15. Levine A. 1980 Why lnnovations Fails: The Institutionalization and Termination of lnnovation in Higher Education, Albany, State University of New York Press.
 16. Rogers E.M. 1983 Diffusion of lnnovations, New York, The Free Press.
 17. Rogers E.M., Shoemaker F.F. 1971 Communication of lnnovations, New York, The Free Press.
 18. Teichler U. 1994 Różnorodność szkolnictwa wyższego w Niemczech: struktura dualna, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 4.
 19. Vught Van F.A. 1989 Innovations and Reforms in Higher Education, w: Van Vught F.A. (ed.): Governmental Strategies and lnnovation in Higher Education, „Higher Education Policy Series”, vol. 7, London, Jessica Kingsley.
 20. VanVught F.A. (ed.) 1989 Governmental Strategies and lnnovation in Higher Education, „Higher Education Policy Series”, vol. 7, London, Jessica Kingsley.
 21. Van Vught F.A. 1992 Autonomy and Accountability in Government-University Relationships, „Higher Education Policy Studies”, Publication no. 106, Enschede, CHEPS.
 22. Wnuk-Lipińska E. 1996 innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 23. Wójcicka M. 1993 Skutki reform systemów edukacyjnych w Europie (na przykładzie wybranych krajów), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 24. Wójcicka M. 1996 Granice „upraktyczniania” uniwersytetów, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 7.
 25. Wójcicka M. 1997 Oferta edukacyjna polskich uczelni i jej jakość, „Polityka Społeczna”, nr 4.