Modele jakości usług a zarządzanie szkotą wyższą
PDF

Jak cytować

Dominiak, P., & Leja, K. (2016). Modele jakości usług a zarządzanie szkotą wyższą. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 91–102. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4663

Abstrakt

Potrzeba zarządzania jakością w szkołach wyższych jest rezultatem gwałtownego wzrostu ilościowego instytucji akademickich, niewystarczającego finansowania szkolnictwa wyższego, trendów demograficznych oraz rosnącej konkurencji na rynku usług edukacyjnych. Do oceny jakości usług świadczonych przez uczelnie Autorzy proponują wykorzystanie dobrze znanego w biznesie modelu jakości usług Servqual. Wskazują zarówno korzyści, jak i trudności wynikające ze stosowania tego modelu do oceny szkoły wyższej. Generalną konkluzją jest stwierdzenie, że model ten może być przydatnym narzędziem w zarządzaniu uczelnią.

PDF

Bibliografia

Andre R., Frost RJ. (eds.) 1997 Researchers Hooked on Teaching, Sage Publications, Thousand Oaks - London - New Delhi.

Berry L.L., Parasuraman A. 1994 Lessons from a Ten Years Study of Service Quality in America, QUIS 3, ISQA.

Chojnicki Z. 2001 Uwagi do memoriaiu Antoniego Kuklińskiego „Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla PolskiXXI wieku”, w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy, Komitet Badan Naukowych, Warszawa.

Coat L. 1992 TOM at Oregon State University, www.hied.ibm.com/news/whitep/tqm.html

Dominiak R, Leja K. 2000 Czy uniwersytet potrzebuje strategii, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/16.

Drapińska A., Dominiak R 1998a Marketing a jakość w firmach ustug profesjonalnych, „Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia” nr 2/98 (Wyższa Szkota Finansów i Bankowości w Radomiu).

Drapińska A., Dominiak R 1998b Model marketingu ustug, „Marketing i Rynek”, nr 11/98.

Drapińska A., Dominiak R, Kirby D. 1998 Technical and Functional Quality in Legal and Consulting Services: A Study of Polish and English Firms, „Quality Management in Services VIII”, vol. II (Catholic University of Eichstaett, Ingolstadt).

Drucker R 1993 Post-Capitalist Society Oxford Butterworth Heineman, cyt. za A.K. Koźmiński: Zarządzanie a nauka, „Nauka”, 1.

Frederiks M.M., Westerheijden D.F., Weusthof RJ.M 1997 Wpływ oceny jakości na szkolnictwo wyższe w Holandii, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.

Galar R. 2001 Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, w: Gospodarka oparta na wiedzy, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Gronroos Ch. 1984 A Service Quality Model and Its Marketing Implications, „European Journal of Marketing”, nr 4.

Hamel G., Prahalad C.K. 1999 Przewaga konkurencyjna jutra, Businessman Press, Warszawa.

Kluza K., Kluza S. 1998 Szkolnictwo wyższe a rynek pracy, w: A. Buchner-Jeziorska, B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińska (red.): Studia wyższe - szansa na sukces?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Koźmiński A.K. 2000 Zarządzanie a nauka, „Nauka”, nr 1.

Leja K. 2000 Efektywność i jakość w działalności szkoty wyższej na przykładzie wybranych uczelni technicznych, maszynopis rozprawy doktorskiej, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Mazur J. 2001 Zarządzanie marketingiem usług, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.

Mundie R, Cottman A. 1998 Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nonaka I. 1991 The Knowledge Creating Company, „Harvard Business Review”, November- December.

Parasuraman A., Zeithaml V.A, Berry L.L. 1988 Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Serene Quality, „Journal of Retailing”, nr 64,1.

Pelczar A. 1998 Inwestować w edukację, w: A. Buchner-Jeziorska, B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozinska (red.): Studia wyższe - szansa na sukces?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

„Rocznik statystyczny...” 2000 „Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej", Gfówny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rogoziński K. 2000 Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Sanders R 1998 The Effect of Internal Services on the Self-Perceived Performance of Academics, „Quality Management in Services VIII", April (Catholic University of Eichstaett, Ingolstadt).

Szkoły wyższe... 2001 Szkoły wyższe i Ich finanse w 2000 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001.

Vroeijenstijn A.l. 1995 Kilka uwag na temat stosowania zewnętrznej oceny jakości w szkolnictwie wyższym - podstawowe zasady i warunki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 5.

Vorbeck M. 1997 Quality Assessment in Higher Education-A European Perspective, International Conference Barcelona, December 1997.

Wnuk-Lipińska E. 1995 Ocena osiągnięć szkolnictwa wyższego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.

Wnuk Lipińska E., Wójcicka M. (eds.) 1995 Quality in Higher Education, TEMPUS CME 1994-1995, Centre for Science Policy and Higher Education, Warsaw.

Wójcicka M. (red.) 1997 Zapewnianie jakości kształcenia. Wprowadzenie do samooceny, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.