Europejski Rok Języków - proces boloński i polityka językowa w Uniwersytecie Warszawskim

Main Article Content

Jolanta Urbanikowa

Abstrakt

Ogłoszenie roku 2001 Europejskim Rokiem Języków stało się okazją do podkreślenia różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz roli kształcenia językowego jako ważnego środka wzajemnego poznania i budowania tolerancji dla różnych kultur, a także do zintensyfikowania i wzbogacenia sposobów promocji języków oraz ukazania znaczenia umiejętności językowych w procesach zatrudnienia i przepływu osób w Europie. Zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy wykazują dużą aktywność w promowaniu różnorodności językowej i nauczania języków. Deklaracja Bolońska,  podpisana w 1999 roku, przewiduje utworzenie do roku 2010 europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Tak rozpoczęty proces boloński ma na celu stworzenie odpowiednich warunków kształcenia na poziomie wyższym w Europie oraz przyczynienie się do zwiększenia mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Mając świadomość wyzwań i roli, jaką szkoły wyższe muszą odegrać w jednoczącej się Europie, Komitet Naukowy Berlińskiej Konferencji „Europejski Rok Języków Obcych, Berlin 28-30 czerwca 2001” wystosował apel do władz instytucji i organizacji europejskich o współpracę w dziedzinie rozwijania oraz promowania wiedzy i umiejętności interkulturowych, a także wielojęzyczności. Zaproponowano przyjęcie Deklaracji Berlińskiej,  zatytułowanej „Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym - kluczowy element procesu integracji europejskiej” . Autorzy projektu Deklaracji  zwracają się do władz uczelni europejskich z apelem o podjęcie prac mających na celu opracowanie i wdrożenie polityki językowej dotyczącej zarówno sfery dydaktyki i badań naukowych, jak i strategii rozwoju całej instytucji. W Uniwersytecie Warszawskim, największej polskiej uczelni humanistycznej, gdzie nauczaniem języków obcych w różnej formie objętych jest rocznie około 10 tys. studentów, dotąd nie stworzono jednak dokumentu, w którym jasno i wyraźnie zostałyby sformułowane założenia polityki językowej tej uczelni.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urbanikowa, J. (2016). Europejski Rok Języków - proces boloński i polityka językowa w Uniwersytecie Warszawskim. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 123-131. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4665
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje
Biogram autora

Jolanta Urbanikowa, Uniwersytet Warszawski

Jolanta Urbanikowa - magister filologii angielskiej, pełnomocnik rektora da spraw organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim, zastępca dyrektora Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego do spraw programowych, członek rady naukowej grupy roboczej do spraw jakości nauczania języków obcych w szkolnictwie wyższym Thematic NetWork Project II w ramach europejskiego programu dydaktycznego SOCRATES, ekspert w programie Unii Europejskiej LEONARDO DA VINCI.

Referencje

  1. Bologna... 1999 [The] Bologna Declaration. The European Higher Education Area. Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999, www.unige.ch/cre/activities/Bologna
  2. Common... 2001 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Council of Europe, Strasbourg.
  3. Decision... 2000 Decision No. 1934/2000/EC of the European Parliament and the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001, „Official Journal of the European Communities”.
  4. Decision... 2001 Decision (CM(98)205) of Bureau of the Council for Cultural Co-operation on the European Year of Languages, Strasbourg, November 1998, followed by the Committee of Ministers Decision on the European Year of Languages 2001 of 19 January 1999.
  5. Language Studies... 2001 Language Studies in Higher Education: A Key Contribution to European Integration. A Draft Declaration of the Members of the Scientific Committee of the Berlin Year of Languages Conference, Berlin 2001.
  6. Recommendation... 1998 Recommendation No. R(98) of the Committee of Ministers to Member States Concerning Modern Languages, Council of Europe, Strasbourg.
  7. White Paper.,. 1996 White Paper on Education and Training. Teaching and Learning Towards the Learning Society, European Commission, Strasbourg.