Problemy finansowania strategii rozwoju szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

Autorka podejmuje problem finansowania rozwoju szkolnictwa wyższego w kontekście celów zawartych w Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010,  przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Stawia tezę, że oba podstawowe cele strategii - tj. zarówno wzrost liczby studentów wyznaczający wskaźnik skolaryzacji brutto na poziomie 65%, jak i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym - wymagają zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe w tempie znacznie przekraczającym wzrost liczby studentów. Środki uzyskane w wyniku wzrostu nakładów powinny być przeznaczone na zwiększenie pomocy materialnej dla studentów (w celu ułatwienia dostępu do edukacji dla młodzieży z grup ekonomicznie upośledzonych) oraz na poprawę warunków wynagradzania i pracy nauczycieli akademickich jako czynnika decydującego o jakości kształcenia. Autorka pokazuje, że dokument w zbyt małym stopniu odpowiada na pytania o wielkość nakładów niezbędnych dla realizacji celów strategicznych, o źródła finansowania oraz o ich strukturę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Problemy finansowania strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 130-137. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4695
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, zastępca przewodniczącego Komitetu Naukoznawstwa PAN. Zajmuje się problematyką szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza finansowaniem szkół wyższych, a także rozwojem kadry naukowej. Jest autorką książek Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej (1993), Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju (2001), System nauki i szkolnictwa wyższego: funkcjonowanie i elementy zarządzania (2003) oraz współautorką raportu Mobilność pracowników naukowych w Polsce (1998).

Referencje

  1. Dąbrowa-Szetler M. 2001 Szkoły wyższe w dziesięcioleciu 1991-2000 a polityka edukacyjna państwa, „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” , nr X (XXXV).
  2. Kryńska E. 2002 Rynek pracy a oferta edukacyjna szkół wyższych - sytuacja absolwentów, referat na konferencję Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży, Warszawa.
  3. Najwyższa Izba... 2002 Najwyższa Izba Kontroli: Informacja o wynikach kontroli odpłatności za studia w państwowych szkołach wyższych, „Forum Akademickie” nr 9-10.
  4. OECD... 2001 OECD Regard sur l’éducation. Indicateurs, Paris.
  5. Rocznik... 1996, 2001 Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa.
  6. Strategia... 2002 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, październik.
  7. Szkoły wyższe... 2002 (i wcześniejsze roczniki) Szkoły wyższe i ich finanse w 2001 r., GUS, Warszawa.