Nauka w gospodarce opartej na wiedzy a sytuacja w Polsce

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

Celem artykułu jest uwypuklenie pomijanego często faktu, że w gospodarce opartej na wiedzy niezwykle ważną rolę odgrywa nauka. Przypominając, czym różni się wiedza naukowa od innych rodzajów wiedzy, Autorka koncentruje uwagę na dwóch formach oddziaływania wiedzy naukowej na gospodarkę, na innowacjach oraz na edukacji na poziomie wyższym. Pokazane zostały czynniki sprzyjające i ograniczające możliwości wykorzystania efektów nauki w gospodarce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Nauka w gospodarce opartej na wiedzy a sytuacja w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 67-87. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4715
Dział
Oryginalny artykuł naukowy

Referencje

 1. Arrow K.J. 1962 The Economic Implication of Learning by Doing, „The Review of Economic Studies”, vol. VI.
 2. Białecki I. 2003 Opinia publiczna i władza, w: I. Białecki (red.): Co wiemy o nauce?, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 3. Chojnicki Z. 2001 Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 4. Dąbrowa-Szefler M. 1975 Problemy racjonalnej struktury nakładów na prace badawcze i rozwojowe, Prace badawcze INES nr 11, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 5. Dąbrowa-Szefler M. 1993 Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 6. Dąbrowa-Szefler M. 1999 Zmiany w strukturze sektorowej i instytucjonalnej sfery badawczo-rozwojowej w Polsce w okresie transformacji systemowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 16.
 7. Dąbrowa-Szefler M. 2001 Szkoły wyższe w dziesięcioleciu 1991-2000 a polityka edukacyjna państwa, „Nauka Polska, jej Potrzeby, Organizacja, Rozwój", nr X (XXXV).
 8. Domański B. 2003 Korporacje ponadnarodowe a transfer wiedzy w przemyśle Polski, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywa Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 9. Etzkowitz H. 1999 The Tripie Helix: Academic-lndustry-Government Relations, w: A.H. Jasiński, M. Kruk: Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 10. Frieske K. 1995 Minimum wiedzy naukowej koniecznej dla naukowego rozumienia świata, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 1-2.
 11. Galar R. 2001 Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy Wyzwanie dla Polski XXI w., Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 12. Gibbons M, Limoges C., Nowotny H, Schwartzman S., Scott R, Trow M. 1994 The New Production o f Knowledge, London.
 13. Gospodarka... 2003 Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywa Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 14. Informacja... 2003 informacja o stanie nauki w Polsce, Minister Nauki, GUS, Warszawa.
 15. Informacja statystyczna 2003 Informacja statystyczna GUS, Warszawa.
 16. Kerr C. 1993 Amerykańskie szkolnictwo wyższe - cztery kryteria zróżnicowania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 17. Kleer J. 2003a Czym jest GOW?, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywa Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 18. Kleer J. 2003b Just What Does It Mean: A Knowledge-based Economy?, w: Europe in the Perspective of Global Change. In Memoriam o f Prof. Kazimierz Secomski, Polish Association for the Club of Rome, Warsaw.
 19. Kleiber M. 2002 Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki, „Nauka”, nr 4.
 20. Knowledge... 2000 Knowledge Management in the Learning Society, OECD, Paris.
 21. Kotarba M., Kotarba W. 2003 Model zarządzania wiedzą, „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8.
 22. Kozłowski J. 2002 Dyskusja nad statystyką nauki i techniki w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo 'Wyższe”, nr 1/19.
 23. Kozłowski J. 2003 Upowszechnianie nauki, w: I. Białecki (red.): Co wiemy o nauce?, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 24. Koźmiński A. 2002 Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, w: G. Kołodko (red.): Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 25. Kwiatkowski S. 2001 Bogactwo w wiedzy, w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI w., Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 26. Lundvall B.A. 2001 Gospodarka ucząca się. Pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji, w: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa (pierwodruk pod tytułem Knowledge Management in the Learning Society, OECD, Paris).
 27. Matczewski A. 2003 Popyt i podaż polskiego systemu innowacji a szanse podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarki i budowania gospodarki opartej na wiedzy, w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Materiały konferencyjne, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 28. Memorandum... 1991 Memorandum on Higher Education in the European Community, Commission of the European Communities, Brussels.
 29. Miedziński M. 2001 Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa, w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 30. More Research... 2002 More Research for Europe. Toward 3% GDP, COM (2000) 499 Final, European Commission, Brussels.
 31. Nauka... 2002 Nauka i technika, GUS, Warszawa
 32. [A] New Economy... 2000 A New Economy. The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, OECD, Paris.
 33. Niedbalska G. 1999 Badania statystyczne innowacji prowadzone przez GUS, w: A.H. Jasiński, M. Kruk (red.): Innowacje techniczne i zmiany strukturalne, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 34. Okoń-Horodyńska E. 2002 Czy Polska ma perspektywiczną politykę innowacyjną?, w: G. Kołodko (red.): Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 35. Popper K.R. 1977 Logika odkrycia naukowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 36. Sagen H.B. 1994 przystosowanie szkolnictwa wyższego do otoczenia, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 3.
 37. Saint-Paul R. 1966 Recherche et Développement, Paris.
 38. Science... 2003 Science, Technology and Industry Scoreboard 2001, Paris, OECD.
 39. Shattock M. 2001 The Academic Profession in Britain: A Study in the Future to Adapt to Change, „Higher Education”, nr 1-2.
 40. Sigurdson J. 1996 The Dominance of Non-Disciplinary Knowledge, w: A. Kukliński (red.): Production of Knowledge and the Dignity of Science, Euroreg, Warszawa.
 41. Stan nauki... 2001 Stan nauki i techniki w Polsce 1999, Komitet Badań Naukowych - GUS, Warszawa.
 42. Townes Ch.M. 1997 Nieprzewidywalność w nauce i technice, w: M. Moskovits (red.): Czy nauka jest dobra?, Wydawnictwo CIS, Warszawa (pierwodruk pod tytułem Science and Society, The John Polanyi Nobel Laureates Lectures, 1995).
 43. Tuszko A. 1965 Niektóre aspekty planowania badań naukowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 2-3.
 44. Wawrzyniak B. 2003 Druga transformacja w Polsce. Budowanie GO W, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywa Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 45. Williams G. 1992 l’Enseignement supérieur britannique et les nouveaux mécanismes de financement: quelques aspects micro-économiques et de management institutionnel, „Enseignement Supérieur en Europe”, nr 1.
 46. Woroniecki J. 2001 Nowa gospodarka: mit czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 47. Zienkowski L. 2003a Czy polska polityka ekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki?, w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Materiały konferencyjne, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 48. Zienkowski L. 2003b Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość?, „Studia Ekonomiczne. Economic Studies”, nr 1-2.
 49. Znaniecki F. 1971 Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.