Planowanie strategiczne w uniwersytecie przedsiębiorczym

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

Autorka przedstawia podstawowe zagadnienia związane z planowaniem strategicznym w uniwersytecie przedsiębiorczym, koncentrując się kolejno na następujących kwestiach: (a) czym jest przedsiębiorczość; (b) czym jest uniwersytet przedsiębiorczy; (c) co to jest strategia i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie i uniwersytecie; (d) jakie są zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania strategii i przedsiębiorczości uniwersytetu; (e) jak powinien przebiegać proces planowania oraz jaka powinna być treść planu strategicznego w uniwersytecie przedsiębiorczym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Planowanie strategiczne w uniwersytecie przedsiębiorczym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(23), 33-47. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4724
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany w nauce oraz w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.

Referencje

 1. Becher T. 1989 Academic Tribes and Territories, Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines, The Society for Research into Higher Education & Open University Press, Buckingham - Bristol.
 2. Bielecki W.T. 1998 Istota przedsiębiorczości, „Master of Business Administration”, nr 2.
 3. Bratnicki M. 2002 Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Chandler A. 1962 Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge MA.
 5. Clark B. 1998 Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Pergamon, for IAU Press, Oxford.
 6. Drucker R 1973 Management, Tasks, Responsibilities, Practices, Harper Colophon Books, New York.
 7. Drucker R 1992 Innowacje i przedsiębiorczość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Gierszewska G., Romanowska M. 1988 Myślenie strategiczne, „Przegląd Organizacji”, nr 6.
 9. Hardy C., Langley A., Mintzberg H., Rose J. 1984 Strategy Formation in the University Setting, w: J. Bess J. (ed.): College and University Organization: Insides from Behavioural Sciences, New York University Press, New York - London.
 10. Jabłecka J. 1998 Zmiany w systemach zarządzania w uniwersytetach w wybranych krajach Europy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 12.
 11. Jabłecka J. 2002 Menedżeryzm i państwo ewaluacyjne. Zmiany w zarządzaniu uniwersytetami na przykładzie Wielkiej Brytanii, w: M. Wójcicka (red.): Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 12. Jabłecka J. 2004 Innowacje w sposobach finansowania uniwersytetów. Analiza na przykładzie wybranych krajów OECD, „Problemy Zarządzania”, nr 1 (3).
 13. Koźmiński A.K. 2001 Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy, w: J. Kotowicz-Jawor (red.): Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 14. Kwiatkowski S. 2001 Przedsiębiorczość XXI wieku (intelektualizacja przedsiębiorczości, intelektualizacja przedsiębiorstw), w: J. Kotowicz-Jawor (red.): Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 15. Mintzberg H. 1983 Designing Effective Organizations, Structure in Fives (rozdział The Professional Bureaucracy), Englewood Cliffs, New York.
 16. Penc J. 2001 Strategiczny system zarządzania, holistyczne myślenie o przyszłości, formułowanie misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 17. Taylor J., Miroiu A. 2002 Policy Making, Strategie Planning and Management in Higher Education, UNESCO-CEPES, Bucharest.