Warunki wstępne opracowania strategii zarządzania wiedzą w szkole wyższej

Main Article Content

Krzysztof Leja

Abstrakt

Autor podejmuje próbę określenia warunków wstępnych, niezbędnych do opracowania strategii zarządzania wiedzą w szkole wyższej, której ważnymi zadaniami jest kreowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wiedzy. Definiuje i opisuje zasoby wiedzy uczelni oraz dwuwymiarową macierz kompetencji, której dokładne przeanalizowanie jest, zdaniem autora, warunkiem koniecznym przygotowania strategii zarządzania wiedzą w szkole wyższej. W konkluzji podkreśla konieczność zharmonizowania strategii zarządzania wiedzą z misją i strategią uczelni.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leja, K. (2016). Warunki wstępne opracowania strategii zarządzania wiedzą w szkole wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(23), 48-60. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4726
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska

Krzysztof Leja - absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną i prodziekan ds. kształcenia ustawicznego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 1992-2002 zastępca dyrektora administracyjnego Politechniki Gdańskiej. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół doskonalenia zarządzania szkołą wyższą oraz zarządzania wiedzą w instytucjach publicznych.

Referencje

 1. Bednarczyk M. 2001 Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 2. Carlisle Y. 2002 Strategie Thinking and Knowledge Management, w: S. Little, R Quintas, T. Ray: Managing Knowledge, The Open University Press, Sage Publications, London - Thousands Oaks - New Delhi.
 3. Collins J., Porras J. 2003 Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, SPM Project, Warszawa.
 4. Dąbrowa-Szefler M. 2001 Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 5. Delors J. (red.) 1998 Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa.
 6. Dobija D. 2003 Metodyka szacowania wiedzy, w: B. Wawrzyniak (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Dominiak R. 2002 Zarządzanie szkolą wyższą w warunkach konkurencji, w: E. Walkiewicz (red.): Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 8. Drucker R. 2003 Przyszłe społeczeństwo, „Przegląd Polityczny”, nr 62/63.
 9. Haanes K., Lowendahl B. 1997 The Unit ofActivity: Towards an Alternative to the Theories of the Firm, w: H. Thomas (ed.), Strategy, Structure and Style, John Wiley&Sons, New York.
 10. Jabłecka J. 2000 Misja organizacji a misja uniwersytetu, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/16.
 11. Knowledge... 2004 Knowledge Management Strategie Plan (Draft), University of Edinburgh (www. isg. ed. ac.uk/KM_Strategy).
 12. Kogan M. 2000 Badania szkolnictwa wyższego w Europie, w: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa.
 13. Lista... 2003 Lista pięciuset największych polskich przedsiębiorstw, „Polityka”, dodatek do nr 18.
 14. Little S., Quintas R, Ray T. 2002 Managing Knowledge, The Open University Press, Sage Publications, London - Thousands Oaks - New Delhi.
 15. Lundvall B.A. 2000 Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, w: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Warszawa.
 16. Nauka... 2003 Nauka i technika w 2001 roku, GUS Warszawa.
 17. Nonaka I., Takeuchi H. 2000 Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 18. Nonaka I., Toyama R. 2003 The Knowledge-creating Theory Revised: Knowledge Creation as a Synthesizing Process, „Knowledge Management Research and Practice”, nr 1.
 19. OECD 2003 OECD, Annual National Accounts of OECD Countries. OECD Economic Outlook, MSTI Database, Education Database, and International Data Corporation, June.
 20. Probst G., Raub S., Romhardt K. 2002 Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Schuetze H.G. 2000 Innowacje przemysłowe a tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy: implikacje dla związku uczelni z przemysłem, w: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Warszawa.
 22. Stańczyk-Hugiet E. 2004 0 istocie strategii wiedzy, „Przegląd Organizacji”, nr 7-8.
 23. Strojny M. 2003 Strategia zarządzania wiedzą w KPMG, w: B. Wawrzyniak (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkota Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 24. Sutz J. 1997 The New Role of the University in the Productive Sector, w: H. Etzkowitz, L. Leydesdorff (eds.): Universities and the Global Knowledge Economy, A. Triple Helix of University - Industry- Government Relations, Pinter, London - Washington.
 25. Szkoły... 2001 Szkoły wyższe i ich finanse w 2000 roku, GUS, Warszawa.
 26. Szkoły... 2002 Szkoły wyższe i ich finanse w 2001 roku, GUS, Warszawa.
 27. Szkoły... 2003 Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 roku, GUS Warszawa.
 28. Townley Ch.T. 2003 Will the Academy Learn to Manage Knowledge?, „Educause Quarterly”, nr 2.
 29. Wykaz... 2003 Wykaz liczby publikacji i cytowań za lata 1990-1999 dla politechnik na podstawie danych z bazy NCR for Poland za lata 1980-1999, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa.