Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc lub docx) lub RTF.
 • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 • W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Format przypisów został uzgodniony z modelem przyjętym przez redakcję pisma.
 • Do artykułu należy: załączyć bibliografię cytowanych prac, streszczenie w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków ze spacjami), słowa klucze, notkę zawierającą informacje o afiliacji autora, jego pracach oraz zainteresowaniach badawczych (jeśli autor wyrazi zgodę, do notki załączony zostanie jego adres mailowy).
 • Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.

Wytyczne dla autorów

 1. Tekst powinien być zapisany w formacie Microsoft Word (doc lub docx) lub RTF.
 2. Maksymalna objętość tekstu: jeden arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami).
 3. Czcionka  Times New Roman wielkości 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5.
 4. Na pierwszej stronie w górnym lewym rogu proszę podać imię i nazwisko, w drugiej linijce nazwę reprezentowanego ośrodka.
 5. Tytuł artykułu (wyrównany do lewego marginesu) i śródtytuły (także wyrównane do lewego marginesu) – czcionka pogrubiona.
 6. Kursywą wyróżniamy omawiane wyrazy, zwroty, zdania wplecione w tekst.
 7. Krótkie cytaty podajemy w cudzysłowie, dłuższe (ponad 2 wiersze) – w osobnych akapitach, czcionką mniejszą niż podstawowa.
 8. Bibliografię należy podać w porządku alfabetycznym na końcu, np.:
  • Puzynina Jadwiga, 1992, Język wartości, Warszawa.
  • Uryga Zenon, 2010, Polonistyka – przedmiot szkolny i dyscyplina, w: Karwatowska M., Latoch-Zielińska M., Morawska M. (red), Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury, Lublin, s. 17-26.
  • Peplińska Elżbieta, 2003, Czy podmiotowość  w szkole jest możliwa, „Polonistyka”, nr 4.
 9. Przypisy bibliograficzne podajemy w tzw. wersji harwardzkiej, czyli w nawiasach okrągłych: nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie stronę (np. Uryga 2010, 17-18). 
 10. Przypisy, w których podajemy dodatkowe informacje, umieszczamy na dole strony. 
 11. W przypadku linków internetowych należy podać cały link oraz zamieścić datę dostępu, np. http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezyk-polski.pdf  (dostęp: 4.03.2015)
 12. Do artykułu dołączamy streszczenie (do 1000 znaków ze spacjami)  w języku polskim i angielskim; na końcu streszczeń w obu językach  w osobnej linijce podajemy słowa kluczowe.
 13. Ilustracje, wykresy, tabele itp. prosimy dołączyć w osobnych plikach, natomiast w tekście zaznaczyć miejsce, gdzie powinny być umieszczone. 
 14. Prosimy o dołączenie krótkiej noty o Autorze tekstu. Nota powinna zawierać dane o reprezentowanym ośrodku badawczym, instytucji, organizacji itp. oraz podstawowe informacje o dorobku naukowym i zainteresowaniach badawczych.

Laboratorium metodyczne nr 17

W tym dziale umieszczamy ciekawe materiały dydaktyczne adresowane do zainteresowanych nauczycieli (nie tylko języka polskiego).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.