O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Polonistyka.Innowacje” to półrocznik, na łamach którego podejmowane są problemy z zakresu dydaktyki szkolnej i akademickiej. Ukazuje się w Poznaniu. Jest przygotowywany przez badaczy z dwóch uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Pismo jest otwarte na praktykę nauczania i współpracę z innymi ośrodkami akademickimi oraz szkołami wszystkich szczebli. Podejmowane są w nim zagadnienia zakorzenione w rzeczywistości kulturowej i kształceniu polonistycznym. Eksponowany jest związek edukacyjnej empirii z jej refleksyjną generalizacją, co wynika ze swoistości dydaktyki jako nauki stosowanej.

Proces recenzji

Etapy recenzji:

  1. pierwsza lektura artykułu nadesłanego do publikacji w „Polonistyce.Innowacje” jest lekturą redakcyjną – pozytywna ocena redakcji jest warunkiem skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej;
  2. recenzenci zewnętrzni legitymują się tytułem naukowym, a zakres ich kompetencji jest zgodny z treścią artykułów przesłanych do recenzji;
  3. redakcja pisma zwraca uwagę na to, by procedura recenzowania była wolna od wszelkiego rodzaju konfliktu interesów;
  4. procedura recenzowania ma charakter poufny – recenzent nie zna nazwiska autora artykułu, a autor nie poznaje nazwiska recenzenta (double-blind review proces);
  5. opinia na temat każdego artykułu kończy się jasno sformułowaną konkluzją (a. tekst nadaje się do druku; b. tekst nie nadaje się do druku; c. tekst nadaje się do druku po wskazanych przez recenzenta zmianach lub uzupełnieniach);
  6. recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzią autora na pytania recenzenta trafiają do archiwum pisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Recenzenci

prof. UKW dr hab.  Anna Bączkowska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
prof. UJ dr hab. Witold Bobiński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. Krystyna Jakowska, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. UKW Danuta Jastrzębska-Golonka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. UMCS dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab.  Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Warszawski
prof. UAM dr hab.  Jarosław Liberek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
prof. USz dr hab.  Jerzy Madejski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Piotr Mitzner, Uniwersytet Warszawski
prof. UŚ dr hab. Krystyna Koziołek, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. UWr dr hab. Dorota Michułka, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec, Uniwersytet Łódzki
prof. UMCS dr hab.  Iwona Morawska, Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. UAM dr hab.  Joanna Puppel-Wobalis, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
prof. UKW dr hab.  Agnieszka Rypel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
prof. UP dr hab. Paweł Sporek, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
prof. UO dr hab. Anna Tabisz, Uniwersytet Opolski
prof. UP dr hab.  Katarzyna Wądolny-Tatar, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
prof. UŚ dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. UMK dr hab.  Violetta Wróblewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. UMK dr hab.  Maciej Wróblewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. AP dr hab. Bernadetta Żynis,  Akademia Pomorska w Słupsku

Zasady etyki

Redakcja pisma uznaje „ghostwriting” oraz „guest authorship” za przejaw nierzetelności naukowej – dlatego zjawiska tego rodzaju będą demaskowane, podawane do wiadomości publicznej oraz zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, stowarzyszeniom edytorów naukowych itp.). Redakcja zachowuje też przejrzystość oraz informuje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Procedura antyplagiatowa

Wszelkie naruszenie zasad rzetelności naukowej oraz zasad etyki obowiązującej w nauce oraz wszelkie przykłady takich praktyk będą ujawniane wraz z poinformowaniem o fakcie zaistnienia takiego przypadku odpowiednich instytucji lub organizacji (np. instytucji, które są pracodawcą autora, towarzystw naukowych, zrzeszeń, wydawców naukowych, itd.). Komitet Redakcyjny zobowiązany jest do archiwizowania informacji o naruszeniu zasad rzetelności naukowej i łamaniu zasad etyki obowiązującej w nauce.

Historia czasopisma

„Polonistyka.Innowacje” jest pismem nowym, publikowanym w formie elektronicznej. W skład rady naukowej i redakcji wchodzą osoby współtworzące w latach 1992 – 2014 „Polonistykę” rozpowszechnianą w wersji papierowej. W tym kontekście trzeba zauważyć, że pismo kontynuuje wspólnie wypracowaną przez minione lata linię redakcyjną. Redakcja nie zgadza się ze sprowadzaniem dydaktyki do roli poradnictwa metodycznego, a za istotne uznaje integrację środowiska szkolnego i akademickiego oraz inspirację do twórczego i nowoczesnego myślenia o edukacji.