Litwa nad Wartą? Wokół pierwszego pomysłu Pana Tadeusza
PDF

Słowa kluczowe

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
Wielkopolska
Ignacy Domeyko
powstanie listopadowe

Jak cytować

Lijewska, E. (2019). Litwa nad Wartą? Wokół pierwszego pomysłu Pana Tadeusza. Polonistyka. Innowacje, (9), 35–46. https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.3

Abstrakt

Artykuł nawiązuje do hipotezy wielkopolskich początków Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Przypomina źródła tej hipotezy oraz stanowiska wobec niej badaczy w wieku XIX i XX. Autorka podkreśla znaczenie spotkania z bratem, Franciszkiem Mickiewiczem oraz innymi Litwinami podczas pobytu poety w Łukowie nad Wartą. Zwraca uwagę na starszą wersję początku poematu, zatytułowanego Żegota, i wiąże ją z osobą Ignacego Domeyki.

https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.3
PDF

Bibliografia

Adamczewski Zbigniew, 1982, Objezierze i jego legenda literacka, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zofii Trojanowiczowej (maszynopis UAM).

Bełza Władysław, 1890, Brat poety, „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. IV, s. 185-191.

Brückner Aleksander, 1934, Wydanie Sejmowe Mickiewicza, „Rocznik Literacki”.

Dernałowicz Maria, 1985, Adam Mickiewicz, Warszawa.

Dernałowicz Maria, 1966, Od „Dziadów” części III do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832 - czerwiec 1834, Warszawa.

Domeyko Ignacy do Antoniego Edwarda Odyńca, 1881, „Kłosy”, nr 855, s. 318 http://polona.pl/item/7942644/12/

Domeyko Ignacy, 1908, Pierwsze dni kwietnia 1831 r. w Litwie, w: Pamiętniki Ignacego Domejki (1831-1838), z autografu wydał J. Tretiak, Kraków, s. 185-219. http://polona.pl/item/1088499/101/

Grabowski Józef, O wypadkach roku 1831, rkps Ossolineum 4200/ II.

Kantecki Klemens, 1875, Mickiewicz w Śmiełowie. „Ruch Literacki” nr 47-48, przedruk: „Kurier Poznański”, nr 272, 276. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=85665&tab=3

Kasprzakowa Barbara, 2002, Naucz się dziwić. Literatura i sztuka. Podręcznik do klasy drugiej gimnazjum, Poznań.

Kuźmiński Andrzej, 2012, Podróże z Panem Tadeuszem, Pępowo. http://podrozezpanemtadeuszem.pl/przewodnik-turystyczny.html

Maciejewski Jarosław, 1958, Gdy gościł w Wielkopolszcze. Adam Mickiewicz w Wielkim Księstwie Poznańskim. 1831-1832, Poznań.

Maciejewski Jarosław, 1972, Mickiewicza wielkopolskie drogi. Rekonstrukcje i refleksje. Poznań.

Mann Maurycy, 1904, Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, t. 1, Kraków.

Mickiewicz Władysław, 1892, Żywot Adama Mickiewicza, t. 2, Poznań.

Mikołajtis Józef, 1969, Niektóre szczegóły z pobytu Mickiewicza i Garczyńskiego w Poznańskiem w świetle korespondencji i rękopisów, „Komunikaty Naukowe. Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział Częstochowski”, nr 10-12, s. 1-99.

Na tropach Adama Mickiewicza w Wielkopolsce, 2013, Borowczyk J., Dambek-Giallelis Z., Lijewska E. (red.), Poznań.

Pigoń Stanisław, 1962, Wstęp, w: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław (BN I 83).

Pol Wincenty,1871, Wiersz Adama Mickiewicza niedrukowany dotąd, „Strzecha”, s. 142-145 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=386258

[Rzepecki Kajetan], 1878, Pamiętniki starego żołnierza napisane przez Białyniaka, Poznań.

Ruszkowski Janusz, 1998, Czy Mickiewicz był w Wielkopolsce? w: Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998, Poznań, s. 247-268.

Ruszkowski Janusz, 1997, „Jutrznia oswobodzenia nad Litwą”, czyli Mickiewicz w czasie powstania listopadowego, w: Nie tylko o Norwidzie, Czarnomorska J., Przychodniak Z., Trybuś K. (red.), Poznań, s. 123-139.

Ruszkowski Janusz, 1998, Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Poznańskie: 1831-1832, (maszynopis, IBL Warszawa).

Winek Teresa, 2011, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Autografy i edycje, Toruń-Warszawa.

Witwicki Stefan, 1900, Trzy listy do Klementyny z Wyganowskich Grabowskiej, „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 26, s. 509. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=118607&from=FBC

Zaleski Józef Bohdan, 1875, Adam Mickiewicz podczas pisania i drukowania „Pana Tadeusza”. List do syna Adama, Paryż. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1327/edition/1242/content?ref=desc