Od rozmowy do słownika. Słownik gwarowy jako efekt współpracy szkoły i uniwersytetu
PDF

Słowa kluczowe

gwara
słownik gwarowy
leksyka
kultura regionalna

Jak cytować

Osowski, B. (2019). Od rozmowy do słownika. Słownik gwarowy jako efekt współpracy szkoły i uniwersytetu. Polonistyka. Innowacje, (9), 171–180. https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.12

Abstrakt

W artykule opisano możliwość działania projektowego – stworzenia szkolnego słownika gwarowego. Zwrócono uwagę na znaczenie edukacji regionalnej oraz gwar jako składnika kultury regionalnej. Opisano także przygotowanie uczniów do projektu, konkretne rozstrzygnięcia przyjęte w słowniku (sposób zapisu, budowa hasła), wykorzystanie efektów pracy (słownika) w dydaktyce szkolnej.

https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.12
PDF

Bibliografia

Ambroziak Anna, Buchali Joanna, Czarnek Anna, Olszewska Paulina, 2010, Polska – nasz dom, nasz kraj. Edukacja patriotyczna i regionalna dzieci w młodszym wieku szkolnym, w: Kowalska S. (red.), Rola elit społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych, Poznań-Kalisz, s. 215-222.

Brzezińska Anna Weronika, 2006, W poszukiwaniu korzeni kulturowych, w: Brzezińska A.W., Hulewska A., Słomska J. (red.), Edukacja regionalna, Warszawa, s. 187-207.

Falińska Barbara, 2007, Uproszczona metoda ekspozycji słownictwa gwarowego z Podlasia i Suwalszczyzny, w: Cygan S. (red.), W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stramirowskiej, Kielce, s. 71-88.

Grabka Barbara, Kucharzyk Renata, 2007, Dialekty i ich status w polskiej kulturze, w: Cygan S. (red.), W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stramirowskiej, Kielce, s. 55-70.

Jędrysiak Tadeusz, 2010, Wiejska turystyka kulturowa, Warszawa.

Karaś Halina, 2013, Dialektologia a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w: Adamowski J., Smyk K. (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, Lublin–Warszawa, s. 207-218.

Kąś Józef, 1998, Ortografia gwarowa a redakcja słownika gwarowego, w: Gala S. (red.), Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, s. 323-329.

Kąś Józef, 2009, Słownik regionalny wśród słowników gwarowych, w: Dunaj B., Rak M., Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kraków, 25-26 września 2008 r.), Kraków, s. 11-19.

Kobus Justyna, Gniazdowski Tomasz (red.), 2018, Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia i przesądy, Poznań.

Kobus Justyna, Stępień Magdalena (red.), 2018, Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań.

Kowalik Stanisław, 2006, Społeczność lokalna a kultura regionalna, w: Brzezińska A.W., Hulewska A., Słomska J. (red.), Edukacja regionalna, Warszawa, s. 21-45.

Osowski Błażej, 2016, Wykorzystanie metod jakościowych w badaniu gwary. Doświadczenia poznańskiego ośrodka dialektologicznego, w: Konieczka-Śliwińska D., Miedzińska I. (red.), Badania jakościowe w regionalistyce, Poznań, s. 77-89.

Osowski Błażej (red.), 2018a, Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Poznań.

Osowski Błażej (red.), 2018b, Gospodyni. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Poznań.

Pelcowa Halina, 2013, Gwara jako nośnik lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, w: Adamowski J., Smyk K. (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, Lublin–Warszawa, s. 219-229.

Podemska-Kałuża Anna, 2010, Edukacja regionalna na godzinach polskiego w szkole ponadgimnazjalnej – próba diagnozy, w: Kowalska S. (red.), Rola elit społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych, Poznań–Kalisz, s. 165-178.

Sierociuk Jerzy, 2002, O swoistości pozyskiwania materiału w dialektologicznych badaniach leksyki i słowotwórstwa, w: Gala S. (red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, Łódź, s. 483-488.

Sierociuk Jerzy, 2006, Regionalny słownik gwarowy – nowa propozycja z udziałem środowiska lokalnego, w: Bałachowicz J., Frycie S. (red.), Język – literatura – wychowanie. Praca zbiorowa dedykowana Profesor Annie Kowalskiej, Warszawa, s. 65-70.

Sierociuk Jerzy, 2007, Język mieszkańców wsi czy gwara? Problem nie tylko teoretyczny, „Prace Filologiczne”, t. 53, s. 527-534.

Sierociuk Jerzy, 2010, Założenia metodologiczne regionalnych słowników gwarowych powstających przy współudziale środowisk lokalnych, w: Kurek H., Tyrpa A., Wronicz J. (red.), Studia Dialektologiczne 4, Kraków, s. 135-143.

Sierociuk Jerzy (red.), 2019, Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań.

Synowiec Helena, 2013, Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnień, Katowice.

Wołek Monika, 2011, Rola edukacji regionalnej we współczesnej szkole, w: Wyżga M. (red.), Księgi metrykalne i inne źródła do historii lokalnej, ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej mieszkańców. Materiały z I Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, Kraków–Raciborowice, s. 57-67.

Wronicz Jadwiga, 2007, Jak tworzyć amatorskie słowniki gwarowe?, w: Cygan S. (red.), W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stramirowskiej, Kielce, s. 89-95.

Wronicz Jadwiga, 2013, Gwara jako element regionalnego dziedzictwa kulturowego, w: Adamowski J., Smyk K. (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, Lublin–Warszawa, s. 231-237.

Żeromski Stefan, 2000, Snobizm i postęp, Gdańsk, (http://biblioteka.kijowski.pl/zeromski%20stefan/snobizm%20i%20postep.pdf, 27.01.2019).