Analiza i ocena metod oraz narzędzi badawczych: doniesienie z badania pilotażowego dotyczącego obrazu Innego konstruowanego przez polskich trzecioklasistów

Main Article Content

SANDRA KWAŚNIEWSKA-PASZTA

Abstrakt

W artykule zostaje przedstawiona analiza oraz ocena narzędzi badawczych wykorzystanych w badaniu pilotażowym, dotyczącym zagadnienia obrazu Innego konstruowanego przez uczniów klas trzecich. Obraz ten ściśle związany jest z określeniem stosunku dzieci do Innego, m.in. poprzez ustalenie ich dystansu społecznego wobec grup innych kulturowo. Badanie to miało charakter mieszany i zawierało zarówno ujęcie jakościowe jak i ilościowe. Ponadto artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na istotną kwestię postrzegania Innego kulturowo przez uczniów klas młodszych w kontekście tematyki wielokulturowości jako wyzwania współczesnej polskiej szkoły.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

 1. Badowska, Mariola. 2015. Różnorodność kulturowa uczniów wyzwaniem dla współczesnej szkoły. „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” 1/7: 181.
 2. Balicki, Ryszard i Patrycja Mateusz-Protasiewicz. 2015. Prawo dzieci migrantów. W: L.S. Stadniczeńko (red.). Konwencja o prawach dziecka. Warszawa, s. 283-284.
 3. Banks, Marcus. 2013. Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Tłum: Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Barwiński, Marek. 2016. Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej - zarys problematyki. „Przegląd Geograficzny” 88(2): 149.
 5. Berry, John W. i David Sam. 2013. Accomodating cultural diversity and achieving equity. An introduction to psychological dimensions of multiculturalism. “European Psychologist” 18 (3), 151-157.
 6. Creswell, John W. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Dąbrowa, Ewa i Urszula Markowska-Manista. 2018. Przygotowanie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji międzykulturowej – prezentacja projektu badawczego. „Edukacja międzykulturowa” 1(8): 169.
 8. Dobrowolska, Barbara. 2015. Nowe zadania szkoły i nauczycieli w społeczeństwach wielokulturowych. Miejsce wielo- i międzykulturowości w edukacji. W: Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do globalnego świata, (red.) Daniel Wiśniewski. Warszawa: Difin SA.
 9. Gromadzka, Beata. 2016. Szkoła-nauczyciel-grupa w środowisku zróżnicowanym kulturowo na przykładzie uczniów romskich w polskich szkołach. „Polonistyka. Innowacje.” 4: 127.
 10. Grzeszkiewicz-Radulska, Katarzyna. 2012. Metody badań pilotażowych. „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” 42: 113.
 11. Grzybowski, Przemysław Paweł. 2007. Edukacja w warunkach zróżnicowania kulturowego. „Przegląd Pedagogiczny” 18(1): 57-68.
 12. Jasińska-Kania, Aleksandra i Katarzyna M. Staszyńska. 2009. Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej. Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 13. Klus-Stańska, Dorota i Maria Szczepska-Pustkowska. 2009. Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 14. Kozerska, Agnieszka. 2013. Wywiad narracyjny w badaniach nad uczeniem się człowieka dorosłego w kontekście historii jego życia. „Edukacja ustawiczna dorosłych” 2(18): 29-35. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bad-
 15. -352e-475e-b89b-67bbfbd512c5/c/Wywiad_narracyjny_w_badaniach.pdf [Dostęp: 19-09-2019].
 16. Kubiszyn, Marta. 2007. Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”.
 17. Kulka, Barbara. 2010. Przełamywanie uprzedzeń i stereotypów narodowych w edukacji polonistycznej (w świetle wybranych programów kształcenia i podręczników). W: Oswajanie Inności w Edukacji Polonistycznej, (red.) B. Myrdzik, E. Dunaj. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 18. Kwiatkowska, Anna. 2019. Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA i Instytut Psychologii Akademii Nauk.
 19. Markowska-Manista, Urszula. 2016. Walka ze stereotypami odmienności kulturowej–szkolne i pozaszkolne pola bitewne. W: M. Dudzikowa i S. Jaskulska „Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?”. Warszawa: Wolters Kluwer.
 20. Markowska-Manista, Urszula i Ewa Dąbrowa. 2016. Uczeń jako Inny w polskiej przestrzeni edukacyjnej - krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego. „Edukacja Międzykulturowa” 5: 37.
 21. Markowska-Manista, Urszula i Barbara Pasamonik (red.). 2017. Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 22. Mihułka, Dorota. 2008. Dialog interkulturowy jako piąta sprawność na lekcji języka obcego. „Języki Obce w Szkole” 2: 14.
 23. Nowak-Łojewska, Agnieszka. 2017. Dziecięce konstrukcje świata w rozmowach z dorosłymi. „Problemy Wczesnej Edukacji” 13: 57.
 24. Szostak-Król, Katarzyna. 2004. Inny bliski i daleki – rozważania o potrzebie edukacji międzykulturowej we wczesnej edukacji dziecka. W: A. Klimowicz. Edukacja międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 25. Szplit, Agnieszka i Zuzanna Zbróg. 2012. Projekty edukacyjne jako sposób realizacji edukacji wielokulturowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. „Problemy wczesnej edukacji” 8: 47.
 26. Welskop, Wojciech. 2014. Socjologiczne ujęcie Innego w szkole. „Edukacja Humanisyczna” 1: 210.
 27. Wojnicz, Piotr. 2014. Prawne aspekty integracji imigrantów w Unii Europejskiej w kontekście wielokulturowości. „Civitas et Lex” 4: 36, [Dostęp: 14-09-2019] <http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-fed7b7ca-fa72-437d-a-8e6-10fae2c002b6>.