Męskości hybrydowe, czyli wilk w owczej skórze. Definiowanie konceptu
PDF

Słowa kluczowe

socjologia męskości
męskości hybrydowe
męskość hegemoniczna
krytyczne studia nad męskościami i mężczyznami
KSMM

Abstrakt

Krytyczne studia nad mężczyznami i męskościami oferują coraz większą pulę terminów i kategorii opisujących męskości oraz zależności genderowe. Najbardziej zananą teorią, która zmonopolizowała badania w obrębie studiów, jest teoria męskości hegemonicznej R.W. Connell. Teoria ta została poddana krytyce, która przyczyniła się do wyłonienia kolejnych propozycji opisu męskości. Jedną z takich propozycji są męskości hybrydowe. Celem tekstu jest poszerzenie dostępnych w języku polskim opisów i krytyki koncepcji teoretycznych w obrębie krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami. Autorka skupiła się na przybliżeniu koncepcji męskości hybrydowych. W ramach opisu kategorii męskości hybrydowych autorka wskazała na sposoby definiowania konceptu, opisała konsekwencje hybrydyzacji oraz odniosła się do badań, które wykorzystały tę kategorię analityczną lub których wnioski odnosiły się do męskości hybrydowych. Koncept męskości hybrydowych został również ukazany  na tle wybranych kategorii męskości i poddany dyskusji.

https://doi.org/10.14746/pk.2021.3.2.2
PDF

Bibliografia

Anderson, Eric. 2009. Inclusive masculinity: the changing nature of masculinities. New York: Routledge.

Arcimowicz, Krysztof. 2020. Oblicza męskości w neoserialach. Hegemonia-kontaminacja-inkluzja. Białystok: Wydawnictwo UWB.

Arcimowicz, Krzysztof. 2022. „Męskość hybrydowa i władza. Krytyczna analiza dyskursu neoserialu Dom z papieru.” Miscellanea Antropologica et Sociologica, w druku.

Arxer, Steven L. 2011.”Hybrid Masculine Power: Reconceptualizing the Relationship Between Homosociality and hegemonic Masculinity.” Humanity & Society 35: 390-422. DOI: https://doi.org/10.1177/016059761103500404

Barber, Kristen. 2008. “The Well-Coiffed Man: Class, Race and Heterosexual Masculinity in the Hair Salon.” Gender and Society 22(4): 455-476. DOI: https://doi.org/10.1177/0891243208321168

Beasley, Christine. 2008a. “Reply to Messerschmidt and to Houston.” Men and Masculinities 11(1): 114-115.

Beasley, Christine. 2008b. “Rethinking hegemonic masculinity in a globalized world.” Men and Masculinities 11(1): 86-103.

Berggren, Kalle. 2014. “Sticky Masculinity: Post-structuralism, Phenomenology and Subjectivity in Critical Studies on Men.” Men and Masculinities 173(3): 231-252. DOI: https://doi.org/10.1177/1097184X14539510

Bhabha, Homi. 1998. “The Commitment to Theory.” New Formations 5: 5-23.

Bridges, Tristan. 2010. “Men just weren’t made to do this.” Gender & Society 24(1): 5-30. DOI: https://doi.org/10.1177/0891243209356924

Bridges, Tristan i C. J. Pascoe. 2014. “Hybrid masculinities: New directions in the sociology of men and masculinities.” Sociology Compass 8(3): 246-258. DOI: https://doi.org/10.1111/soc4.12134

Bridges, Tristan i C.J. Pascoe. 2018. “On Elasticity of Gender Hegemony. Why hybrid Masculinities Fail to Undermine Gender and Sexual Inequality”. Ss. 254-274 w Gender Reckonings: New Social Theory and Research, pod red. J.W. Messerschmidt, P.Y. Martin, M.A. Messner, R.W. Connell. New York: NYU Press.

Connell, Reawen W. 1995. Masculinities. Sydney: Allen & Unwin.

Demetriou, Demetrakis Z. 2001. “Connell's concept of hegemonic masculinity: A critique.” Theory & Society 30(3): 337-361. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1017596718715

Donaldson, Mike. 1993. “What is hegemonic masculinity.” Theory & Society 22(5): 643-657. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00993540

Donovan, Brian. 1998. “Political consequences of private authority: Promise Keepers and the transformation of hegemonic masculinity.” Theory & Society 27(6): 817-843. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006909132442

Elliott, Karla. 2015. “Caring masculinities: Theorizing an emerging concept.” Men and Masculinities 12: 1–20. DOI: https://doi.org/10.1177/1097184X15576203

Elliott, Karla. 2020a. “Bringing in margin and centre: ‘Open’ and ‘closed’ as concepts for considering men and masculinities.” Gender, Place & Culture 27(12): 1723-1744. DOI: https://doi.org/10.1080/0966369X.2020.1715348

Elliott, Karla. 2020b. Young Men Navigating Contemporary Masculinities. Switzerland: Palgrave Macmillan.

Haverda, Timothy. 2019. Hybridizing masculinity: gender identity negotiation among men’s rights activists. Pobrano 10 listopada 2020 (https://www.proquest.com/openview/684f78c428f4de06616fb4dc75a19ea7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y).

Hearn, Jeff, 1996. “Is masculinity dead?: A critical account of the concept of masculinity/masculinities”. Ss. 202-217 w Understanding masculinities: Social relations and cultural arenas, pod red. M. Mac and Gaill. Milton Keynes: Open University Press.

Hearn, Jeff. 2004. “From hegemonic masculinity to the hegemony of men.” Feminist Theory 5(1): 49-72. DOI: https://doi.org/10.1177/1464700104040813

Hearn, Jeff. 2009. “Deconstructing the hegemony of men and masculinities – presentation of the research theme”. Ss. 13-26 w J. Hearn, red. GEXcel Work Progress Report Volume 5. Pobrano 15 października 2020 (http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:792339/FULLTEXT01.pdf).

Howson, Richard. 2005. Challenging hegemonic masculinity. London: Routledge.

Howson, Richard. 2008. “Hegemonic masculinity in the theory of hegemony.” Men and Masculinities 11(1): 109-113. DOI: https://doi.org/10.1177/1097184X08315105

Kimmel, Michael. 1995. The Politics of Manhood: profeminist men respond to the mythopoetic men's movement (and the mythopoetic leaders answer). Philadelphia: Temple University Press.

Kimmel, Michael S. 2017. Angry White Men: American Masculinity at the End of an Era, 2nd ed. New York: Nation Books.

Kluczyńska, Urszula. 2017a. Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej. Poznań: Wyd. UMP.

Kluczyńska, Urszula. 2017b. “Motives for choosing and resigning from nursing by men in Poland and the definition of masculinity: a qualitative study.” Journal of Advanced Nursing 73(6): 1366–1376. https://doi.org/10.1111/jan.13240

Kluczyńska, Urszula. 2018. „Socjologiczne studia nad mężczyznami i męskościami w Polsce. Obszary, perspektywy, teorie.” Wielogłos 37(3): 1-20. DOI: 10.4467/2084395XWI.18.026.10190

Kluczyńska, Urszula. 2021. „Caring masculinity or hybrid masculinity? An analysis of research results on male nurses.” Society Register 5(1): 7-26. DOI: 10.14746/sr.2021.5.1.01

Lis, Bartek. 2015. Gejowskie (nie)męskości. Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów. Gdańsk: Katedra.

Masters, N. Tatiana. 2010. “‘My Strength is Not for Hurting’: Men’s Anti-Rape Websites and their Construction of Masculinity and Male Sexuality.” Sexualities 13(1): 33-46. DOI: https://doi.org/10.11.77/1363460709346115

Messner, Michael. 1993. “Changing men’ and feminist Politics in the United States.” Theory & Society” 22(5): 723-737.

Messner, Michael. 2007. “The Masculine of the Governator.” Gender and Society 21(4): 461-480. DOI: https://doi.org/10.1177/0891243207303166

Sarvan, David. 1998. Talking Like A Man: White Masculinity, Machismo, and Contemporary American Culture. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Waling, Andrea. 2018. “Rethinking Masculinity Studies: Feminism, Masculinity, and Poststructural Accounts of Agency and Emotional Reflexivity.” Journal of Men’s Studies 27(1): 89-107. DOI: https://doi.org/10.1177/1060826518782980

Ward, Jane. 2015. Not gay. Sex between straight white men. Nowy Jork: NYU Press.

Wetherell, Margaret i Nigel Edley. 1999. “Negotationg hegemonic masculinity: Imaginary positions and psycho-discursive practices.” Feminism & Psychology 9(3): 335-356. DOI: https://doi.org/10.1177/0959353599009003012

Whitehead, Stephen. 1999. “Hegemonic masculinity revised.” Gender, Work and Organization 6(1): 58-62. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0432.00069

Whitehead, Stephen M. 2002. Men and Masculinities. Oxford: Polity Press.

Wojnicka, Katarzyna. 2021. “Men and masculinities in times of crisis: between care and protection.“ NORMA 16(1): 1-5. DOI: 10.1080/18902138.2021.1885860

W przypadku zakwalifikowania tekstu do druku Autor wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do tego artykułu wydawcy (zob. Polityka open access). Autor artykułu zachowuje prawo wykorzystania treści opublikowanego przez czasopismo artykułu w dalszej pracy naukowej i popularyzatorskiej pod warunkiem wskazania źródła publikacji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.