Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce w kontekście krajowej polityki energetycznej
PDF

Słowa kluczowe

elektromobilność
pojazdy elektryczne
polityka transportowa
polityka energetyczna
zrównoważony rozwój

Jak cytować

Tomaszewski, K. (2019). Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce w kontekście krajowej polityki energetycznej. Przegląd Politologiczny, (2), 153–165. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.11

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki rozwijania elektromobilności w Polsce na tle planów związanych z kształtowaniem krajowej polityki energetycznej. Pojazdy elektryczne stanowią ważne wyzwanie dla polityki transportowej na świecie. Ich rosnąca popularność jest odpowiedzią na problemy zanieczyszczenia środowiska oraz ma związek z działaniami na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Polska jest państwem, które zamierza podążać w kierunku rozwijania transportu elektromobilnego. Przygotowano w tym celu odpowiednią strategię oraz ustanowiono prawo i wskazano instytucje odpowiedzialne w tym zakresie. Niestety główna idea, jaka towarzyszy elektromobilności – czyli ekologia, nie idzie w parze z planami w zakresie polskiej polityki energetycznej. Zgodnie z oficjalnymi programami rządowymi, produkcja energii w Polsce do roku 2040 ma bazować na wykorzystaniu węgla. Oznacza to, że pojazdy elektryczne będą zasilane tzw. „brudną energią”. Hipoteza artykułu brzmi: rozwój elektromobilności w Polsce, trudno uzasadnić w kategoriach pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i ochronę klimatu w sytuacji, kiedy wytwarzanie energii opiera się na węglu. Bez zmian w polityce energetycznej, elektromobilność „po polsku” jest pomysłem nietrafionym, ponieważ nie spełnia podstawowych założeń – czyli nie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.11
PDF

Bibliografia

AMiS (2019), Raport: Wiek samochodów w Europie, „Auto Motor i Sport”, nr 4, s. 24.

Barrett S. R., Speth R. L., Eastham S. D., Dedoussi I. C., Malina R., Keith D. W. (2015), Impact of the Volkswagen emissions control defeat device on US, “Environmental Research Letters”, vol. 10, ss. 1–10.

Breetz H. L., Salon D. (2018), Do electric vehicles need subsidies? Ownership costs for conventional, hybrid, and electric vehicles in 14 U.S. cities, “Energy Policy”, vol. 120 (September), ss. 238–249.

Canals Casals L., Martinez-Laserna E., García B., Nieto N. (2016), Sustainability analysis of the electric vehicle use in Europe for CO2 emissions reduction, “Journal of Cleaner Production”, vol. 127 (July), ss. 425–437.

Castorama (2017), Polityka zrównoważonego rozwoju, https://www.castorama.pl/castorama/zrownowazony-rozwoj/polityka-zrownowazonego-rozwoju, 26.03.2019.

Cecere G., Corrocher N., Guerzoni M. (2018), Price or performance? A probabilistic choice analysis of the intention to buy electric vehicles in European countries, “Energy Policy”, vol. 118 (July), ss. 19–32.

Franke T., Krems J. F. (2013), What drives range preferences in electric vehicle users?, “Transport Policy”, vol. 30 (November), ss. 56–62.

Egbue O., Long S. (2012), Barriers to widespread adoption of electric vehicles: An analysis of consumer attitudes and perceptions, “Energy Policy”, vol. 48 (September), ss. 717–729.

Gawlikowska-Fyk A. (2017), Samochody elektryczne w Niemczech – jazda pod prąd, „Biuletyn PISM”, nr 105 (1547).

Ghezlouna A., Saidane A., Merabeta H. (2017), The COP 22 New commitments in support of the Paris Agreement, “Energy Procedia”, vol. 119 (July), ss. 10–16.

Groger O., Gasteiger H. A. Suchsland J.-P. (2015), Review – Electromobility: Batteries or Fuel Cells?, “Journal of The Electrochemical Society”, 162 (14), ss. 2605–2622.

GUS (2018), Raport: Energia, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Ikea (2018), Ikea Sustainability Strategy – People & Planet Positive, Inter Ikea Systems B.V., https://www.ikea.com/ms/pl_PL/pdf/people_planet_positive/IKEA_Sustainability_Strategy_People_Planet_Positive_v3.pdf, 26.03.2019.

Kasianiuk K. (2017), Analiza systemowa jako narzędzie w badaniach instytucji politycznych, „Studia Polityczne”, nr 2 (45), ss. 169–192.

Komisja Europejska (2011), Biała księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (144) 2011.

Komisja Europejska (2017), Komunikat: Europa w ruchu. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich, COM (283) 2017.

Krawiec K., Krawiec S. (2017), Rozwój elektromobilności w Polsce. Uwarunkowania, cele i bariery, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 332, ss. 17–24.

Ministerstwo Energii (2016), Plan rozwoju elektromobilności w Polsce. Energia do przyszłości (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.).

Ministerstwo Energii (2017), Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dokument przyjęty przez Rada Ministrów 29 marca 2017 r.).

Ministerstwo Energii (2018), Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, projekt v. 1.2., 23.11.2018, https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-dokonsultacji, 18.03.2019.

Ministerstwo Energii (2018a), Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego – załącznik nr 1 do Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, projekt v. 1.2., 23.11.2018, https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji, 18.03.2019.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2017), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.).

Motofocus.pl (2018), Polacy kupują samochody coraz odpowiedzialniej, https://motofocus.pl/informacje/nowosci/67951/polacy-kupuja-samochody-coraz-odpowiedzialniej, 18.03.2019.

Murawski J., Szczepański E. (2014), Perspektywy dla rozwoju elektromobilności w Polsce, „Logistyka”, nr 4, ss. 2249–2258.

Prud’homme R., Koning M. (2012), Electric vehicles: A tentative economic and environmental evaluation, „Transport Policy”, vol. 23 (September), ss. 60–69.

Raport FPPE-CE (2018), Napędzamy polską przyszłość, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych i Cambridge Econometrics, Warszawa.

Raport PZPM (2019), Raport 2018. Branża motoryzacyjna, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Warszawa.

Schroeder A., Traber T. (2012), The economics of fast charging infrastructure for electric vehicles, „Energy Policy”, vol. 43 (April), ss. 136–144.

Tomaszewski K. (2017), Autonomous vehicles as a challenge for the transport policy of the European Union, „Przegląd Europejski”, nr 4 (46), ss. 76–95.

Ustawa (2018), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz. U. 2018, poz. 317.

Ustawa (2018a), Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2018, poz. 1356.