Instytucja referendum ogólnokrajowego na Ukrainie – aspekt normatywny
PDF

Słowa kluczowe

referendum
Ukraina
konstytucja
ustawa

Jak cytować

Pietnoczka, P. (2020). Instytucja referendum ogólnokrajowego na Ukrainie – aspekt normatywny. Przegląd Politologiczny, (1), 103–118. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.8

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie rozwiązań prawnych regulujących instytucję referendum ogólnokrajowego na Ukrainie w okresie niepodległości. Z zamiarem jego osiągnięcia wykorzystana została metoda instytucjonalno-prawna. Analizie poddano przepisy poszczególnych aktów prawnych, w tym „Konstytucji Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej” z 1978 r., „Umowy konstytucyjnej pomiędzy Radą Najwyższą Ukrainy a Prezydentem Ukrainy” z 1995 r., „Konstytucji Ukrainy” z 1996 r., „Ustawy o ogólnoukraińskim i lokalnym referendum” z 1991 r., „Ustawy Ukrainy o Centralnej Komisji Wyborczej” z 2004 r. oraz „Ustawy Ukrainy o referendum ogólnoukraińskim” z 2012 roku. Uwaga została skupiona na regulacjach prawnych określających m.in. przedmiot referendum ogólnokrajowego, podmioty uprawnione do jego inicjowania i zarządzania, tryb powoływania komisji referendalnych, sposób ustalania wyników oraz skutki prawne referendum.

Ustawa o referendum ogólnoukraińskim z 2012 r., której przepisy były niejednokrotnie krytykowane przez środowiska eksperckie oraz część polityków, w kwietniu 2018 r., została uznana przez Sąd Konstytucyjny Ukrainy za niezgodną z konstytucją. W związku z tym obecnie brak jest na Ukrainie przepisów ustawowych regulujących zasady i tryb przeprowadzania referendum ogólnokrajowego. Ten stan rzeczy zmieniłoby przyjęcie któregoś z zarejestrowanych w parlamencie projektów. Jednak dotychczasowa praca deputowanych wskazuje, że Radzie Najwyższej VIII kadencji brakuje woli politycznej, aby przyjąć ustawę umożliwiającą obywatelom bezpośrednie decydowanie o ważnych sprawach życia państwowego.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.8
PDF

Bibliografia

Antoszewski A. (2003), Referendum, w: Leksykon politologii wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.

Baluk W. (2006), Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.

Banaszak B., Preisner A. (1993), Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Grabowska S. (2009), Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Moklak J. (2006), Konstytucja i władza. U źródeł nowoczesnego parlamentaryzmu ukraińskiego, w: Ukraińskie tradycje parlamentarne, XIX–XXI wiek, red. J. Moklak, Wydawnictwo Historia Iagellonica, Kraków.

Musiał-Karg M. (2008), Referenda w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Pietnoczka P. (2018), Ewolucja pozycji ustrojowej instytucji prezydenta na Ukrainie, „Studia Politologiczne”, vol. 47.

Podolak M. (2014), Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989–2012), Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Toczek E. (1999), Wstęp, w: Konstytucja Ukrainy uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej Ukrainy 28 czerwca 1996 roku, wstęp i tłumaczenie E. Toczek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Zieliński E. (1996), Referendum w Rosji, w: Referendum w Polsce i w Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Zieliński E. (2007), System konstytucyjny Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Закон України про внесення змін до статті 6 Закону України „Про Центральну виборчу комісію” від 18 вересня 2018 р., ВВР 2018, № 40, ст. 294.

Закон України про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР „Про всеукраїнський та місцеві референдуми від 19 червня 1992 р., ВВР 1992b, № 35, ст. 515.

Закон України про внесення змін і доповнень до статей 104, 114-5 і 114-9 Конституції (Основного Закону) України від 27 жовтня 1992, ВВР 1992, № 49, ст. 671.

Закон України про всеукраїнський референдум від 6 листопада 2012 р., ВВР 2013, № 44–45, ст. 634.

Закон України про Центральну виборчи комісію від 30 червня 2004 р., ВВР 2004, № 36, ст. 448.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про всеукраїнський та місцеві референдуми від 3 липня 1991 р., ВВР 1991b, № 33, ст. 443.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР від 5 липня 1991 р., ВВР 1991a, № 33, ст. 445.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР від 27 жовтня 1989 р., ВВР 1989, № 45, ст. 624.

Конончук С., Народовладдя за викликом, 6.11.2012, „Українська правда”, https://www.pravda.com.ua/articles/2012/11/6/6976851/, 5.11.2018.

Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України, „ВВР” 1995, № 18, ст. 133.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки прийнята позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР дев`ятого скликання 20 квітня 1978 року, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420, 29.10.2018.

Конституція України від 28 червня 1996 р., ВВР 1996, № 30, ст. 141.

КСУ оприлюднив рішення щодо закону „Про всеукраїнський референдум”, 27.04.2018, „Уніан”, https://www.unian.ua/politics/10097966-ksu-oprilyudniv-rishennya-shchodo-zakonu-pro-vseukrajinskiy-referendum.html, 5.11.2018.

Основи конституційного права України (2001), ред. В. Копєйчиков, Юрінком Інтер, Київ.

Поіменне голосування про проект Закону про всеукраїнський референдум (№ 6278) – в цілому (2012), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos?g_id=3084906&n_skl=6, 5.11.2018.

Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про всеукраїнський референдум” (2015), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55689, 5.11.2018.

Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про референдум” (2018), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64411, 21.01.2018.

Проект закону про всеукраїнський референдум № 2145а від 23 червня 2015 р. (2015), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55689, 5.11.2018.

Проект закону про референдум № 8590 від 12 липня 2018 р. (2018), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64411, 21.01.2018.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним подання 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про всеукраїнський референдум” від 26 квітня 2018 р., № 4-р/2018.

Ставнійчук М. (2002), Теоретичні основи безпосереднього народовладдя, w: Конституційне право України, ред. В. Погорілко, Наукова думка, Київ.

Шляхтун П. (2011), Референдум, w: Політична енциклопедія, голова редкол. Ю. Левенець, Парламентське видавництво, Київ.