The protection of internal security and constitutional order as exemplified by the tasks and activity of the Internal Security Agency – a critical analysis of de lege lata and de lege ferenda regulations
PDF (English)

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo wewnętrzne
porządek konstytucyjny
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Jak cytować

Rosicki, R. (2014). The protection of internal security and constitutional order as exemplified by the tasks and activity of the Internal Security Agency – a critical analysis of de lege lata and de lege ferenda regulations. Przegląd Politologiczny, (3), 107–118. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.8

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie problematyki ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku konstytucyjnego przez pryzmat zadań i działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce. W tekście przedstawiono kilka pytań: (1)W jakim stopniu brak szczegółowego określenia zakresu działalności ABW wpływa na instrumentalne wykorzystanie tej służby specjalnej? (2) Czy dość ogólne regulacje prawne, w zakresie zadań ABW, wpływają na niższą efektywność działania tej służby specjalnej? (3) Czy niewłaściwy sposób regulacji kwestii związanych z zadaniami ABW wynika z niskiego poziomu legislacji polskiego legislatora, czy może z chęci pozostawienia służbom specjalnym dość dużej swobody działania?

W związku z pytaniami przedstawiono następujące stwierdzenia: (1) wybrane i analizowane rozwiązania prawne nie zmieniają zbytnio, zakresu stosowania “specjalnych środków”, takich jak kontrola operacyjna czy dostęp do danych telekomunikacyjnych. W art. 3 Projektu z 2014 r. znajduje się zbyt wiele zwrotów niedookreślonych oraz zwrotów, których definicji legalnych trudno szukać w polskim ustawodawstwie; (2) słusznie ograniczono zadania ABW w zakresie chociażby przestępczości narkotykowej, jednakowoż w innych wypadkach w zakresie działań ABW w zasadzie niewiele się zmienia, a nakierowanie na określony rodzaj zagrożeń i przestępstw będzie “decyzją polityczną” Szefa ABW, jak i Ministra Spraw Wewnętrznych; (3) część chybionych rozwiązań jest wynikiem niskiej “kultury legislacyjnej”, w tym wypadku na poziomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Możliwe, że uchybienia są wynikiem pospiesznych prac nad projektami, jednakowoż prace te mają zawsze “wymiar polityczny”. W tworzeniu rozwiązań na pewno dużą rolę odegrały interesy samych służb i interes państwa.

https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.3.8
PDF (English)

Bibliografia

Act of 24 May 2002 on the Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency (Journal of Laws 2002, No. 74, Item 676, as amended – consolidated text) [Abbr.: Act of 2002].

Act of 18 March 2010 on specific powers of the minister competent for the Treasury and on their execution in certain corporations or groups of companies engaged in business activity in the sectors of electricity, oil, and gaseous fuels (Journal of Laws No. 65, item 404).

Act of 6 June 1997 – Penal Code (Journal of Laws 1997, No. 88, item 553, as amended).

Act of 29 November 2000 on the international trade of commodities, technologies, and services of strategic importance for the security of the State as well as for the maintenance of peace and security (Journal of Laws of 2013, item 194).

Appraisal of the Bill on the Internal Security Agency carried out by the Head of the Central Anti-Corruption Bureau in the form of a letter to the Minister for the Interior of 19 August 2013 (2013).

Bożek M. (2014), The Position of Special Services in the System of State Authorities, in: Special Services in the Structure of Public Authorities. Legal and Political Issues (Usytuowanie służb specjalnych w systemie organów państwowych, in: Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe), eds. M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Wolters Kluwer, Warsaw.

Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on the stepping up of cross-border co-operation, particularly in combating terrorism and cross-border crime.

Full Recording of a Conversation Belka–Sienkiewicz (Cała rozmowa Belki z Sienkiewiczem) (2014), http://www.wprost.pl/ar/452973/Cala-rozmowa-Belki-z-Sienkiewiczem/, 29.06.2014.

Grochwski R. (2013), The Role of Special Services in a Democratic State Based on the Rule of Law (Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa), “Środkoweuropejskie Studia Polityczne”, no. 4.

Grzemski J., Krześ A. (2010), An Analysis of a “Crime Infringing the Economic Fundaments of the State” in the Act of 24 may 2002 on the Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency (Analiza pojęcia “przestępstwa godzące w podstawy ekonomiczne państwa” w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu), “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, no. 2.

ISA’s activity report of 2011 (2012), ISA, Warsaw 2012 [Abbr.: Report, 2012].

ISA’s activity report of 2012 (2013), ISA, Warsaw 2013 [Abbr.: Report, 2013].

ISA’s activity report of 2013 (2014), ISA, Warsaw 2014 [Abbr.: Report, 2014].

Karpiuk M. (2014), The Scope of Activity of Special Services, in: Special Services in the Structure of Public Authorities. Legal and Political Issues (Zakres działania służb specjalnych, in: Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe), eds. M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Wolters Kluwer, Warsaw.

Kublik A., Czuchnowski W. (2008), Truly Short Course (Naprawdę szybki kurs), “Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,5153699.html, 16.08.2013.

Malinowski D. (2014), The Russians seized over 20% of Grupa Azoty shares (Rosjanie mają już ponad 20% akcji Grupy Azoty), http://chemia.wnp.pl/rosjanie-May-juz-ponad-20-proc-akcji-grupy-azoty,227754_1_0_0.html, 11.06.2014.

Prusak F. (2012), Special Services, in: Institutions of National Security (Służby specjalne, in: Instytucje bezpieczeństwa narodowego), eds. M. Paździor, B. Szmulik, C.H. Beck, Warsaw.

Regulation of the Council of Ministers of 20 June 2002 on the Principles of Legislative Technique (Journal of Laws of No. 100, item 908).

Rosicki R. (2014), Information Security as Exemplified by Clandestine Collaboration and Influence Exerted by the Polish Internal Security Agency Officers on Journalists – De Lege Lata and De Lege Ferenda Regulations, “Przegląd Strategiczny”, no. 7.

Rosicki R. (2013a), Opinion on the proposed reform of the secret services in Poland – the Bill on the Internal Security Agency (2013), http://www.jdsupra.com/legalnews/opinion-on-the-proposed-reform-of-the-se-49565/, 29.06.2014.

Rosicki R. (2013b), Panopticon – power, knowledge, and information (Panoptykon – władza, wiedza i informacja), “Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, no. 4.

Szymonik A. (2011), Organisation and Functioning of the Security Systems (Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa), Difin, Warsaw.

The Bill on the Internal Security Agency submitted for consultation in 2013 [Abbr.: Bill of 2013].

The Bill on the Internal Security Agency with drafts implementing acts submitted to the Sejm by the Prime Minister in 2014 [Abbr.: Bill of 2014].

Wronkowska S., Ziembiński Z. (1997), An Outline Theory of Law (Zarys teorii prawa), Publishing House: Ars boni et aequi, Poznań.

Zawadka G. (2014), Several dozen people have been recorded (Nagrali kilkadziesiąt osób), “Rzeczpospolita” of 27.06.2014.

Żakowski J. (2014), The Truth Will Enslave You (Prawda was zniewoli), “Polityka”, no. 26.