Pojednawczy potencjał mediów społecznościowych w bieżącym sporze politycznym. Przypadek Facebooka
PDF (English)

Słowa kluczowe

kryzys demokracji
kultura polityczna
slacktivism
media społecznościowe

Jak cytować

Pawlak, P. (2021). Pojednawczy potencjał mediów społecznościowych w bieżącym sporze politycznym. Przypadek Facebooka. Przegląd Politologiczny, (4), 85–94. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.5

Abstrakt

Niniejszy tekst jest kontynuacją analizy postaw zaangażowanych politycznie użytkowników portalu społecznościowego Facebook, przeprowadzonej w dniach 13.12.2020–25.01.2021 na próbie 220 respondentów. Pierwsze wnioski statystyczne oraz pełny opis metodologii zostały opublikowane w numerze 1/2021 „Przeglądu Politologicznego” (Pawlak, 2021). W tekście tym skoncentrowałem się na interpretacji części otwartej kwestionariusza, w której respondenci wyrażali własne wyobrażenia i prognozy dotyczące możliwości zakończenia/łagodzenia konfliktu. O ile dane z pytań zamkniętych można było traktować jako pochodzące z grupy reprezentatywnej dla zaangażowanych politycznie użytkowników Facebooka w Polsce (choć ten warunek był raczej wartością dodaną niż intencją przyświecającą badaniu), o tyle materiał zawierający odpowiedzi na pytania otwarte nie ma już takiego charakteru. Wynika to z faktu, że 43,6% respondentów pozostawiło tę część bez odpowiedzi. Przedstawiona analiza skłania do refleksji nad koncyliacyjnym potencjałem mediów społecznościowych, które uważam za ważną platformę debaty politycznej w XXI wieku.

https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.4.5
PDF (English)

Bibliografia

Almond G., Verba S. (1989), The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, London.

Bell D. (1973), The Coming of Post-Industrial Society. A Venture In Social Forecasting, New York.

Beniger J. (1989), The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society, Harward.

Bierzanek R., Symonides J. (2005), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa.

Castells M. (2013), Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa.

Dijk van J. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. J. Konieczny, Warszawa.

Drucker P. (1942), The Future of Industrial Man, New York.

Górniak J., Wachnicki J. (2013), Pierwsze kroki w analizie danych IBM SPSS Statistics, Kraków.

Hallin D., Mancini P. (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków.

Janc K., Jurkowski W. (2021), Media społecznościowe w czasie pandemii. Przykład profili wrocławskich rad osiedla na Facebooku, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 51/2021, Poznań, s. 9–24.

Kupiecki R., Chłoń T., Bryjka F. et al. (2020), Platforma przeciwdziałania dezinformacji. Budowanie odporności społecznej badania i edukacja, Warszawa.

Machlup F. (1972), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, New Yersey.

McLuhan M. (1964), Understanding Media. The Extensions of Man, New York.

Milbrath L. W., Goel L. (1977), Political Participation: How and why Do People Get Involved in Politics, New York.

Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, tłum. J. Wach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wrocław.

Pawlak P. (2018), Cyfrowa kultura masowa a kultura polityczna społeczeństwa informacyjnego, Poznań.

Pawlak P. (2021), Political dispute in Poland in the eyes of Facebook slacktivists, “Przegląd Politologiczny”, nr 1, Poznań, pp. 23–37.

Toffler A., Toffler H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, tłum. J. Łoziński, Poznań.

Touraine A. (1977), The voice and the eye: an analysis of social movements, Cambridge.

Wiatr J. (1999), Socjologia polityki, Warszawa.

Christensen H. (2011), Political activities on the Internet: Slacktivism or political participation by other means?, https://firstmonday.org/article/view/3336/2767, Feb 2021.

FakeHunter, https://fakehunter.pap.pl, Oct 2021.

Paialunga P. (2021), https://towardsdatascience.com/fake-news-detection-with-machine-learning-using-python-3347d9899ad1, Feb 2021.

Państwowa Komisja Wyborcza, 2021, https://pkw.gov.pl/, Oct 2021.