Renesans czy rozpad politologii?– artykuł postulatywny (wstęp do dyskusji programowej)
PDF

Słowa kluczowe

integracja
konsolidacja
politologia
politologia teoretyczna
rekonfiguracja tematyczna
teoria polityki

Jak cytować

Obacz, P. (2023). Renesans czy rozpad politologii?– artykuł postulatywny (wstęp do dyskusji programowej) . Przegląd Politologiczny, (4), 237–253. https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.17

Abstrakt

Wobec złożonych wyzwań, z jakimi musi się obecnie mierzyć polska politologia, zachodzi paląca potrzeba poważnej debaty nad kierunkiem ewolucji politologii w Polsce, zmian na gruncie tej dyscypliny, nad jej przyszłością. Rezultatem tej debaty powinien być program działań, które wzmocnią politologię polską, pozwolą na jej dalszy owocny rozwój, a także spowodują, że rozwiane zostaną wątpliwości odnośnie do naukowego znaczenia i społecznej roli politologii. Wszystko jednak zależy od samych uczonych – od ich zaangażowania, stąd pytanie: „renesans czy rozpad politologii?” pozostaje (niestety) otwartym.

Niniejszy artykuł może być postrzegany jako swoista „zachęta” do podjęcia szerszej i systematycznej debaty środowiskowej, rezultatem której mogłyby być zręby nowego politologicznego programu naukowego, który z kolei mógłby zainspirować do nowych rozwiązań organizacyjnych i nowych formuł badawczych oraz stymulowałby procesy integracyjne w obrębie tegoż środowiska.

Na potrzeby takiej debaty, w artykule przedstawiono zręby autorskiej koncepcji „IKR”: Integracja – Konsolidacja – Rekonfiguracja tematyczna. Jest to propozycja celująca w naprawę relacji naukowych (zawodowych) w obrębie polskiego środowiska politologicznego i poprawę kondycji naukowej dyscypliny, jak również zawierająca pewne postulaty organizacyjne oraz związane z badaniami i dydaktyką.

Na końcu opracowania znalazły się dodatkowo pewne uwagi dotyczące miejsca teorii polityki w owym ewentualnym przyszłym programie rozwoju politologii. Autor broni stanowiska, zgodnie z którym teoria polityki mogłaby pełnić rolę facylitacyjną w procesie rozwoju polskiej politologii.

https://doi.org/10.14746/pp.2023.28.4.17
PDF

Bibliografia

Blok Z. (1998), Teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Blok Z. (2013), Rodzaje teoretycznej wiedzy o polityce a podejścia badawcze, w: Podejścia badawcze w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Blok Z. (2017), Procesy dewastujące status przedmiotowy politologii w Polsce, w: Zjawiska polityczne w perspektywie teoretycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi W. Jabłońskiemu, red. A. Czajowski, D. Drałus, L. Sobkowiak, M. Wichłacz, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Blok Z. (2020), Spory wokół istoty i statusu metod badań politologicznych, w: Podmiot – kultura – socjotechnika. Wokół holistycznej interpretacji polityki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. dr hab. Mirosławowi Karwatowi, red. F. Pierzchalski, M. Tobiasz, J. Ziółkowski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Borowiec P. (2017), W stronę konstruowania teorii o polityce – szansa lepszego zrozumienia fenomenu polityki, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, vol. 23. DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.1

Corbett R. J. (2011), Political Theory within Political Science, „PS: Political Science and Politics”, vol. 44, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1017/S1049096511000679

Cox R. W. (2010), The Point Is not Just to Explain the World but to Change It, w: The Oxford Handbook of International Relations, red. Ch. Reus-Smit, D. Snidal, Oxford University Press, Oxford.

Chodubski A. (2009), Powołanie naukowe a potoczność uprawiania politologii, w: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Dryzek J. S., Honig B., Phillips A. (2008), Introduction, w: The Oxford Handbook of Political Theory, red. J. S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips, Oxford University Press, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548439.001.0001

Dunn J. (2015), The Impact of Political Theory, „Political Studies Review”, vol. 13. DOI: https://doi.org/10.1111/1478-9302.12096

Filipowicz S. (2017), Nauka i reformatorzy. Kilka uwag na temat przeprowadzonych w Polsce reform, „Studia Politologiczne”, vol. 46.

Filipowicz S. (2022), Uniwersytet jako izba przemysłowo-handlowa?, w: Uniwersytet i nauka o polityce. Sprawdziany tożsamości, red. M. Karwat, F. Pierzchalski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Goodin R. E. (2011), The State of the Discipline, the Discipline of the State, w: The Oxford Handbook of Political Science, red. R. E. Goodin, Oxford University Press, Oxford. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0001

Ishiyama J., Miller W. J., Simon E. (2016), Introduction, w: Teaching and Learning in Political Science and International Relations, red. J. Ishiyama, W. J. Miller, E. Simon, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK – Northampton, USA.

Jabłoński A. W. (2011), Pluralizm teoretyczny w nauce o polityce, w: Czym jest teoria w politologii?, red. Z. Blok, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Karwat M. (2011), Rodzaje teorii w nauce o polityce, w: Czym jest teoria w politologii?, red. Z. Blok, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Karwat M., Pierzchalski F. (2022), Wstęp, w: Uniwersytet i nauka o polityce. Sprawdziany tożsamości, red. M. Karwat, F. Pierzchalski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Kauffman B. (2016), Multidisciplinary approaches to teaching political science, w: Teaching and Learning in Political Science and International Relations, red. J. Ishiyama, W. J. Miller, E. Simon, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK – Northampton, USA.

Klementewicz T. (1991), Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.

Klementewicz T. (1996), Mądry politolog po szkodzie polityka. O praktyczne funkcji nauki o polityce, „Studia Politologiczne”, vol. 1.

Klementewicz T. (2004), Teoria polityki w praktyce badawczej, „Studia Politologiczne”, vol. 8.

Klementewicz T. (2009), Metateoretyczne dylematy politologa – w poszukiwaniu strategii badania, „Studia Politologiczne”, vol. 14.

Klementewicz T. (2011), Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Klementewicz T. (2013), Politolog w labiryncie paradygmatów – pułapki eklektyzmu, w: Podejścia badawcze w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013.

Klementewicz T. (2018), Dylematy ideologiczne współczesnego politologa, w: Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, red. S. Sulowski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Klementewicz T., Ziółkowski J. (2018), Uśpiony potencjał poznawczy dyscypliny, „Teoria Polityki”, nr 2.

Krauz-Mozer B. (2009), Politologia z punktu widzenia metodologii sensu largo, w: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Krauz-Mozer B. (2017), Spotkajmy się – wszyscy jesteśmy teoretykami!, „Teoria Polityki”, nr 1. DOI: https://doi.org/10.4467/00000000TP.17.001.6580

Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P. (2011), Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Krauz-Mozer B., Ścigaj P. (2013), Sklep z podróbkami? Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, w: Podejścia badawcze w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Laska A. (2017), Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.

Łukomski P. (2022), Strategia rozwiązywania problemów jako idea integracji myślenia o polityce, w: Uniwersytet i nauka o polityce. Sprawdziany tożsamości, red. M. Karwat, F. Pierzchalski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Łukowski W. (2018), Nauki o polityce w Polsce – zależność od szlaku, w: Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, red. S. Sulowski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Nocoń J. (2017), Dylematy analizy teoretycznej struktury wiedzy o polityce, „Studia Politologiczne”, vol. 46.

Nocoń J., Laska A. (2005), Teoria polityki. Wprowadzenie, Wydawnictwo WSPTWP, Warszawa.

Pierzchalski F. (2018), „Peryferyjność” polskiej politologii na tle heterogeniczności naukowego poznania, w: Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, red. S. Sulowski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Political Science in the 21st Century. Report of the Task Force on Political Science in the 21st Century, October 2011, https://www.apsanet.org/portals/54/Files/Task%20Force%20Reports/TF_21st%20Century_AllPgs_webres90.pdf, 15.11.2022.

Ponczek E. (2009), O możliwościach multidyscyplinarnej eksplanacji w badaniach politologicznych w Polsce, w: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Ponczek E. (2017), Możliwości i ograniczenia kreowania teorii polityki, „Teoria Polityki”, nr 1. DOI: https://doi.org/10.4467/00000000TP.17.003.6582

Rehfeld A. (2010), Offensive Political Theory, „Perspectives On Politics”, vol. 8, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1017/S1537592710001209

Sasińska-Klas T. (2009), Najnowsze wyzwania w metodologii nauk społecznych – trendy, nowe podejścia i orientacje, w: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Sielski J. (2009), Wyznaczniki politologii, w: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Sulowski S. (2018a), O historii rozwoju badań nad polityką. Krótka historia, długa tradycja, w: Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, red. S. Sulowski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Sulowski S. (2018b), Wstęp, w: Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, red. S. Sulowski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Szewczak W. (2017), Struktura wiedzy teoretycznej a przedmiot badania politologii, „Studia Politologiczne”, vol. 46.

Witkowski L. (2022), Dwanaście „grzechów głównych” w nauce i na uczelniach (przed J. Gowinem i po nim), „Zdanie. Pismo Stowarzyszenia »Kuźnica«”, nr 3(194).

Woleński J. (1975), Spór o status metodologiczny nauki o polityce, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.