Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym - formy i ograniczenia
PDF

Słowa kluczowe

partycypacja obywatelska
przedstawicielska demokracja lokalna
demokracja uczestnicząca
społeczeństwo obywatelskie

Jak cytować

Łabędź, K. (2015). Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym - formy i ograniczenia. Przegląd Politologiczny, (4), 93–106. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.7

Abstrakt

W tekście podjęto próbę diagnozy poziomu partycypacji obywatelskiej dotyczącej spraw lokalnych w ramach trzech istniejących możliwości: poprzez procedury demokracji przedstawicielskiej, instytucje demokracji uczestniczącej oraz mniej czy bardziej zinstytucjonalizowane formy społeczeństwa obywatelskiego. Punktem wyjścia było założenie, że być może sposobem aktywizacji obywateli, którzy w większości nie uczestniczą w procedurach silnie upartyjnionej demokracji przedstawicielskiej, będzie wprowadzenie elementów demokracji uczestniczącej czy też ukształtowanie się słabo zinstytucjonalizowanych ruchów społecznych składających się na społeczeństwo obywatelskie. W oparciu o zgromadzone dane można jednak stwierdzić, że z obecnego punktu widzenia nic nie wskazuje na możliwość zmiany istniejącego stanu rzeczy i podniesienia poziomu uczestnictwa Wydaje się przy tym, że istnieje niechęć większości społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w sprawach publicznych, niezależna od istniejących możliwości instytucjonalnych,  której przyczyny nie są do końca jasne – jednymi z możliwych może być utrzymujące się niskie zaufanie do innych ludzi oraz brak okoliczności zmuszających do podjęcia działań.
https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.7
PDF

Bibliografia

Aktorzy i dylematy partycypacji - ja k dbać o jakość procesów i lepsze uczestnictwo? (2013), „Animacja Życia Publicznego”, nr 3, http://www.civitas.edu.pl.

Castells M. (2013), Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, PWN, Warszawa.

Ciszewski P. (2014), Ruchy miejskie - po której stronie, http://www.lewica.pl.

Czapiński J. (2013), Kapitał społeczny, w: Diagnoza społeczna 2013, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Dulak M., Kędzierski M. (red.), T. Kwaśnicki, K. Mazur, P. Musiałek, B. Sawicki (2013), Budżet obywatelski, Kraków, s. 8-9, http://www.osom.org.pl. 25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządności terytorialnej, 2015, Komunikat CBOS 69/2015, http://www.cbos.pl.

Główne wyniki i wnioski (2013), w: Diagnoza społeczna 2013, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Górski R. (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Korporacja Halart, Kraków.

Joanna Erbel: Ruchy miejskie potrzebują nowej formuły, „Polityka Warszawska” 1.01.2015, http://politykawarszawska.pl.

Kębłowski W. (2014), Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa, http://www.instytutobywatelski.pl.

Kiepsko z inicjatywą ustawodawczą w gminach (2013), http://www.portalsamorzadowy.pl

Kokoszkiewicz M. (2013), Ruchów miejskich życie wewnętrzne, „Animacja Życia Publicznego”, nr 3, http://www.civitas.edu.pl.

Kubicki P. (2013), Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy, http://www.slideshare.net.

Leksykon politologii, (1995), red. A. Antoszewski, R. Herbut, Atla2, Wrocław.

Łabędź K. (2014), Świadomościowe uwarunkowania współpracy interpersonalnej, w: Partnerstwa w sferze publicznej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Scholar, Warszawa.

Maślanka Ł. (2014), Aktywiści wyjdźcie z okopów, http://www.instytutobywatelski.pl.

Megler L. (2013), Z liderami czy bez liderów? Partycypacja na przykładzie nowych ruchów miejskich, „Animacja Życia Publicznego”, nr 3.

Oceny instytucji publicznych, Komunikat CBOS 42/2015, http://www.cbos.pl.

Piasecki A. K. (2010), Inicjatywa obywatelska w praktyce politycznej III RP, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 2.

Piasecki A. K. (2009), Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa.

Raport KPRP nt. referendów lokalnych (2013), http://www.prezydent.pl.

Ruchy miejskie skręcają na prawo (komentarz) (2014), http://www.wyborcza.pl, 14.12.2014.

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012 (2012), red. M. Grabowska, CBOS, Warszawa.

Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.

Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.

Węglarz B. (2013), Ewolucja lokalnej demokracji przedstawicielskiej w Polsce po 1989 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Więzi społeczne i wzajemna pomoc (2008), Komunikat CBOS, 24/2008, http://www.cbos.pl.

Zaller J. (1998), Definicje opinii publicznej, w: Władza i społeczeństwo 2, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa.

Zadowolenie z życia (2015), Komunikat CBOS 3/2015, http://www.cbos.pl.

Zaufanie w stosunkach międzyludzkich (2014), Komunikat CBOS 29/2014, http://www.cbos.pl.

Zmiany w psychologicznych profilach elektoratów partyjnych (2011), Komunikat CBOS, 19/2011, http://www.cbos.pl.