Skinner and Rosanvallon: Reconciling the History of Political Thought with Political Philosophy*
PDF (English)

Słowa kluczowe

historia myśli politycznej
filozofia polityczna
Rosanvallon
Skinner
szkoła Cambridge

Jak cytować

Horcher, F. (2015). Skinner and Rosanvallon: Reconciling the History of Political Thought with Political Philosophy*. Przegląd Politologiczny, (4), 177–189. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.13

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie czy właściwa historia myśli politycznej powinna wystrzegać się wszelkiego kontaktu z poważną filozofią polityczną, którego to stanowiska żarliwie bronili wcześniej historycy myśli politycznej z Cambridge, czy też nie. Przedstawiono tu pogląd, że silna stronniczość w dziedzinie polityki czy filozofii może zniszczyć wiarygodność miarodajnej historii myśli politycznej, ale uprawiając tę naukę z definicji nie sposób uchronić się przed rozważaniami polityczno-filozoficznymi. Artykuł próbuje także wykazać związek filozofii politycznej z historią myśli politycznej i vice versa. Artykuł szczególnie koncentruje się na następujących dwóch twierdzeniach: (a) wszelka rekonstrukcja historii myśli politycznej pozbawiona własnej pozycji polityczno-filozoficznej jest nieokreślona i dlatego nie stanowi źródła wiedzy, (b) bez przyjrzenia się historii myśli politycznej filozofia polityczna jest ślepa, wyobcowana, nieuzasadniona teoretycznie, a tym samym nawet potencjalnie niebezpieczna.

Z metodologicznego punktu widzenia w artykule podjęto próbę ponownego ujęcia niektórych wniosków z rozważań na temat związku obu dyscyplin ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu francuskiego i angielskiego (a konkretnie dzieł Rosanvallona i Skinnera).

https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.13
PDF (English)

Bibliografia

Aristotle (1895), Poetics, trans. Butcher, S. H., Macmillan, London.

Bellamy R., Baehr P. (1993), Carl Schmitt and the Crisis of Liberal Democracy, “European Journal of Political Research”, 23, p. 163-85.

Bloch M. (1964), The Historian’s Craft, Vintage, New York.

Bolsinger E. (2001), The Autonomy of the Political: Carl Schmitt’s and Lenin’s Political Realism, Greenwood Press, London.

Butterfield H. (1931), The Whig Interpretation of History, G. Bell, London.

Cambridge Centre for Political Thought, http://www.polthought.cam.ac.uk/, 10.02.2015.

Certeau M. (1984), The Practice o f Everyday Life, University of California, Berkeley.

Collini S., Winch D., Burrow J. (1983), That Noble Science of Politics: a Study in Nineteenth-Century Intellectual History, Cambridge University Press, Cambridge.

de Condorcet M. (1793), Sur le sens do mot révolutionnaire, “Journal d’instruction sociale” 1, June 1.

Dunn J. (1992), Democracy: The Unfinished Journey, 508 B.C. to A.D. 1993., Oxford University Press, Oxford.

Floyd J., Stears M. (2011), Political Philosophy versus History? Contextualism and Real Politics in Contemporary Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge.

Horcher F. (1997), A koramodernpolitikai eszmetôrténet cambridge-i látképe (The Cambridge view of early modern political thought), in: F. Horcher, A koramodern politikai eszmetôrténet cambridge-i látképe, “Tanulmány Kiadó, Pécs”, p. 287-306.

Iggers G. G. (2011), The Intellectual Foundations o f Nineteenth-Century "Scientific” History: The German Model, in: The Oxford History o f Historical Writing, eds. S. Macintyre, J. Maiguashca,

A. Pók, Oxford University Press, Oxford, p. 41-58.

Iggers G. G. (1983), The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present, 2nd rev. edn., Wesleyan University Press, Middletown, Ct.

Lefort C. (2012), Machiavelli in the Making, Northwestern University Press, Evanston, Ill.

Michelet J. (1995), Cours au Collège de France, vol. 1: 1838-1844, Gallimard, Paris.

Moyn S. (2006), Introduction. Antitotalitarianism and After, in: Rosanvallon P. : Democracy Past and future, ed. S. Moyn, Columbia University Press, New York, p. 1-28.

Quinet E. (1868), Critique de la Revolution, reprint in Quinet E., “Larevolution”, 5üled., 2 vol., Paris.

Pocock J. G. A. (2005), The Discovery of Islands: Essays in British History, Cambridge University Press, Cambridge.

Reill P. H. (1975), The German Enlightenment and the Rise of Historicism, University of California Press, Berkeley.

Richter M. (2003), A Lexicon of European Political and Legal Concepts: A Comparison of Begriffsgeschichte and the ‘Cambridge School’, “Critical Review of Social and Political Philosophy”, vol. 6, p. 91-120.

Rosanvallon P. (2002), "Ilfaut refaire le bagage d ’idées de la démocratiefrançaise” Entretien avec ce professeur au Collège de France et président de l ’association La République des idées, “Le

Monde”, November 21, http://olivier.hammam.free.fr/actualites/documents/reacs/monde.htm#REACMOND02, 10.02.2015.

Rosanvallon P. (2006), Inaugural Lecture, Collège de France, in: Rosanvallon P.: Democracy Past and Future, ed. S. Moyn, Columbia University Press, New York, p. 31-58.

Rosanvallon P. (2006b), Toward a Philosophical History of the Political, in: Rosanvallon P. : Democracy Past and Future, ed. S. Moyn, Columbia University Press, New York, p. 59-76.

Rosanvallon P. (2006c), From the Past to the Future of Democracy, in: Pierre Rosanvallon: Democracy Past and Future, ed. S. Moyn, Columbia University Press, New York, p. 189-217.

Schmitt C. (1932), Der Begriff des Politischen, revised version, Duncker und Humblot, Berlin.

Skinner Q. (1969), Meaning and Understanding in the History of Ideas, “History and Theory”, vol. 8, no 1, p. 3-53.

Skinner Q. (1997), Liberty before Liberalism, Cambridge University Press, Cambridge.

Skinner Q. (2002), A Third Concept of Liberty, “Proceedings of the British Academy”, vol. 117, p. 237-68.

Tuck R. (2008), Free Riding, Harvard University Press, Cambridge-London.