Security of the Baltic States: Effectiveness of the EU Common Security and Defence Policy and Influence of the Ukrainian Crisis
PDF (English)

Słowa kluczowe

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO)
UE
bezpieczeństwo europejskie
państwa bałtyckie
Ukraina
Rosja

Jak cytować

Gladysh, M. (2016). Security of the Baltic States: Effectiveness of the EU Common Security and Defence Policy and Influence of the Ukrainian Crisis. Przegląd Politologiczny, (3), 187–198. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.13

Abstrakt

W artykule przeanalizowane zostały przyczyny i rozwój unijnej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), jej zalety i wady ujawnione w procesie tworzenia i wdrażania. Szczegółowo przedstawiono transformację WPBiO zgodnie z Traktatem Lizbońskim oraz perspektywy jej działania w Europie. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie poprawy efektywności funkcjonowania WPBiO w kontekście nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. Dodatkowo przeanalizowano miejsce i rolę państw bałtyckich w WPBiO. Do podstawowych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa przed jakimi stoją zaliczane są przede wszystkim ewentualna agresja ze strony Rosji, która opiera się na idei ochrony ludności rosyjskojęzycznej w państwach bałtyckich oraz ustanowieniu „równowagi geopolitycznej poprzez ich powrót do rosyjskiej strefy wpływów”.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.13
PDF (English)

Bibliografia

Baun M., Marek D. (2013), The New Member States and the European Union, Foreign Policy and Europeanization, Routledge.

Biehl H., Giegerich B., Jonas A. (2013), Strategic Cultures in Europe: Security and Defence Policies Across the Continent, Springer Science & Business Media.

Dahl A.-S., Järvenpää P. (2013), Northern Security and Global Politics, Nordic-Baltic Strategic Influence in a Post-unipolar World, Routledge.

Etzioni A. (2001), Political Unification Revisited. On Building Supranational Communities, Lanham, MD: Lexington.

Fesenko N. (2010) The formation and development of the European Security and Defence Policy, no. 2(38).2010, http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-2/doc/4/01.pdf.

Fiott D. (2013), The Common Security and Defence Policy and IR Theory, http://www.e-ir.info/2013/08/20/the-common-security-and-defence-policy-and-ir-theory/.

Grigas A. (2013), The Politics of Energy and Memory Between the Baltic States and Russia, Ashgate.

Grigas A., Kasekamp A., Maslauskaite K., Zorgenfreija L. (2013), The Baltic States in the EU: yesterday, today and tomorrow, http://www.institutdelors.eu/media/balticstateseu-grigaskasekampmaslauskaitezorgenfreija-ne-jdi-july13.pdf?pdf=ok.

Herd G. P., Moroney J. D. P. (2013), Security Dynamics in the Former Soviet Bloc, Routledge.

Howorth J. (2014), Security and Defence Policy in the European Union, Palgrave Macmillan.

Jacobson B. (ed.) (2010), The European Union and the Baltic States: Changing Forms of Governance, Routledge.

Kasekamp A., Veebel V. (2007), Overcoming doubts: The Baltic states and the European Security and Defence, “The Estonian Foreign Policy Yearbook 2007”, http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lang=en&id=56889.

King G. J., McNabb D. E. (2014), Nation-Building in the Baltic States: Transforming Governance, Social Welfare, and Security in Northern Europe, CRC Press.

Koutrakos, P. (2013), The EU Common Security and Defence Policy, Oxford University Press, Oxford

Kramer M. (2002), NATO, the Baltic States and Russia: A Framework for Sustainable Enlargement, “International Affairs” (Royal Institute of International Affairs), vol. 78, no. 4 (Oct., 2002), pp. 731–756.

Larivé M. H. A. (2014), Debating European Security and Defense Policy. Understanding the Complexity, Ashgate, Hampshire.

Margaras V. (2010), Common Security and Defence Policy and the Lisbon Treaty Fudge: No common strategic culture, no major progress, EPIN Papers Working Paper, no. 28, June.

Medley R. (1999), Europe’s Next Big Idea. Strategy and Economics Point to a European Military, “Foreign Affairs” no. 5 (78), pp. 18–22.

Merlingen M. (2012), EU Security Policy: What It Is, How It Works, Why It Matters, Lynne Rienner, Boulder, CO.

Nikers O. (2015), Latvia in Focus: National security options for the Baltic states, “New Eastern Europe”, 07.09.2015, http://www.neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/1710-latvia-infocus-national-security-options-for-the-baltic-states.

Ojanen H. (2002), Theories at a Loss. EU-NATO Fusion and the ‘Low-Politicization of Security and Defence in European Integration, UPI Working Papers 35, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki.

Pabriks A., Kudors A. (2015), The War in Ukraine: Lessons for Europe, The Centre for East European Policy Studies University of Latvia Press Rīga.

Principles of the EU Law: normative materials (amended by the Treaty of Lisbon), Kharkiv, 392 pp.

Shatun V. (2014), Defence and security policy of the European Union: formation and evolution, “Scientific works. Politology”, no. 218, vol. 230, 2014,http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npchdupol_2014_230_218_13.pdf.

Sheludchenkova A. (2011), Common Security and Defence Policy in the structure of the European Union, “Actual problems of the state and law”, no. 54, http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdp_2011_60_54.pdf.

Snihyr О. (2010), European Security and Defence Policy: strategic aspects of cooperation between Ukraine and the EU determination of areas and format, http://old.niss.gov.ua/Monitor/November/2.htm.

Strang J. (2015), Nordic Cooperation: A European region in transition, Routledge.

Strömvik M. (2005), To Act as Union. Explaining the Development of the EU’s Collective Foreign Policy, Lund Political Studies 142, Lund University: Department of Political Science.

The Baltic Countries’ Experience in Counteracting the Aggression of the Russian Federation, Borysfen Intel, 2014, http://bintel.com.ua/en/article/print/opyt-baltii/.

Treaty of Lisbon (2007), Official Journal of the European Union, vol. 50, 17.12.2007.

Tromer E. (2003), Baltic perspectives on the European Security and Defence Policy, http://books.sipri.org/files/books/SIPRI06BaHeSu/SIPRI06BaHeSu23.pdf.