Wykorzystywanie u używanie broni palnej przez policję w Polsce w świetle norm praw człowieka

Main Article Content

Włodzimierz Fehler

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest ocenie zasad, możliwości oraz sposobów użycia i wykorzystania broni palnej przez Policję w kontekście przestrzegania praw człowieka. W pierwszej części opracowania zawarte zostały analizy poświęcone ogólnym ramom używania i wykorzystania broni palnej oraz okolicznościom stwarzającym przesłanki do użycia lub wykorzystania tej broni. W kolejnym fragmencie rozważania koncentrują się wokół postępowania policjantów poprzedzającego użycie broni palnej oraz odnoszą się do kwestii tzw. specjalnego użycia broni palnej. W końcowej części artykułu znajdują się treści poświęcone: mechanizmom zapobiegającym nadużyciom w zakresie używania i wykorzystywania broni palnej oraz procedurom postępowania w sytuacjach naruszenia prawa dotyczącego użycia i wykorzystania tej broni. Tekst kończy się podsumowaniem, w ramach którego na podstawie analizy istniejących rozwiązań i dostępnych danych statystycznych sformułowano ogólny wniosek o właściwej dbałości Policji o przestrzeganie praw człowieka w związku z posiadaniem ustawowych upoważnień do używania i wykorzystywania broni palnej. Zasadniczymi metodami użytymi przy pisaniu artykułu były analiza prawna oraz analiza instytucjonalna. Pomocniczo zastosowano również metodę opisu połączoną z wykorzystaniem krytycznej analizy literatury przedmiotu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fehler, W. (2020). Wykorzystywanie u używanie broni palnej przez policję w Polsce w świetle norm praw człowieka. Przegląd Strategiczny, (13), 363-378. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.22
Dział
HUMAN ASPECTS OF SECURITY
Biogram autora

Włodzimierz Fehler, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Włodzimierz FEHLER – Associate Professor, PhD, DSc, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, The Faculty of Social Sciences, The Institute of Security Sciences. Main research interests include the theory of security, internal security, internal security institutions, security threats and internal security of the European Union. The author has published more than 120 publications from the above range.

Bibliografia

 1. Cymerski J., Matysek K. (2017), Konsekwencje selektywnego delegowania uprawnień w zakresie specjalnego użycia broni palnej, in: Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (eds.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno.
 2. De Rover C. (2002), Służyć i chronić. Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i organów bezpieczeństwa państwa, Legionowo.
 3. Frąckowiak K. (2014), Kontratyp stosowania służbowej broni palnej przez funkcjonariuszy państwowych w świetle ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013, “Wojskowy Przegląd Prawniczy”, No. 2.
 4. Jagielski M. (2015), Użycie środków przymusu bezpośredniego – standardy konstytucyjne, in: Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne, (ed.) R. Netczuk, Katowice.
 5. Kaczmarczyk M. (2019), Specjalne użycie broni palnej przez polskie służby – przełomowa czy wadliwa regulacja?, “Kwartalnik Prawo-Społeczeń stwo-Ekonomia”, No. 4.
 6. Ławrynowicz-Mikłaszewicz M. (2014), Bezpieczeństwo jako prawo człowieka w kontekście stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez uprawnione podmioty, ,,Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, No. 4.
 7. Piaczyńska A. (2010), Posiadanie jako znamię czynu zabronionego, “Prokuratura i Prawo”, No. 7–8.
 8. Pieprzny S. (2011), Policja: Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa.
 9. The International Covenant on Civil and Political Rights (1966), https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (18.02.2020).
 10. The Universal Declaration of Human Rights (1948), United Nations General Assembly 217 A (III), https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ (18.02.2020).
 11. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Act on measures of direct coercion and firearms) (2013), Journal of Laws 2019, item 2418.
 12. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Aviation Law) (2002), Journal of Laws 2019, items 1580 and 1495.
 13. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Act on the Police) (1990), Journal of Laws 1990, No. 30, item 179.
 14. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Act of 10 June 2016 on anti terrorist actions) (2016), Journal of Laws 2016, item 904.
 15. Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” (Regulation No. 805 of the Commander in Chief of the Police of 31 December 2003 on „The ethics of law enforcement officials”) (2003), Official Journal of the Polish Police Headquarters of 2004, No. 1, item 3.
 16. Zarządzenie Nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Regulation No. 24 of the Commander in Chief of the Police of 21 July 2015 regarding issuing and using firearms by law enforcement officials) (2015), Official Journal of the Polish Police Headquarters 2015, No. 57.
 17. Decyzja Nr 713 KGP z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów (Decision No. 713 of the Polish Police Headquarters of 30 December 2005 regarding shooting training for law enforcement officials) (2005), Official Journal of the Polish Police Headquarters 2006, No. 3, item 9.
 18. Rządowy projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Government draft act on anti terrorist actions and on amendment to certain other acts) (2016), Parliamentary document No. 516, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9CCA65458151278AC1257FB50049D701/%24File/516.pdf (18.02.2020).