Zewnętrzny komponent bezpieczeństwa gospodarczego kraju

Main Article Content

Olena Bulatova
Mykola Trofymenko
Oleksandr Karpenko
Eduard Fedorov

Abstrakt

Celem pracy jest określenie wpływu handlu zagranicznego na kształtowanie się bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Przemiany zachodzące w światowym rozwoju gospodarczym, degradacja światowego otoczenia finansowego i narastające napięcia geopolityczne potęgują podstawowe zagrożenia dla rozwoju światowej gospodarki w obecnych warunkach. W związku z tym rządy aktywnie wykorzystują szeroką gamę narzędzi w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego i odpowiedniego poziomu konkurencyjności swoich gospodarek, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, co jest istotne dla badania zewnętrznego komponentu bezpieczeństwa ekonomicznego kraju.


Aby osiągnąć cel posłużono się ogólnymi metodami naukowymi i specyficznymi metodami badawczymi, takimi jak: metoda analizy, abstrakcji i syntezy (w badaniu protekcjonizmu jako polityki i praktyki oraz instrumentów neo-protekcjonizmu); metoda klasyfikacji i uogólnienia (w celu usystematyzowania form protekcjonizmu i neo-protekcjonizmu); oraz metody ekonomiczne i statystyczne (ocena wpływu handlu zagranicznego na rozwój bezpieczeństwa gospodarczego kraju).


Wykazano, że nasilenie się zagrożeń dla rozwoju gospodarki światowej doprowadziło do transformacji polityk handlowych i zmian w stosowaniu instrumentów regulacji handlu zagranicznego, co wpływa na bezpieczeństwo gospodarcze krajów będące istotnym składnikiem ich bezpieczeństwa narodowego. Przeanalizowano nowoczesne instrumentarium polityki handlowej i gospodarczej, z którego korzystają państwa w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Przeprowadzono analizę porównawczą rozwoju handlu zagranicznego UE i Ukrainy oraz określono cechy wpływu komponentu handlu zagranicznego na kształtowanie się bezpieczeństwa gospodarczego.


Wykazano, że w warunkach światowego kryzysu gospodarczego rozprzestrzeniały się ukryte formy protekcjonizmu, który jest stosowany na różnych poziomach polityki gospodarczej (globalnym, regionalnym, krajowym). Zaproponowano systematyzację specyficznych cech i form neo-protekcjonizmu, które odróżniają go od protekcjonizmu. Udowodniono, że procesy globalne skłaniają rządy krajowe do wprowadzania działań deregulacyjnych i poprawy jakości instytucji, a z drugiej strony regulacja gospodarki przyczynia się do rozprzestrzeniania się korupcji i rozrostu szarej strefy w gospodarkach narodowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bulatova, O., Trofymenko, M., Karpenko, O., & Fedorov, E. (2020). Zewnętrzny komponent bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Przegląd Strategiczny, (13), 425-437. https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.26
Dział
ECONOMIC AND SOCIAL SECURITY
Biogramy autorów

Olena Bulatova, Mariupol State University

Olena BULATOVA – First Vice-Rector, Professor, Mariupol State University, Ukraine. International grants received allowed Professor Bulatova to participate in various internship programs for university administrations at Pittsburgh State University (USA, 2003) as well as in the training management program in the Mediterranean Institute of Management (Nicosia, Cyprus, 2004); undertook internship within the framework of the international educational project TEMPUS MODEP from 2008 until 2011 and instructed at universities of the city of Timișoara (Romania), Porto (Portugal), El Jadida (Morocco), Gomel (Belarus). The area of expertise of Professor Bulatova is the global regionalization, international integration and internationalization of higher education. Author of more than 200 research papers.

Mykola Trofymenko, Mariupol State University

Mykola TROFYMENKO – Vice-Rector, Professor, Mariupol State University. Dr Trofymenko holds a PhD in Political Science. Since 2007, the Head of the International Relations Office of Mariupol State University and since 2008 – a Coordinator of TEMPUS PROGRAM (TEMPUS MODEP ETF-JP-00408-2008). In 2011, he became a Vice-Rector for International Relations. Author of more than 150 scientific works. Winner of the Donetsk State Regional Administration competition “Young man of the year – 2013” in the nomination “Best young scientist of the year”. Received Scholarship of the Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists for 2014–2016 years. Winner of the City Contest “Mariupol Resident of the Year – 2015” in the nomination “Science”. Coordinator of the number of Erasmus+ projects carried out in Mariupol State University: DESTIN Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism (598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP) and Rethinking Regional Studies: the Baltic-Black Sea Connection (586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) etc.

Oleksandr Karpenko, Mariupol State University, Deputy Head of Security Service of Ukraine

Oleksandr KARPENKO – PhD student, Mariupol State University, Deputy Head of Security Service of Ukraine. Scientific interests include issues of national economic security, national security etc. Author of more than 15 scientific publications.

Eduard Fedorov, Mariupol State University, Deputy Head of Department, Security Service of Ukraine

Eduard FEDOROV – PhD student, Mariupol State University, Deputy Head of Department, Security Service of Ukraine. Scientific interests include issues of shadow economy, national security etc. Author of more than 15 scientific publications.

Bibliografia

 1. Baldwin R., Evenett S. (2009), The Collapse Of Global Trade, Murky Protectionism, And The Crisis: Recommendations for the G20, Centre for Economic Policy Research, London.
 2. Baldwin D. A. (1997), The concept of security, “Review of International Studies”, Vol. 23.
 3. Dollar D., Krаay А. (2002), Growth is Good for the Poor, “Journal of Economic Growth”, Vol. 7, No. 3.
 4. Economic Report of the President (2010), Transmitted to the Congress. Together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers, United States Government Printing Office Washington.
 5. Global Trade Alert, https://www.globaltradealert.org/global_dynamics/day-to_0208.
 6. Gunnella V., Quaglietti L. (2019), The economic implications of rising protectionism: a euro area and global perspective, “Economic Bulletin Articles”, Vol. 3.
 7. Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and user guide (2008), Organization of Economic cooperation and development.
 8. International Trade After the Economic Crisis: Challenges and New Opportunities (2010), New York United National Publication.
 9. Nanto D. K. (2011), Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy, Congressional Research Service.
 10. National Board of Trade Sweden, https://www.kommers.se/In-English/Publications/2016/Protectionism-in-the-21st-century/.
 11. Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD, http://www.oecd.org/index.htm.
 12. Panchenko V., Reznikova N. (2017), From Protectionism to Neo-Protectionism: New Dimensions of Liberal Regulation, “International Economic Policy”, No. 2.
 13. Regional trade agreements information system, http://rtais.wto.org/.
 14. Report on G20 trade measures, https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/g20_wto_report_july18_e.pdf.
 15. Reznikova N., Panchenko V., Bulatova O. (2018), The Policy of Economic Nationalism: from Origins to New Variations of Economic Patriotism, “Baltic Journal of Economic Studies”, Vol. 4, No. 4.
 16. Rose A. K. (2002), Do We Really Know that the WTO Increases Trade?, Cambridge, Massachusetts: NBER Working Paper, No. 9273.
 17. Sachs J. D., Warner A. (1995), Economic Reform and the Process of Global Integration, Brookings “Papers on Economic Activity”, No. 1.
 18. State statistics service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua.
 19. Trade and Development Report 2011. Post-crisis policy challenges in world economy, UNITED NATIONS, Geneva.
 20. United Nations, http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/ index.shtml.
 21. Watson W., Sallie J. (2013), Regulatory Protectionism: A Hidden Threat to Free Trade, “Policy Analysis”, No. 723.
 22. World Trade Organization: official website, http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_negoti_e.htm.