Polska Straż Graniczna – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem w kontekście prawodawstwa polskiego i europejskiego

Main Article Content

Piotr T. Borek

Abstrakt

Zapobieganie zjawisku terroryzmu i jego zwalczanie wymaga efektywnego i systematycznego
stosowania wszelkich środków, jakie dostępne są państwu demokratycznemu. Straż Graniczna,
jako jeden z istotnych komponentów systemu antyterrorystycznego posiada czytelne,
ustawowo umocowane rozwiązania do realizacji czynnosci z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem oraz bliźniacze służbom policyjnym, uprawnienia do stosowania wyrafinowanych metod pracy operacyjno-rozpoznawczej, takich jak m.in.: kontrolę operacyjną, przesyłkę niejawnie nadzorowaną, zakup kontrolowany, siatkę osobowych i nieosobowych źródeł informacji, fundusz operacyjny, system analizy operacyjnej, obserwację i technikę operacyjną, operacje specjalne, z których z powodzeniem korzysta. Autor opisuje działania podejmowane przez Straż Granicznż w zakresie jej ustawowego zadania, polegającego na prowadzeniu czynności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Borek, P. T. (2011). Polska Straż Graniczna – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem w kontekście prawodawstwa polskiego i europejskiego. Przegląd Strategiczny, (2), 287-308. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.15
Dział
Terroryzm i antyterroryzm

Referencje

 1. Decyzja Rady UE z 20 września 2005 roku w sprawie wymiany informacji i współpracy do-tyczącej przestępstw terrorystycznych, Dz. U. UE L 2005, nr 253, poz. 22.
 2. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z 13 czerwca 2002 roku w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz. Urz. UE L 2002, nr 164, poz. 3.
 3. Dz. U. 2006, Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.
 4. Dz. U. 2011, Nr 116, poz. 675.
 5. Dz. U. 25 lipca 2002, Nr 117, poz. 1007.
 6. Dz. U. 29 czerwca 2001, Nr 67, poz. 679.
 7. Dz. Urz. UE. L 2009, nr 151.
 8. Koncepcja funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009–2015, zatwierdzona przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 24 września 2009 roku (do użytku służbowego).
 9. Program zintegrowanego zarządzania granicą na lata 2007–2013, przyjęty przez Radę Ministrów 20 września 2007 roku (do użytku służbowego).
 10. Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 roku ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice, Kodeks graniczny Schengen, Dz. U. UE L 2006, nr 105, poz. 1.
 11. Stopień radykalizacji w RP, Straż Graniczna, Warszawa 2011.
 12. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta przez Radę Ministrów 5 listopada 2007 roku, http://www.mon.gov.pl/pliki/File/zalaczni-ki_do_stron/SBN_RP.pdf (10.11.2011).
 13. The Integrated Regional Information Networks, http://www.irinnews.org/Report.aspx?re-portld=81018 (23.01.2009).
 14. Ustawa z 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, Dz. U. 2011, Nr 116, poz. 675.
 15. Ustawa z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 46, poz. 276.
 16. Ustawa z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 29, poz. 154.
 17. Ustawa z 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Dz. U. 2006, Nr 104, poz. 709. W art. 5 ust. 1 pkt 1.
 18. Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu. Patrz: Dz. Urz. UE L 2001, nr 344, poz. 93.