Realizacja wzorca listu elektronicznego na przykładzie relacji student — uczelnia

Main Article Content

Eliza Tarary

Abstrakt

The article tries to characterize one of the Internet genres – an electronic letter. More than 400 letters addressed by students to university have been studied. The relationship studentuniversity is the materialization of the relationship petitioner-office. The construction of the studied e-mails is typical of the generic pattern being formed. An electronic letter is basically composed of a letterhead and the ending, between which the proper contents of a letter are inserted. A part of the analyzed correspondence demonstrates features typical of an application – a genre of the official style. In their e-mails addressed to different institutions, students made numerous language mistakes, including syntactical, lexical and orthographic/punctuation mistakes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tarary, E. (2014). Realizacja wzorca listu elektronicznego na przykładzie relacji student — uczelnia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 151-169. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.12
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Eliza Tarary, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny

Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe: frazeologia, pragmalingwistyka,semantyka, stylistyka.

Bibliografia

 1. Bańko M. (red.), 2006, Polszczyzna na co dzień, Warszawa.
 2. Data K., 1989, Struktura tekstu listowego, „Język Polski”, z. 3–5, s. 142-152.
 3. Data K., 2009, Wpływ komunikacji sieciowej na współczesną polszczyznę, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa, s. 131-138.
 4. Dąbrowska M., 2000, Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, w: Język trzeciego tysiąclecia. Język a komunikacja 1, red. G. Szpila, Kraków, s. 95-111.
 5. Dąbrowska M., 2006a, (Nie)grzeczność w mediach elektronicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 62, s. 117-127.
 6. Dąbrowska M., 2006b, Wpływ języka angielskiego na język polskiego listu elektronicznego i krótkiej wiadomości tekstowej (SMS-a), w: Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym. Teoria i praktyka, red. A. Duszak, E. Gajek, U. Okulska, Kraków, s. 262-286.
 7. Gajda S., 2012, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 255-256.
 8. Grzenia J., 2006, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa.
 9. Kałkowska A., 1982, Struktura składniowa listu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 10. Karwatowska M., Nowak P., 2003, List jako zaproszenie do dialogu, w: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, współred. J. Grzenia, Katowice, s. 59-70.
 11. Kowalski G., 2006, Globalna „konwersacjonalizacja” dyskursów a zmiany w stylu komunikacji akademickiej na przykładzie korespondencji e-mailowej między studentami i nauczycielami, w: Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym. Teoria i praktyka, red. A. Duszak, E. Gajek, U. Okulska, Kraków, s. 287-307.
 12. Kowalski G., 2009, Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa, s. 253-263.
 13. Kuruc M., 2008, Wybrane cechy językowe i graficzne listów e-mail, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica III”, Folia 51, s. 189-197.
 14. Kuruc M., 2010, Język młodych tarnowian w świetle korespondencji elektronicznej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica V”, folia 80, s. 154-163.
 15. Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
 16. Markowski A., 2003, Błąd językowy [hasło], w: Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa, s. 1621-1623.
 17. Rzeszutko M., 2004, Nowe środki komunikowania się w sytuacji instytucjonalnej, w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź, s. 151-160.
 18. Sikora A., 2009, E-mail - między listem a rozmową, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa, s. 245-252.
 19. Skudrzykowa A., 2000, Kategoria oficjalności w tekstach pism kierowanych do urzędów (Podanie współczesne), w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice, s. 109-118.
 20. Taras B., Gall Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito, źródło: http://uranos.cto.us.edu.pl/~dialog/archiwum/taras.pdf, dostęp: 31.08.2013.
 21. Urbańczyk S., 1979, Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, w: idem, Prace z dziejów języka, Wrocław.
 22. Wojtak M., 2004, W kręgu stylistycznych paradoksów – uwagi o stylu tekstów użytkowych, „Stile”, t. 3, Belgrad, s. 85-96.
 23. Wojtak M., 2012, Styl urzędowy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 155-171.
 24. Żydek-Bednarczuk U., 2007, Społeczeństwo informacyjne a problemy normy językowej, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 25-26.
 25. Żydek-Bednarczuk U., 2013, Dyskurs internetowy, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków, s. 347-379.