Etyka języka w świadomości studentów

Main Article Content

Małgorzata Święcicka
Monika Peplińska-Narloch

Abstrakt

The main purpose of the article is to determine the means of functioning of the concept of language ethics in the awareness of the students in Bydgoszcz. The respondents, on the one hand, signal certain questions connected with language ethics and exchange views constituting the elements of a broadly understood language culture, on the other hand, – provide quite extensive and dependable definitions of language ethics, in which they take into consideration various contexts. The students being questioned usually associate the ethics of word with politeness, respect toward the partner of conversation, responsibility for words, dependability and honesty in language contacts. The academic youth clearly places in opposition the language ethics with such notions as a lie or linguistic manipulation, regarding them as unethical.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Święcicka, M., & Peplińska-Narloch, M. (2014). Etyka języka w świadomości studentów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 139-150. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.11
Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny

Prof. dr hab. nauk humanistycznych, profesor zwyczajny    w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2002–2008 prodziekan ds. dydaktycznych, od 2008 roku prodziekan ds. nauki Wydziału Humanistycznego UKW, kierownik Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej, członek licznych komitetów i rad redakcyjnych, towarzystw i stowarzyszeń naukowych (m.in. PTJ, TMJP, BTN, SES), członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN (1996–2006), Komisji Socjolingwistyki Afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe: stylistyka i pragmatyka językowa, socjolingwistyka, zwłaszcza w zakresie komunikacji językowej dzieci i młodzieży oraz polszczyzny mieszkańców miast, nadto leksykologia i leksykografia. 

Monika Peplińska-Narloch, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Stylistyki i Pragmatyki Językowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe: pragmalingwistyka, stylistyczne zróżnicowanie polszczyzny, językoznawstwo kognitywne. 

Bibliografia

 1. Bugajski M., 1999, Pół wieku kultury języka w Polsce (1945-1999), Warszawa.
 2. Bujak-Lechowicz J. (red.), 2009, Język, wartości a zachowania społeczne, Piotrków Trybunalski.
 3. Frycie S., Jurkowski M., Sicińska K., 2005, Kultura języka polskiego, Warszawa.
 4. Grice P. H., 1977, Logika i konwersacja (Logic and Conversation), tłum. J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny”, nr 6, s. 85-99.
 5. Janowska A., Pastuchowa M., Pawelec R., 2011, Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku, Warszawa.
 6. Jurkowski M., 2005, Kultura języka i jej składniki, w: S. Frycie, M. Jurkowski, K. Sicińska, Kultura języka polskiego, Warszawa, s. 61-70.
 7. Marcjanik M., 1997, Polska grzeczność językowa, Kielce.
 8. Marcjanik M., 2001, W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, Kielce.
 9. Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
 10. Marcjanik M. (red.), 2013, Jak zwracają się do siebie Europejczycy, Warszawa.
 11. Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa.
 12. Markowski A., 2006, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
 13. Markowski A., Puzynina J., 2001, Kultura języka, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 49-60.
 14. Puzynina J., 1997, Słowo-wartość-kultura, Lublin.
 15. Puzynina J., 2013, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków.
 16. Puzynina J., Pajdzińska A., 1996, Etyka słowa, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław, s. 35-45.
 17. Tabakowska E., 2001, Działanie za pomocą słów: pragmatyka, w: Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków, s. 203-241.
 18. Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, ABC stylistyki, w: E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa, s. 39–101.
 19. Zgółkowie H. i T., 1993, Językowy savoir-vivre: praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Poznań.