„A bym zapomniał:) Założyłem skrzynkę...”. Uwagi o etykiecie i estetyce językowej w korespondencji studentów z nauczycielami akademickimi

Main Article Content

Małgorzata Pachowicz

Abstrakt

Communication in an unequal relationship (lecturer – student) is conditioned by an official communicative situation. The interchange of information in such a communicative space (situation, place and time) requires the sender and the addressee of a message to use a definite code and to observe, among others, the rules of linguistic etiquette and verbal aesthetics. In unequal relationships, it is the lecturers who in their e-mails observe the rules of linguistic etiquette and aesthetics. Students, in turn, not always can adjust their utterances to a communicative situation and consequently their linguistic behaviours are considered as unsuitable and inadequate with regard to the addressee, the situation and the act of communication. A characteristic feature of students’ letters is the use of linguistic strategies characteristic for the spoken Polish (language) in unofficial situations, and also combining the norms of linguistic polite behaviours typical for an unequal relationship as well as equal relationship.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pachowicz, M. (2014). „A bym zapomniał:) Założyłem skrzynkę.”. Uwagi o etykiecie i estetyce językowej w korespondencji studentów z nauczycielami akademickimi. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 125-137. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.10
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Małgorzata Pachowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki w Zakładzie Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo współczesne, socjolingwistyka i pragmalingwistyka, język nowych mediów.

Bibliografia

 1. Anusiewicz J., Marcjanik M. (red.), 1992, Od redakcji, w: Język a kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, Wrocław, s. 7.
 2. Bajerowa I., 2003, Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa.
 3. Bugajski M., 2012, Etyka, etykieta, kultura języka, "Poznańskie Spotkania Językoznawcze", t. 24: Kultura komunikacji językowej 2. Etyka i etykieta w komunikacji językowej, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, s. 7-21.
 4. Bugajski M., 2007, Język w komunikowaniu, Warszawa.
 5. Dąbrowska M., 2000, Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, w: Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Kraków, s. 95-111.
 6. Dąbrowska M., 2006, (Nie)grzeczność w mediach elektronicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 62, s. 117-127.
 7. Dunaj B., 1981, Odmiana oficjalna i nieoficjalna języka mówionego, w: idem, Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa,1, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze”, nr 70, s. 11-20.
 8. Dunaj B., 1985, Sytuacja komunikacyjna a zróżnicowanie polszczyzny mówionej, „Język Polski’, nr 2-3, s. 88-98.
 9. Kuruc M., 2008, Wybrane cechy językowe i graficzne listów e-mail – rozważania wstępne, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica III”, Folia 51, s. 189-197.
 10. Kuruc M., 2012, Odmiana internetowa polszczyzny na przykładzie prywatnych listów e-mail, w: Język nowych mediów, red. K. Michalewski, Łódź, s. 77-88.
 11. Marcjanik M., 1992, Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, w: Język a kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 27-31.
 12. Marcjanik M., 2000, Polska grzeczność językowa, Kielce.
 13. Marcjanik M., 2001, Etykieta językowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 281-291.
 14. Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
 15. Marcjanik M., 2009, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, Warszawa.
 16. Markowski A., 2005, Estetyka słowa, w: idem, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa, s. 96-97.
 17. Markowski A., 2008, Estetyka słowa, w: H. Jadacka, A. Markowski, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa, s. 27-28.
 18. Niżegorodcew A., 2008, „Witam Pani Aniu”, czyli grzeczność w mailach, w: Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, red. Z. Cygal-Krupa, Kraków–Tarnów, s. 116-128.
 19. Ożóg K., 1990, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (Na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa),
 20. „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze”, z. 98, Kraków.
 21. Wierzbicka A., 1983, Genry mowy, w: Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska i E. Janus, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 125-137.
 22. Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa.