Tendencje rozwojowe we współczesnym polskim i czeskim systemie adresatywnym

Main Article Content

Andrzej Charciarek

Abstrakt

The present outline is an attempt to describe the changes which occurred in the Polish and Czech address system following 1989. In the centre of attention there are standard, professional  and  functional  terms  of  address  and  also  their  combinations  with  a  name  and surname. The author defines the factors influencing the Polish and Czech address system. Among them, he discerns not only the political and economic ones but also points to the historical, cultural and moral conditions. Special  attention  has  been  paid  to  new  phenomena  observable  in  the  studied  address systems and to the direction of their potential alterations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Charciarek, A. (2014). Tendencje rozwojowe we współczesnym polskim i czeskim systemie adresatywnym. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 7-22. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.1
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Andrzej Charciarek, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej. Prowadzi studia porównawcze nad językami słowiańskimi (polskim, czeskim i rosyjskim) z zakresu pragmatyki językoznawczej, językoznawstwa  korpusowego, lingwistyki tekstu i leksykografii.

Bibliografia

 1. Gajda S., 2000, Media— stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, Warszawa, s. 19–27.
 2. Hirschová M., 2006, Pragmatika v češtině, Olomouc.
 3. Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa.
 4. Kneřová M., 1995, Ke způsobům oslovování v mluvených projevech, „Naše řeč”, roč. 78, č. 1, s. 36–45.
 5. Kořenský J., 1992, Komunikacea čeština, Jinočany.
 6. Łaziński M., 2006, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa.
 7. Macura V., 1992, Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty 1948–1989, Praha.
 8. Marcjanik M., 2008, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
 9. Markowski A., 1992, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa.
 10. Gajda S. (red.), 2001, Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole.
 11. Ożóg K., 2007, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. 3, Rzeszów.
 12. Pisarek W. (red.), 1999, Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków.
 13. Pytel-Pandey D., 2003, System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego. Konfrontacja socjolingwistyczna, Wrocław.
 14. M. Marcjanik (red.), 2006, Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, Warszawa.
 15. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2001, Praha.
 16. Straková V., 2003, Oslovení jako překladatelský problem, w: Překládání a čeština, Jinočany.
 17. Tomiczek E., 1983, System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wrocław.
 18. Witosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Katowice.