Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Main Article Content

Beata Jezierska
Małgorzata Jakobsze

Abstrakt

The aim of the article has been to bring attention to the instability of the Polish pattern of electronic correspondence by using a distinct comparative background, i.e., the practice of teaching the Polish language to foreigners outside the territory of Poland (in this particular case – the Italians). The efficiency of the modern didactic methods in combination with a high degree of conventionality of the rules of language etiquette are conducive for a quick mastery of correct (expected) linguistic behaviours by the students of the Polish language learning it outside Poland. It turns out, however, that in the Internet reality, the standards of linguistic politeness – generally accepted by a given language community – undergo negative reevaluation due to which the native users of both the Polish language as well as other languages, encounter problems with a dynamic and chaotically changing formula of contacting by means of e-mail.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jezierska, B., & Jakobsze, M. (2014). Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), 39-48. https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.3
Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Beata Jezierska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu; w ramach stażu dydaktycznego prowadziła zajęcia z kultury języka polskiego na studiach polonistycznych pierwszego stopnia. Interesuje się leksykologią, leksykografią, frazeologią i sztuką przekładu (zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym). W przygotowywanej rozprawie doktorskiej zajmuje się problematyką frazeologizmów w polskich przekładach współczesnej prozy francuskiej.

Małgorzata Jakobsze, Uniwersytet w Bolonii

Absolwentka poznańskiej polonistyki ze specjalnością nauczycielską i Studiów Podyplomowych  Nauczania  Języka  Polskiego  Jako  Obcego  UAM  w  Poznaniu;  od  pięciu  lat związana zawodowo z katedrą polonistyki na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie pracuje w charakterze lektorki  języka polskiego,  oraz – jako  nauczycielka  języka  polskiego i historii na wszystkich poziomach edukacji – ze szkołą polską prowadzoną w Bolonii pod auspicjami Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Referencje

 1. Anusiewicz J., 1991, Kulturowa teoria języka, w: Język a kultura. Tom 1: podstawowe pojęcia i problemy, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 17–30.
 2. Burzyńska A.B., Dobesz U., 2009, Inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy do nauczania języka polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym, w: Kultura w nauczaniu języka polskiego, red. W.T. Miodunka, Kraków, s. 119–128.
 3. Gębal P.E., 2006, Realia i kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Z zagadnień dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków, s. 205–242.
 4. Grzenia J., 2010, Zasady komunikacji internetowej, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa, s. 311–345.
 5. Komorowska H., 2005, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
 6. Małolepsza M., Szymkiewicz A., 2007, Hurra!!! Po polsku 1: podręcznik studenta, Kraków.
 7. Marcjanik M., 2006, ABC grzeczności językowej, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa, s. 231–310.
 8. Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
 9. Markowski A., 2009, Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
 10. Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
 11. Sobolewska K., 2005, Grzeczność po włosku, w: Grzeczność nasza i obca, red. M. Marcjanik, Warszawa, s. 123–132.
 12. Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.
 13. Zgółkowie H. i T., 1992, Językowy savoir-vivre, Poznań.