O zapomnianym polskim tłumaczeniu tzw. Parafrazy Modlitwy Pańskiej Ludolfa z Saksonii

Main Article Content

Dorota Masłej

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza nieznanego tłumaczenia parafrazy Modlitwy Pańskiej Ludolfa z Saksonii na język wernakularny. Autor proponuje odmienny sposób spojrzenia na glosy do łacińskiego tekstu: nie są one jedynie pojedynczymi dopiskami, ale tworzą artystyczne tłumaczenie łacińskiej podstawy. Całość zapisków jest interpretowana jako tekst otwarty, możliwy do realizacji na kilka sposobów: w całości po łacinie, w całości po polsku oraz jako tekst dwujęzyczny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Masłej, D. (2018). O zapomnianym polskim tłumaczeniu tzw. Parafrazy Modlitwy Pańskiej Ludolfa z Saksonii. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (33), 57–66. https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.5
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Dorota Masłej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska

magister; doktorantka w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zajmuje się średniowiecznymi polskimi tekstami religijnymi oraz glosami polskimi w polskich i łacińskich tekstach; do głównych obszarów jej zainteresowań należą semantyka historyczna i stylistyka historyczna.

Bibliografia

 1. Bielawski K., 2002, Ludolf z Saksonii i jego dzieło, „Terminus”, nr 1–2, s. 229–257.
 2. Bracha K., 2010, Noty łacińskie w „Kazaniach świętokrzyskich”, ,,Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t. 4, s. 91–109.
 3. Brückner A., 1897, Drobne zabytki języka polskiego, „Rozprawy Akademii Umiejętności”, seria II, t. X, Kraków, s. 206–291.
 4. Brückner A., 1900, Apokryfy średniowieczne. Część pierwsza, Kraków.
 5. Dobrzeniecki T., 1965, „Rozmyślania dominikańskie” na tle średniowiecznej literatury pasyjnej, w: Rozmyślania dominikańskie, t. 1, red. K. Górski, W. Kuraszkiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 39–42.
 6. Gesner A., 2011, Glosy w Rozmyślaniu przemyskim. Wyniki analizy formalnej i perspektywy badań, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 3, s. 89–96.
 7. Heinimann S., 1988, Oratio Dominica romanice. Das Vaterunser in den romanischen Sprachen von den Anfängen bis ins 16. Jahrhundert, Tübingen.
 8. Krążyńska Z., Mika T., Słoboda A., 2015, Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I.
 9. Konteksty – metody – tendencje, Poznań.
 10. Leńczuk M., 2010, Problemy terminologiczne w opisywaniu glos polskich na przykładzie XV–wiecznych tłumaczeń kanonu mszy św., „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 2, s. 19–36.
 11. Masłej D., w druku, Glosa – problemy definicyjne i terminologiczne.
 12. Masłej D., 2015, Średniowieczna pomoc dydaktyczna. Studium jednej karty z rękopisu Jakuba z Piotrkowa, „Terminus”, z. 2, s. 219–240.
 13. Masłej D., 2016, Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów, Poznań.
 14. Masłej D., 2017a, Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy św., „Ling-Varia”, nr 2 (24), s. 93–111.
 15. Masłej D., 2017b, Zbiór glos czy tekst? Kazania augustiańskie jako problem edytorski i naukowy, w: Staropolskie spotkania językoznawcze, t. 2: Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, s. 185–202.
 16. Mika T., 2012, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań.
 17. Mika T., 2013, Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LXVIII, s. 131–145.
 18. Mika T., 2015a, Tekst staropolski jako odmienny obiekt badań? W poszukiwaniu narzędzi opisu, „LingVaria”, nr 2 (20), s. 235–250.
 19. Mika T., 2015b, Problemy z Rozmyślaniem przemyskim. Formułowanie sądów ogólnych a wielowarstwowość średniowiecznego tekstu, „LingVaria”, nr specjalny, s. 87–104.
 20. Mika T., Twardzik W., 2011, Jak zagadkowe cztery tytuły rozdziałów w Rozmyślaniu przemyskim pozwalają wyobrazić sobie jego zagubiony autograf, „Język Polski”, z. 5, s. 321–334.
 21. Opalińska M., 2010, Średniowieczne rękopisy i fałszywi pośrednicy. O edycjach i przekładach staroangielskich parafraz Pater Noster, „Przekładaniec. A Journal of Literary Translation”, t. 24, s. 291–326.
 22. Rzepka W.R., Wydra W., 2004, Chrestomatia staropolska: teksty do 1543 r., Wrocław.
 23. Skwara M., 2009, Struktura i sposoby argumentacji w Kazaniu na dzień św. Katarzyny, w: Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze, red. P. Stępień, s. 153–166.
 24. Stramczewska O., 2015, Ślady wielowarstwowości w „Rozmyślaniach dominikańskich”.
 25. Studium przypadku, w: Staropolskie spotkania językoznawcze, t. 1: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań, s. 191–202.
 26. Twardzik W., 1994, Glosy w „Rozmyślaniu przemyskim”, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 155–165.