„Zgromadziła nas miłość”. Językowy obraz miłości w homiliach ślubnych

Main Article Content

Małgorzata Rybka
Jolanta Sławek

Abstrakt

The aim of this paper is to present the linguistic image of love derived from the wedding sermons published in the Internet. The idea of love is rarely defined in the analyzed texts and it is rarely presented in different aspects. Love is presented in the positive way by repeating the same, mostly conventionalized metaphors. What is more, the idea of love in the analyzed texts is stereotyped and schematic, because the authors of sermons refer to the common texts such as St. Paul Hymn to Love or different examples from everyday life. On the on hand, language of the sermons resembles the science and theological language that is not understandable for recipients, and on the other hand it is colloquial with the huge amount of expressive words.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rybka, M., & Sławek, J. (2015). „Zgromadziła nas miłość”. Językowy obraz miłości w homiliach ślubnych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), 97–113. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.7
Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Małgorzata Rybka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr hab., językoznawca, pracownik Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN. Główne kierunki badawcze to: stylistyka, tekstologia i teolingwistyka. Autorka książek: Zamieszkać w zdaniu. O składni tekstów poetyckich Czesława Miłosza (2002) i Kształtem jest MIŁOŚĆ. Obraz miłości w tekstach Jana Pawła II (2014).

Jolanta Sławek, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr, językoznawca, neurologopeda, terapeuta AAC; adiunkt w Pracowni Leksykologii Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe i badawcze: komunikacja medialna, językowy obraz świata we współczesnej poezji polskiej, językowe kreacje kształtowania przestrzeni sacrum we współczesnej polskiej poezji religijnej; problemy diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące zaburzeń mowy u dzieci do lat 3, diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, alternatywne i wspomagające metody komunikowania.

Bibliografia

 1. (www 1) http://wegrzyniak.com/ksiadz/kazania/olubne/1140-genialnosc-malzenstwa [dostęp:
 2. 2013–09.2015].
 3. (www 2) http://www.deon.pl/slub/homilie-slubne/ [dostęp: 09.2013–09.2015].
 4. (www 3) http://www.ekspreshomiletyczny.pl/index.php?page=homilie-slubne [dostęp: 09.2013–09.2015].
 5. (www 4) http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HX/slubne/hslubne_00.html [dostęp: 09.2013–09.2015].
 6. Bierwiaczonek B., 2000, Religijne subkategorie miłości, w: Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 79–115.
 7. Bujak-Lechowicz J., 2005, Stereotyp serca w przysłowiach polskich i wypowiedziach młodych użytkowników języka, w: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej, red. H. Synowiec, Katowice, s. 423–427.
 8. Kalisz R., 1994, Teoretyczne podstawy językoznawstwa kognitywnego, w: Podstawy gramatyki kognitywnej, red. H. Kardela, Warszawa, s. 65–76.
 9. Kiklewicz A., 2006, Język. Komunikacja. Wiedza, Mińsk.
 10. Kövecses Z., 1986, Metaphors of anger, pride, and love. A lexical approach to the structure of concepts, Amsterdam–Philadelphia.
 11. Kövecses Z., 1998, Are there any emotion – specific metaphors?, w: Speaking of Emotions: Conceptualization and Expression, red. A. Athanasiadou, E. Tabakowska, Berlin–Nowy Jork, s. 127–152.
 12. Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, Warszawa.
 13. Lakoff G., Turner M., 1989, More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Methaphor, Chicago–London.
 14. Langkammer H., 2011, Mały słownik biblijny, Wrocław.
 15. Leon-Dufour X. (red.), 1994, Słownik teologii biblijnej, Poznań.
 16. Marcyński K., Szaniawski J., Twardy J. (red.), 2011, Media po przełomie: dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna, Warszawa.
 17. Matuszczyk B., 2005, Oczekiwania słuchaczy Słowa Bożego wobec języka kazań, w: Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, red. J. Twardy, W. Broński, J. Nowak, Kielce, s. 53–71.
 18. Nowakowska-Kempna I., 2000, Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Część II. Data, Warszawa.
 19. Peplińska M., Święcicka M., 2004, Konceptualizacja pojęcia MIŁOŚĆ w języku poetyckim, w: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, D. Szagun, Zielona Góra, s. 181–188.
 20. Peplińska M., Święcicka M., 2005, Sposoby konceptualizacji pojęcia ‘miłość’ w języku dzieci i młodzieży, w: Komunikacja i tekst perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 182–196.
 21. Podsiad A., Więckowski Z., 1983, Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską, Warszawa.
 22. Przybylska R., Przyczyna W., 2005, Język przyszłych kaznodziejów, w: Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, red. J. Twardy, W. Broński, J. Nowak, Kielce, s. 78–88.
 23. Przyczyna W., 2013, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II: pytania, problemy, wyzwania, Kraków.
 24. Rybka M., 2014, Kształtem jest miłość. Obraz miłości w tekstach Jana Pawła II, Poznań.
 25. Ryczan K., 2005, Społeczny kontekst przepowiadania Słowa Bożego, w: Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, red. J. Twardy, W. Broński, J. Nowak, Kielce, s. 42–53.
 26. Twardowski J., 2003, Wiersze najpiękniejszej nadziei, Białystok.
 27. Ungerer F., Schmid H.J., 1997, An introduction to cognitive linguistics, London.
 28. Zdunkiewicz-Jedynak D., 1996, Językowe środki perswazji w kazaniach, Warszawa.