„Został im przez Boga zadany dar” – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II
PDF

Słowa kluczowe

family
human being
community
love
faith

Jak cytować

Rybka, M., & Sławek, J. (2015). „Został im przez Boga zadany dar” – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 131–151. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.9

Abstrakt

Family in the sermons and letters written by John Paul II is presented as a community of people that are gathered by love. It is also a sign of unselfish and common God’s love towards people. Love is the idea that is mostly used by the Pope in his texts, because he claims that love is a spiritual center of the family, love is the foundations of the origin and development of family. Love becomes also a source of peace and happiness for parents and their children. John Paul II highlights the need for closeness that is typical not only for the family members, but also for the members of the society, nation and the Church. In the linguistic image of the family that is presented in the texts of John Paul II the most often profiles may be indicated: family is a sanctuary of life, family is a community of life and love, family is a school of humanity, the school of love and social life, family is the domestic church, family is the way. Family as a community of love is the smallest institution that brings life, defends the life, creates an identity and transmits the worlds of values, language, culture and truths of faith to the following generations. Family decides about the future of the nation, country and the Church.

https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.9
PDF

Bibliografia

Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. II, Warszawa.

Bartmiński J., 1998, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki, „Język a Kultura”, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, s. 63–83.

Bielińska-Gardziel I., 2009, Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, Warszawa.

Borkowska K., 2011, Językowy obraz rodziny we współczesnej prasie (na przykładzie czasopisma „Sukces”), w: Rodzina w świecie współczesnym, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Gdańsk, s. 161–170.

Bortkiewicz P., 2004, Miłość otwarta na Miłość. Misterium ciała ludzkiego jako język osoby, „Więź”, nr 8–9, s. 9–18.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Długosz-Kurczabowa K., 2009, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.

Doroszewski W. (red.), 1965, Słownik języka polskiego, t. VII, Warszawa.

Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. IV, Warszawa.

Dunaj B. (red.), 2001, Słownik współczesnego języka polskiego, t. IV, Kraków.

Fiała E., 2004, Papieża metafory genialne, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 3, s. 77–83.

Grzegorczykowa R., 2009, Rozumienie pojęcia odpowiedzialności w wypowiedziach Jana Pawła II skierowanych do młodzieży, w: Jan Paweł II Odnowiciel Mowy Polskiej, red. S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań, s. 199–207.

Jan Paweł II, 1983, O małżeństwie i rodzinie, Warszawa.

Jan Paweł II, 1994, List do rodzin Gratissimam sane, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html [dostęp: 29.03.2014].

Jan Paweł II, 1996a, Centesimus annus, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, oprac. W. Życiński, Kraków, s. 619–702.

Jan Paweł II, 1996b, Evangelium Vitae, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, oprac. W. Życiński, Kraków, s. 841–987.

Jan Paweł II, 1996c, Redemptoris Mater, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, oprac. W. Życiński, Kraków, s. 355–431.

Jan Paweł II, 2001, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich: Chrystus odwołuje się do „początku”, Lublin.

Jan Paweł II, 2006, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie, Kraków.

Jan Paweł II, b.r., Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris Consortio, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html [dostęp: 29.03.2014].

Jan Paweł II, b.r., Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła. Msza św. z okazji Jubileuszu Rodzin, 15.10.2000, www.opoka.org.pl. [dostęp: 29.03.2014].

Jedliński R., 2000, Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków.

Jędrzejko E., 1997, Obraz rodziny w powieści pozytywistycznej z perspektywy lingwistyki kulturowej – tradycyjność, stereotypy, konotacje, w: Rodzina: język – tradycja – tożsamość, red. I. Nowakowska-Kempna, Katowice, s. 67–75.

Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.), 1952, Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa.

Karoń A., 1994, Dramat spotkania z Bogiem i z człowiekiem w myśli Karola Wojtyły Jana Pawła II, Kraków.

Kopeć U., 2008, Językowy obraz wartości w wypowiedziach licealistów (przyjaźń – miłość – nienawiść), Rzeszów.

Kurzowa Z., 2001, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Kraków.

Ołdakowska-Kuflowa M., 2004, Blask słowa: inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II, Kielce.

Polański E. (red.), 2012, Wielki słownik języka polskiego, Kraków.

Przybyla O., 2010, Lingwistyczno-kulturowe studium porównawcze obrazu rodziny w polskiej i niemieckiej paremiologii, w: Rodzina w języku i kulturze, red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski, s. 171–181.

Rybka M., 2014, Kształtem jest MIŁOŚĆ. Obraz miłości w tekstach Jana Pawła II, Poznań.

Rybka M., w druku, „W Chrystusie dowiadujemy się też, że nasze prawdziwe imię brzmi SYN albo CÓRKA” – językowy obraz dziecka w wybranych tekstach Jana Pawła II.

Rybka M., Sławek J., w druku, „Ojcze bądź moją drogą, bądź Źródłem” – językowy obraz

ojca w tekstach Jana Pawła II.

Sawicka G., 2000, Miłość niejedno ma imię (Językowe i pozajęzykowe interakcje między matką a dzieckiem), „Język a Kultura”, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, s. 153–164.

Szymczak M. (red.), 1992, Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa.

Wojtyła K., 1986, Miłość i odpowiedzialność, Lublin.

Wojtyła K., 2004, Poezje, dramaty, szkice, Kraków.

Wyszyński S., 1981, Małżeństwo katolickie potężną więzią Narodu, w: S. Wyszyński, W światłach Tysiąclecia, Kraków.

Zgółkowa H. (red.), 2002, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 36, Poznań.

Ziemska M., 1990, Rodzina i dziecko, Warszawa.