Identyfikacja ulic w siedemnasto- i osiemnastowiecznych księgach miejskich Pobiedzisk
PDF

Słowa kluczowe

onomastics
street names
semantic derivation
nominal groups

Jak cytować

Sieradzki, A. (2015). Identyfikacja ulic w siedemnasto- i osiemnastowiecznych księgach miejskich Pobiedzisk. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), 165–175. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.11

Abstrakt

A description of manners of the identification of streets in manuscript documents, which the 17th and 18th centuries municipal year books were, is the subject of the article. Three types of phrases were analysed: the phrases with a sentence determiner, the phrases with a determiner in the form of the prepositional phrase and the phrases with a determiner in the form of adjective. The essential aim of the research is to establish possible semantic structures which were the semantic sources in the process of deriving the nominal groups that have become the street names. The results of the research are as follow: 1. streets were identified almost exclusively (apart from two cases) by deriving the semantic locative relation; 2. most of the locative relations were derived from the proper names taken from beyond the city area as in the case of the town of Gniezno; 3. in few nominal groups the locative relations were derived from the proper names that were in use in the city area as in the case of the town of Pobiedziska.

https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.11
PDF

Bibliografia

Chojnacki J., 2008, Nazwy ciągów i obiektów komunikacyjnych (ulic, alei, placów, mostów itp.), w: Nazewnictwo geograficzne Poznania, red. Z. Zagórski, Poznań, s. 427–540.

Gąsiorowski A., 1984, Nazwy poznańskich ulic. Przemiany i trwanie: wiek XIV–XX, „Kronika Miasta Poznania”, t. 3–4, s. 23–64.

Grzelakowa E., 2006, Grzybowo, Cierpięgi, Kareja... Historia ukryta w nazwach, Gniezno.

Handke K., 1998, Nazewnictwo miejskie, w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków, s. 283–308.

Handke K., 2004, Nazewnictwo miejskie – składnik edukacji społecznej, w: Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice, s. 89–97.

Jodłowski J. , 1931,Ulice grodzieńskie w świetle historii i topologii, Grodno.

Kardela H., 2006, Metodologia językoznawstwa kognitywnego, w: Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stalmaszczyk, Łódź, s. 196–233.

Kleszczowa K., 2003, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Katowice.

Linde S.B., 1807, Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa.

Lyons J., 1989, Semantyka, t. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa.

Malawski Z., 1933, Objaśnienia nazw ulic i placów Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Mayenowa M.R. (red.), 1968, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Mikołajczak S., 1988, O nazwach ulic Poznania, w: Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, red. H. Zgółkowa, Poznań, s. 110–131.

Oronowicz-Kida E., 2014, Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe, Rzeszów.

Rokicki C., 1925, Nazwy ulic w miastach polskich, „Ziemia”, nr 10, s. 64–68.

Taylor J.R., 2002, Gramatyka kognitywna, Kraków.

Topolińska Z. (red.), 1984, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa.