O nadziei i nie tylko

Main Article Content

Aleksandra Cieślikowa

Abstrakt

Brief overview connected with hope dedicated among others to Irena Sarnowska-Giefing and her jubilee. Consideration of a meaning of the name Żmiąca coming from M. Łuczewski’s book and its reference in articles by U. Bijak and J. Bubak.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cieślikowa, A. (2014). O nadziei i nie tylko. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 11-16. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.1
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Aleksandra Cieślikowa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

Profesor zwyczajny. Zajmuje się głównie badaniami nad historycznymi i współczesnymi procesami kształtowania się różnych kategorii nazw własnych, związkami funkcjonowania nazw własnych ze zjawiskami kulturowymi, społecznymi, obyczajowymi, a także teorią onomastyczną (m.in. zależnością między systemem proprialnym a apelatywnym), gramatyką nazw własnych oraz onomastyką literacką.

Bibliografia

 1. Anuszkiewicz A. (red.), 2004, Słownik filozofii, Warszawa 2004.
 2. Bijak U., 2013, Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne, Kraków.
 3. Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
 4. Bubak J., 1989, Pochodzenie polskiego nazwiska Uryga, „Onomastica” XXXIII, s. 209–212.
 5. Cieślikowa A., 1990, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji. Wrocław– Warszawa–Kraków.
 6. Cieślikowa A., 2002, Leksykalne innowacje w różnych kategoriach nazw własnych, w: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo 10, Warszawa, s. 33–39.
 7. Cieślikowa A., 2002, Wywiad na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości onomastyki (Passato, presente e futuro degli studi onomastice del mondo), „Rivista Italiana di Onomastica” VIII/2, s. 181–220.
 8. Czopek-Kopciuch B., Rymut K. (red.), 2009–2013, Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, t. VIII–IX, Kraków.
 9. Kopaliński W., 1999, Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa.
 10. Lubaś W., 2005, Zmieniać czy ulepszać polską politykę językową, w: Polska polityka komunikacyjno-językowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. Markowski i J. Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 60–71.
 11. Łuczewski M., 2012, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń.
 12. Malec M., 1971, Budowa morfologiczna staropolskich, złożonych imion osobowych, Kraków.
 13. Malec M., 1982, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Kraków.
 14. Malec M., 2001, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków.
 15. Markowski A. (red.), 2002, Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.
 16. Mikołajewski J., 2013, „Gazeta Wyborcza”, nr 233 (magazyn), 5/6 października.
 17. Przewodnik kulturalny. Bezpłatny dodatek do „Niezbędnika inteligenta”, 13. Dni Tischnerowskie, Kraków, 24–27 kwietnia 2013.
 18. Rymut K. (red.), 1996–2007, Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, t. I–VII, Kraków.
 19. Rymut K. (wyd.), 1992–1994, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I–X, Kraków.
 20. Schmid W. (red.), 1998, Hydronymia Europaea, t. 13: Nazwy wodne dorzecza Dunajca, bearbeiten K. Rymut und M. Majtán, s. 9–515, Stuttgart.
 21. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.), 1880–1902, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I–XV, Warszawa.
 22. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I–III, Warszawa 1980–1982.