O nadziei i nie tylko
PDF

Słowa kluczowe

hope
trust
onomastics
usual word formation

Jak cytować

Cieślikowa, A. (2014). O nadziei i nie tylko. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 11–16. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.1

Abstrakt

Brief overview connected with hope dedicated among others to Irena Sarnowska-Giefing and her jubilee. Consideration of a meaning of the name Żmiąca coming from M. Łuczewski’s book and its reference in articles by U. Bijak and J. Bubak.
https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.1
PDF

Bibliografia

Anuszkiewicz A. (red.), 2004, Słownik filozofii, Warszawa 2004.

Bijak U., 2013, Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne, Kraków.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Bubak J., 1989, Pochodzenie polskiego nazwiska Uryga, „Onomastica” XXXIII, s. 209–212.

Cieślikowa A., 1990, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji. Wrocław– Warszawa–Kraków.

Cieślikowa A., 2002, Leksykalne innowacje w różnych kategoriach nazw własnych, w: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo 10, Warszawa, s. 33–39.

Cieślikowa A., 2002, Wywiad na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości onomastyki (Passato, presente e futuro degli studi onomastice del mondo), „Rivista Italiana di Onomastica” VIII/2, s. 181–220.

Czopek-Kopciuch B., Rymut K. (red.), 2009–2013, Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, t. VIII–IX, Kraków.

Kopaliński W., 1999, Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa.

Lubaś W., 2005, Zmieniać czy ulepszać polską politykę językową, w: Polska polityka komunikacyjno-językowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. Markowski i J. Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 60–71.

Łuczewski M., 2012, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń.

Malec M., 1971, Budowa morfologiczna staropolskich, złożonych imion osobowych, Kraków.

Malec M., 1982, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Kraków.

Malec M., 2001, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków.

Markowski A. (red.), 2002, Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.

Mikołajewski J., 2013, „Gazeta Wyborcza”, nr 233 (magazyn), 5/6 października.

Przewodnik kulturalny. Bezpłatny dodatek do „Niezbędnika inteligenta”, 13. Dni Tischnerowskie, Kraków, 24–27 kwietnia 2013.

Rymut K. (red.), 1996–2007, Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, t. I–VII, Kraków.

Rymut K. (wyd.), 1992–1994, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I–X, Kraków.

Schmid W. (red.), 1998, Hydronymia Europaea, t. 13: Nazwy wodne dorzecza Dunajca, bearbeiten K. Rymut und M. Majtán, s. 9–515, Stuttgart.

Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.), 1880–1902, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I–XV, Warszawa.

Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I–III, Warszawa 1980–1982.