Synkretyzm antroponimii Podlasia

Main Article Content

Zofia Abramowicz

Abstrakt

The wise policy of stimulating the social processes in the Grand Duchy of Lithuania caused strong integration trends in area of the ethnic diversification of the population. A phe­nomenon of tolerance enabled inhabitants of Podlasie the coexistence and the symbiosis, gave a base to create the syncretic culture of the borderland. It was manifested in onomastics. On the one hand, the anthroponymy of Podlasie is reflecting the coexistence of many lan­guages and cultures, on the other − forming some identifying formulas common for all eth­nic and religious groups. The synergy and overlapping different patterns in onomastics showed results in hybrid formations and some structures, typical only for given region, what was the most reflected in an abridged names and surnames forms of Podlasie inhabitants.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Abramowicz, Z. (2014). Synkretyzm antroponimii Podlasia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 17-32. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.2
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Zofia Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Profesor zwyczajny. Specjalizuje się w językoznawstwie wschodniosłowiańskim i onomastyce. Członek wielu organizacji naukowych, w tym: International Council of Onomastic Sciences. Autorka i współautorka ponad 130 publikacji.

Referencje

 1. Abramowicz Z., 1993, Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885–1985), Białystok.
 2. Abramowicz Z., 2010, Antroponimia Żydów białostockich, Białystok.
 3. Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L., 1997–1998, Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV–XVII w.), t. 1–2, Białystok.
 4. Bednarczuk L., 2010, Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Millenium Lithuaniae MIX–MMIX, Kraków.
 5. Dacewicz L., 1994, Nazewnictwo kobiet w dawnym powiecie mielnickim (XVI–XVII), Białystok.
 6. Dacewicz L., 2012, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Białystok.
 7. Dacewicz L.,2008, Antroponimia Żydów Podlasia w XVI–XVIII wieku, Białystok.
 8. Książka telefoniczna. Województwo podlaskie, edycja 2009–2010, Trzebinia.
 9. Maroszek J., 1997, Podlasie, w: Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji Polski, red. E. Wysocka i M. Konopka, Ciechanów.
 10. Maroszek J., 2011, Hasbachowie i ich siedziby w Białostockim Okręgu Przemysłowym w XIX i XX wieku, w: Hasbachowie: z rodzinnego sztambucha, red. E. Kozłowska-Świątkowska i J. Maroszek, Białystok.
 11. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.), 1880–1902, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I–XV, Warszawa.
 12. Vanagas A. (red.), 1985−1989, Lietuwių pavardžijų žodynas, t. I−II, Vilnius.
 13. Толковый словарь живого великорусского языка, 1978−1980, т. I−IV, Москва.