Nazwiska z sufiksem -(ow)ic(z)/-(ew)ic(z) w parafii św. Wojciecha w Poznaniu (XVII–XVIII wiek)
PDF

Słowa kluczowe

personal name
patronym
patronymic meaning of a suffix
structural meaning of a suffix
structure of a surname
ennoblement of surnames

Jak cytować

Szulowska, W. (2014). Nazwiska z sufiksem -(ow)ic(z)/-(ew)ic(z) w parafii św. Wojciecha w Poznaniu (XVII–XVIII wiek). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 173–180. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.14

Abstrakt

The article refers to anthroponyms of patronymic type found in birth records of St. Adalbert Parish in Poznań dating from the 17th and the 18th centuries. The author analyses grounds on which this category of onyms was created and discusses the repartition of suffixes -ic(z) and
-owic(z)/-ewic(z). Attention is also drawn to the transition of anthroponyms with the suffixes in question from the patronymic to the structural surnames category, which was probably associated with the ennoblement of surnames that was observed in that period not only in Poznań alone. 

https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.14
PDF

Bibliografia

Bubak J., 1986, Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Kraków.

Dubisz S., 1985, O „nobilitacji” nazwisk mieszczańskich na Mazowszu w XVII i XVIII wieku, „Prace Filologiczne”, t. XXXII, s. 97–107.

Kaleta Z., 1991, Ewolucja nazwisk słowiańskich, Kraków.

Kucińska M., 2013, Nazwiska mieszkańców dawnych powiatów mławskiego i szreńskiego (XVII–XIX w.), rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem W. Szulowskiej.

Magda-Czekaj M., 2010, Nazwiska na -owic(z) z wybranych miast Polski od XVI do XVIII wieku, w: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing i M. Graf, Poznań, s. 187–196.

Szulowska W., 2000, Nazwiska na -ic/-icz wśród studentów Akademii Zamojskiej (1595–1781), w: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim, red. E. Wolnicz-Pawłowska i W. Szulowska, Warszawa, s. 239–245.

Taszycki W. (red.), 1965–1987, Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I–VII, Wrocław.

Wolnicz-Pawłowska E., 2010, Czy istnieje polskie nazwisko mieszczańskie?, w: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing i M. Graf, Poznań, s. 269–278.

Woźniak E., 2001, Sposoby identyfikowania osób w dwóch pabianickich księgach cechowych (XVI–XVIII w.), „Onomastica” XLVI, s. 221–243.