Trzy refleksje o dwujęzyczności

Main Article Content

Bogdan Walczak

Abstrakt

Following a brief discussion on the understanding of the concept of bilingualism (and diglossia) the author shares with his audience the reflections on the role and significance of bi- and multilingualism in three areas: practical linguistic communication on the global scale, language education and linguistics (theoretical, comparative and descriptive, at the synchron­ic and diachronic level). 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2014). Trzy refleksje o dwujęzyczności. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 181-191. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.15
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Bogdan Walczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny

Profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: problemy historii języka polskiego, ewolucja języka, językoznawstwo diachroniczne, historia językoznawstwa, onomastyka i glottodydaktyka. Popularyzator zagadnień językoznawczych.

Bibliografia

 1. Arabski J., 1980, Warunki i sposoby występowania interferencji, w: Wybrane metody glottody-daktyki, red. J. Arabski, Katowice, s. 9–18.
 2. Bartmiński J. (red.), 2001, Współczesny język polski, Lublin.
 3. Baudouin de Courtenay J., 1929, Zagadnienia pokrewieństwa językowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 2, s. 104–116.
 4. Baudouin de Courtenay J., 1963, O smešannom charaktere vsech jazykov, w: J. Baudouin de Courtenay, Izbrannye trudy po obščemu jazykoznaniju, t. 1, Moskva, s. 362–372.
 5. Bednarczuk L., 2010, Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Millenium Lithuaniae MIX–MMIX, Kraków.
 6. Bloomfield L., 1933, Language, New York–Chicago.
 7. Boutet J., 1997, Langage et société, Paris.
 8. Czochralski J., 1979, O interferencji językowej, w: Polska myśl glottodydaktyczna 1945–1975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, red. F. Grucza, Warszawa, s. 38–47.
 9. Deprez Ch., 1994, Les enfants bilingues: langue et familles, Paris.
 10. Dzięgiel E., 2003, Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich, Warszawa.
 11. Frączek A., 2010, Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie z przełomu XVII i XVIII wieku. Analiza leksykograficzna, Warszawa.
 12. Golachowska E., 2012, Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa.
 13. Grek-Pabisowa I. (red.), 1997, Historia i współczesność języka polskiego na Kresach Wschodnich, Warszawa.
 14. Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., 1999, Współczesne gwary polskie na dawnych Kresach północno-wschodnich, Warszawa.
 15. Grosjean F., 1982, Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism, Cambridge.
 16. Grucza F., 1981, Glottodydaktyczne implikacje bilingwizmu, w: Bilingwizm a glottodydaktyka, red. F. Grucza, Warszawa, s. 8–19.
 17. Hagège C., 1996, L’enfant aux deux langues, Paris.
 18. Haugen E., 1953, The Norwegian Language in America. A Study in Bilingual Behavior, t. 1–2, Philadelphia.
 19. Heinz A., 1983, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa.
 20. Komorowska H., 1980, Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja, Warszawa.
 21. Kość J., 1999, Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Lublin.
 22. Krasowska H., 2006, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa.
 23. Kurek H., 1995, Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne, Kraków.
 24. Kurzowa Z., 1985, Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 r., wyd. 2, Warszawa–Kraków.
 25. Kurzowa Z., 1993, Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI–XX wieku, Warszawa–Kraków.
 26. Lehr-Spławiński T., 1956, Ze stosunków językowych celtycko-słowiańskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filologia” 2, s. 240–256.
 27. Lewaszkiewicz T., Walczak B., Zgółkowa H., 1984, Cyprian Kamil Norwid jako lingwista i filolog, „Studia Polonistyczne”, t. XI/XII, s. 165–204.
 28. Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.
 29. Maciejewski W., 1999, Świat języków (Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV), Poznań.
 30. Makarski W., 1996, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin.
 31. Mańczak-Wohlfeld E., 1994, Angielskie elementy leksykalne w języku polskim, Kraków.
 32. Martel A., 1938, La langue polonaise dans les pays ruthènes Ukraine et Russie Blanche 1569–1697, Lille.
 33. Matuszczyk B., 2006, Słownik języka polskiego S.B. Lindego: warsztat leksykografa, Lublin.
 34. Mayenowa M.R., 1956, Problemy i stanowiska w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, w: Pochodzenie polskiego języka literackiego, red. K. Budzyk, Warszawa, s. 453–471.
 35. Michalewska M.T., 1991, Polszczyzna osób bilingwalnych w Zagłębiu Ruhry w sytuacji oficjalnej, Kraków.
 36. Mikołajczak A.W., 1998, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław.
 37. Milewski T., 1947, Stosunki językowe polsko-pruskie, „Slavia Occidentalis”, t. XVIII, s. 21–84.
 38. Norwid C., 1971, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. 10: Listy, Warszawa.
 39. Obara J., 1989, Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław.
 40. Paul H., 1880, Prinzipien der Sprachgeschichte, Leipzig.
 41. Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 42. Rieger J., Cechosz-Felczyk I., Dzięgiel E., 2002, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 1: Stan i status, cechy charakterystyczne, polszczyzna w Lwowskiem, Tarnopolskiem i na Podolu, Warszawa.
 43. Rieger J., Cechosz-Felczyk I., Dzięgiel E., 2007, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 2: Polszczyzna w Lwowskiem, Żytomierskiem i na Podolu, Kraków.
 44. Rozwadowski J., 1913, Kilka uwag do przedhistorycznych stosunków wschodniej Europy i praojczyzny indoeuropejskiej na podstawie nazw wód, „Rocznik Slawistyczny” 6, s. 39–58.
 45. Skutnabb-Kangas T., 1981, Bilingualism or Not: The Education of Minorities, London.
 46. Smułkowa E. (red.), 2009–2011, Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 1–2, Warszawa.
 47. Smułkowa E., Engelking A. (red.), 2007, Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa.
 48. Szulc A., 1994, Słownik dydaktyki języków obcych, Warszawa.
 49. Taszycki W., 1948, Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim, Warszawa.
 50. Turska H., 1939, O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, Wilno.
 51. Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 52. Urbańczyk S., 1967, Polszczyzna Marysieńki Sobieskiej, „Język Polski” XLVII, s. 168–173.
 53. Walczak B., 1987, Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Poznań.
 54. Walczak B., 1993, Z problematyki gwar przejściowych i mieszanych (dyferencjacja a mieszanie się języków), w: Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, red. S. Warchoł, Lublin, s. 335–347.
 55. Walczak B., 1999, Zarys dziejów języka polskiego, wyd. 2, Wrocław.
 56. Walczak B., 2003, Wpływy ruskie w polskim języku literackim, w: Polska – Ukraina: partnerstwo kultur, red. B. Bakuła, Poznań, s. 19–31.
 57. Walczak B., 2006, Diachronia w synchronii, czyli czy można rozumieć język bez historii, w: O historyczności, red. K. Meller i K. Trybuś, Poznań, s. 323–330.
 58. Walczak B., 2006, Język czy dialekt – problem lingwistyczny? w: Korowód idei i metod. Prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, red. G. Kubski i M. Mikołajczak, Zielona Góra, s. 23–32.
 59. Walczak B., 2007, Status etnolektu (problem „język czy dialekt?”) w polskiej literaturze językoznawczej, w: Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, red. E. Skorupska-Raczyńska i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski, s. 115–124.
 60. Walczak B., 2012, Akwizycja języka polskiego jako obcego (prolegomena historyczne), w: Glottodydaktyka polonistyczna II, red. A. Mielczarek, Poznań, s. 19–27.
 61. Warchoł-Schlottmann M., 1994, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków w Niemczech – studium socjolingwistyczne, Kraków (maszynopis rozprawy doktorskiej).
 62. Weinreich U., 1953, Languages in Contact. Findings and Problems, New York.
 63. Woźniakowski W., 1982, Glottodydaktyka w świetle zjawiska bilingwizmu naturalnego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
 64. Zielińska A., 2013, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Warszawa.