Między ideą wspólnego języka słowiańskiego i słowiańskimi mikrojęzykami literackimi
PDF

Słowa kluczowe

slavophilism
Slavic reciprocity
Pan-Slavism
common Slavic language
“Slavic Esperanto”
Slavic literary microlanguages
J. Križanić
J. Kollár
S.B. Linde
J. Herkel’
M. Majar
A.S. Budilovič

Jak cytować

Lewaszkiewicz, T. (2014). Między ideą wspólnego języka słowiańskiego i słowiańskimi mikrojęzykami literackimi. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 73–84. https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.6

Abstrakt

The idea of a common Slavic language has been strictly connected with the history of Slavophilism. The concept to use Russian or Old Church Slavonic as an all-Slavic language found numerous advocates. Apart from this, the projects of artificial all-Slavic languages were elaborated, that is “Slavic Esperanto”. Until today, we have come to know 29 such projects, among others, by J. Križanić, S.B. Linde (mainly on the basis of the Polish language), J. Herkel, M. Majar. A manifestation of the disintegration of the Slavic linguistic world is the formation of the so-called Slavic literary microlanguages. Nowadays, there exists more than 20 of such languages or the attempts of their codification.
https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.6
PDF

Bibliografia

Auty R., 1962, Úvahy o všeslovanském jazyku v době obrozenské, „Slavica Pragensia” 4, s. 543–548.

Basaj M., 1985, O projektach pisma dla lingua slavica, „Prace Filologiczne”, t. XXXII, s. 35–43.

Bělič J., 1974, Jungmannovy představy o možnosti jazykového sjednocení Slovanů, „Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3–4. Slavica Pragensia” 17, s. 115–132.

Berger T., 2004, Vom Erfinden slavischer Sprachen, w: Germano-Slavistische Beiträge. Fest-schrift für P. Rehder zum 65. Geburtstag, München, s. 19–28.

Budilovič A.S. [Будиловичъ А.С.], 1892, Общеславянскiй языкъ въ ряду другихъ общихъ языковъ древней и новой Европы, т. 1–2, Варшава.

Čurkina I.V. [Чуркина И.В.], 1993, Проблемы создания общеславянского языка в конце XVIII–XIX вв. Национально-политический аспект, w: История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации, Москва, s. 180–195.

Damjanović S., 1993, Glasovi i oblici općeslavenskoga jezika, Zagreb.

Duličenko A.D. [Дуличенко A.D.], 1981, Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития), Таллин–Валгус.

Duličenko A.D. [Дуличенко A.D.], 1990, Международные вспомогательные языки, Таллин–Валгус.

Duličenko A.D. [Дуличенко A.D.], 1992, Фран Миклошич и Матия Маяр Зильский: от языка праславянского к языку всеславянскому, w: Miklošičev Zbornik. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991, Obdobja 13, red. J. Toporišič, T. Logar i F. Jakopin, Ljubljana, s. 431–444.

Duličenko A.D. [Дуличенко A.D.], 2003–2004, Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов, 1–2, Тарту.

Duličenko A.D. [Дуличенко A.D.], 2010–2011, К обоснованию славянской интерлингвистики: идея славянской взаимности и всеславянского языка в истории славян, „Socjolingwistyka”, nr 24–25, s. 59–110.

Duličenko A.D. [Дуличенко A.D.], 2011, Славянская интерлингвистика: идея славянскои взаимности и всеславянского языка в истории славян, w: Основы славянской филологии. Историко-этнографическая и этнолингвистическая проблематика, t. 1, Opole, s. 457–488.

Duličenko A.D., 1989, Sveslovenski jezik Juraja Križanića u kontekstu slovenske interlingvis-tike, „Južnoslovenski filolog” 45, s. 71–90.

Eekman T., 1963, Граматический и лексический состав языка Ю. Крижанича, w: Dutch Contributions to the Fifth International Congress of Slavists (Sofia 1963), Haga, s. 43–77.

Herkel’ J., 1826, Elementa universalis linguae Slavicae e vivis dialectis eruta et sanis logicae principiis suffulta, Budín.

Ivanova D. [Иванова Д.], 2001, Концепции и модели за общославянски книжовен език в културната история на славянските народи в периода на националното им възраждане (XVII–XIX в.), w: VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie / Collectanea Polono-Bulgarica, t. 1, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno, s. 89–107.

Kurz J., 1958, Církevněslovanský jazyk jako mezinárodní kulturní (literární) jazyk Slovanstva, w: Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, Praha, s. 13–35.

Lamanski V.I. [Ламанскiй В.И.], 1864, Сербiя и южно-славянскiя провинциiи Австрiи, Санктъ-Петербургъ.

Lewaszkiewicz T., 1980, Panslawistyczne osobliwości leksykalne S.B. Lindego i jego projekt stworzenia wspólnego języka słowiańskiego, Wrocław.

Lewaszkiewicz T., 1994, Słowianofilstwo a idea wspólnego języka słowiańskiego, w: L’idea dell’unità e della reciprocità slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica, red. S. Bonazza i G. Brogi Bercoff, Roma, s. 53–65.

Lewaszkiewicz T., 1998, Słowianofilstwo a kodyfikacja słowiańskich języków literackich w XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem języków łużyckich), w: Veda a ideológia v dejinách slavistiky. Materiály z konferencie – Stará Lesná, september 1997, red. T. Ivantyšynová, Bratislava, s. 59–75.

Lewaszkiewicz T., 2003, Uwagi o języku przekładu i słowianofilstwie językowym H.N. Bońkowskiego, w: P.J. Szafarzyk, Słowiańskie starożytności, Poznań, s. 769–775.

Lewaszkiewicz T., 2011, Tendencje integracyjne/unifikacyjne i dezintegracyjne w historii języków słowiańskich, w: Лингвокультурное пространство современной Европы через призму малых и больших языков, Tartu, s. 124–136.

Mat’ovčík A., 1961, Ján Herkel’ a jeho jazykovedné dielo, „Jazykovedný as opis” 12, s. 62–69.

Moszyński L., 1984, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa.

Moszyński L., 1987, Koncepcje slawistyczne w gramatyce Juraja Križanicia, w: Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego (do końca XVIII wieku), red. H. Orzechowska i M. Basaj, Wrocław, s. 169–174.

Oczkowa B., 1987, Próba stworzenia języka ogólnosłowiańskiego przez Šime Budinicia, w: Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego (do końca XVIII wieku), red. H. Orzechowska i M. Basaj, Wrocław, s. 121–129.

Oczkowa B., 2011, Język chorwacki, w: Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa i E. Szczepańska przy współpracy T. Kwoki, Kraków, s. 293–316.

Tolstoj N.I. [Толстой Н.И.], 1961, К вопросу о древнеславянском литературном языке как общем литературном языке южных и восточных славян, „Вопросы языкознания” 1, s. 52–66.

Vavro J., 1961, Ján Herkel’ a Šafárikova kritika jeho všeslovanskej gramatiky, „Sborník Filozofickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Prešove” 2, s. 195–209.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Poznańskie Spotkania Językoznawcze są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Poznańskie Spotkania Językoznawcze udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Poznańskich Spotkaniach Językoznawczych pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.