Określenia beneficjentów Kościoła katolickiego w szesnastowiecznej polszczyźnie

Main Article Content

Jolanta Migdał

Abstrakt

The article discusses ten 16th-century designations of the beneficiaries of the Catholic Church, that is the persons endowed with offices, which were connected with specific profits. These names have been excerpted from the published volumes of Słownik polszczyzny XVI wieku (“The Dictionary of the 16th-Century Polish”). The article presents their origin and subsequent history. It is worth noting that the majority of the names of church beneficiaries that were confirmed in the 16th-century Polish language appeared just in that century. Despite the disappearance of offices and posts designated by them, the greater part of those lexemes have survived until today, if not in general Polish, than in its ecclesiastical variety as obsolete or historical lexemes. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Migdał, J. (2014). Określenia beneficjentów Kościoła katolickiego w szesnastowiecznej polszczyźnie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 85–92. https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.7
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Jolanta Migdał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w historii języka polskiego. Interesuje się językiem okresu średniopolskiego oraz przekształceniami systemu językowego, zwłaszcza na płaszczyźnie fonetycznej i fleksyjnej (przede wszystkim fleksja imienna). Badania te dotyczą problematyki wariantywności i normalizacji polszczyzny XVI wieku. Drugi krąg jej zainteresowań naukowych skupia się wokół zagadnień słownictwa (zwłaszcza religijnego) zarówno w epokach dawnych, jak i współcześnie. Szczególne miejsce w jej badaniach zajmują ujęcia leksykograficzne.

Referencje

 1. Bajerowa I., 1980, Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Kraków.
 2. Bańkowski A., 2000, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.
 3. Bralczyk J. (red.), 2005, Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa.
 4. Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa.
 5. Encyklopedia Katolicka, 1973–2014, t. 1–19, Lublin.
 6. Gadacz T., Milerski B. (red.), 2001–2009, Religia. Encyklopedia PWN, t. 1–9, Warszawa.
 7. Malinowski M., Obcy język polski (236): Jak beneficjant stał się beneficjentem, www: obcyjezykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=235 [dostęp: 15.05.2014].
 8. Mayenowa M.R., Pepłowski F., Mrowcewicz K. (red.), 1966–2011, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–35, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 9. Moszyńska D., 1975, Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 10. Salij J., 1997, Kościół jako instytucja, w: J. Salij, Pytania nieobojętne, Poznań, www.mateusz.pl lub www.nonpossumus.pl [dostęp: 15.05.2014].
 11. Sławski F., 1952–1982, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5, Kraków.
 12. Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, www.sxvii.pl [dostęp: 15.05.2014].
 13. Urbańczyk S. (red.), 1953–2002, Słownik staropolski, t. 1–11, Kraków.
 14. www.ibl.waw.pl, tu: spxvi.edu.pl [dostęp: 15.05.2014].
 15. Zgółkowa H. (red.), 1994–2005, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1–50, Poznań.