Wokół potocznych poznańskich onimów Pomnik, Adaś i Krzyże

Main Article Content

Anna Piotrowicz
Małgorzata Witaszek-Samborska

Abstrakt

The article deals with several urbanonyms existing in the urban Polish language of Poznań and connected with Adam Mickiewicz Square and the two monuments located there: of Adam Mickiewicz and of the Poznań 1956 Protests. The material has been collected by means of a survey which was conducted among 100 Polish language students and 120 older persons (at the age of 35–85 years). The results of studies enabled scholars to observe a great onymic inventiveness of Poznań residents, constantly creating new, distinctly motivated ur­banonyms, as well as a significant liveliness and an important role of those names in everyday linguistic communication of the city’s residents, and, consequently – in the regional variety of the Polish language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piotrowicz, A., & Witaszek-Samborska, M. (2014). Wokół potocznych poznańskich onimów Pomnik, Adaś i Krzyże. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 93–99. https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.8
Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Profesor UAM, Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: kultura języka polskiego, współczesna leksykologia (szczególnie: słownictwo życia towarzyskiego, słownictwo kosmetyczne, tendencje rozwojowe w najnowszej leksyce), współczesna i dawna leksykografia (także praktycznie ― praca w zespołach leksykograficznych), zróżnicowanie regionalne ― polszczyzna miejska Poznania.

Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Profesor UAM, Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: współczesna leksykologia (szczególnie: słownictwo odzieżowe, słownictwo kulinarne, słownictwo kosmetyczne, wyrazy obcego pochodzenia w polszczyźnie, zjawiska językowe w polszczyźnie najnowszej), współczesna i dawna leksykografia (także praktycznie ― praca w zespołach leksykograficznych), zróżnicowanie regionalne ― polszczyzna miejska Poznania.

Bibliografia

 1. Chojnacki J., 2008, Nazwy ciągów i obiektów komunikacyjnych (ulic, alei, placów, mostów itp.), w: Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, red. Z. Zagórski, Poznań, s. 425–537.
 2. Dabertowa E.R., Lenartowski M., 1996, Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956. Symbol pamięci i sprzeciwu, Poznań.
 3. Gruchmanowa M., Walczak B. (red.), 1999, Słownik gwary miejskiej Poznania, wyd. II z suplementem, Warszawa–Poznań.
 4. Grzelczak P., Plac Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1945–1989. Historia polityczna, www.poznan.pl/mim/public/trakt/attachments.html?co...pl...‎ [dostęp: 18.11.2013].
 5. Hałas H., 2001, Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 120–151.
 6. Handke K., 1994, Stosunek użytkowników do nazewnictwa miejskiego, w: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K. Handke i H. Dalewska-Greń, Warszawa, s. 211–223.
 7. Ignatowicz-Skowrońska J., 2003, Motywy i mechanizmy kreacji współczesnych toponimów potocznych, w: Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 293–303.
 8. Matusik P., 2001, Poznańskie pomniki Adama Mickiewicza, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 74–90.
 9. Molik W., 2001a, Poznańskie pomniki w XIX i na początku XX wieku, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 7–40.
 10. Molik W., 2001b, „Straż nad Wartą”. Pomnik Bismarcka w Poznaniu (1903–1919), „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 91–108.
 11. Najwer E., 2001, Jak powstawał pomnik Poznańskiego Czerwca. Decydujące spotkanie – marzec 81, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 176–187.
 12. Padalak J., 1999, Potoczne nazewnictwo miejskie Poznania, w: Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa i B. Walczak, wyd. II z suplementem, Warszawa–Poznań, s. 92–102.
 13. Padalak J., 2008, Słownik potocznego nazewnictwa geograficznego, w: Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, red. Z. Zagórski, Poznań, s. 613–662.
 14. Pazder J. (red.), 2003, Poznań. Przewodnik po zabytkach i historii, Poznań.
 15. Skuratowicz J., 2001, Pomnik – wotum za odzyskaną wolność, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 116–119.
 16. Šramek M. i R., 2008, Problém definování urbanonymie, w: Spisane formy, słowa i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf i S. Mikołajczak, Poznań, s. 43–50.
 17. Šramek R., 2010, K problematice typologie názwů (českých) měst, w: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing i M. Graf, Poznań, s. 39–49.
 18. Zagórski Z. (red.), 2008, Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, Poznań.
 19. Ziółkowski J., 2001, Poznański Czerwiec i jego pomnik, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 188–194.